Overzicht van het nageslacht van
Cors Janszoon van Zijl,
molenaar en gerechtsbode in het Nieuwland bij
's Gravenzande

Om het nageslacht van Cors Janszoon (gehuwd met Leuntje Bancken van Veen) overzichtelijk te houden, geven onderstaande knoppen toegang tot vier van zijn vijf zoons en hun nazaten (van de oudste, Jan, is (nog) geen nageslacht bekend).
Zelf hoor ik tot het nageslacht van de tweede zoon: Willem Corsse, getrouwd met Ariaentie Gerrits van der Hoeven.

naar Cors Janszoon, uit de 'hoofdtak' Rijnstreek    x   

 

Nageslacht van Willem Corsse en Ariaantie Gerrits van der Hoeven

nageslacht van Dirck Corsse en  Lena Cornelisse van der Voort

nageslacht van Cornelis Corsse4 en Adriana van der Drift

nageslacht van banckeris Corsse en Neeltje Willems van Agthoven

molenaar

  molenaar - bouwman

molenaar

molenaar


  • naar het begin van de
    stamboom-pagina's

  • Van Zijl uit Hazerswoude, vanaf 1515
    voorgeslacht van Cors Janszoon


tgerug naar begin website

 

 

 

reageren? stuur een mail!

Léon van Zijl
Vlas-oord 15
3991 XC HOUTEN
telefoon: 030 - 637 67 08
mobifoon: 06 - 113 17 813

 

   

De Westlandse tak  -  van Hazerswoude naar Poeldijk

De geschiedenis van de Westlandse tak begint in Hazerswoude Rijndijk. Niet ver dus van de bron van de familie: in Leiderdorp. Maar het is geenszins zeker dat Aelbrecht van Zijl, de oudst bekende stamvader wonend aan de Rijndijk, ook direct uit Leiderdorp afkomstig is. Tekenen wijzen er op dat hij afkomstig zou kunnen zijn uit Bodegraven, omdat hij in Hazerswoude een herberg van die naam uitbaatte.

Dan zou de oorspong eerder liggen in Oudewater, waar Van Zijl'en woonden en ene  Daniël grond in Bodegraven bezat. Genoeg stof dus om uit te zoeken.

 

De familie Van Zijl in Hazerswoude

Aelbrecht van Zijl werd geboren rond 1515 in of in de buurt van Hazerswoude-Rijndijk.  Zijn zoon Jan Aelbrechtszoon huwde begin 1565 of vroeger, zodat vader Aelbrecht al vóór 1540 gehuwd moet zijn. Het is dan ook aannemelijk dat hij in de kohieren (lijst van belastingplichtigen) van de 10e penning genoemd wordt en in de morgenboeken, die een overzicht bevatten van de eigenaren en gebruikers van grond. Nog niet bekend is in welke plaats deze Aelbrecht voorkomt, vooral omdat in die tijd het gebruik van een achternaam lang niet altijd voorkwam danwel werd geregistreerd.


De eerste publicatie over de afstammelingen van Aelbrecht van Zijl verscheen in 1978. Het boekwerkje draagt als titel: 'Het Westlandse geslacht 'Van Z(e)ijl'; deel II: Het nageslacht van Cors Janszoon van Zijl en Leuntje Bancken van Veen', door Th.P. van Zijl - Duivendrecht. Hierin werd in een korte stamreeks een overzicht gegeven van de eerste zes generaties. Vervolgens zijn de nakomelingen van Cors' zonen - te weten Willem, Dirck, Cornelis en Banckeris - in aparte takken uitgewerkt.

De stamreeks was gebaseerd op de eerste genealogie - verschenen in 1969 - over de Westlandse Van Zijlen, die echter ging over de Van Zeijlen, dus met 'eij'. Aantoonbaar is het moment waarop enkele kinderen uit het geslacht Van Zijl zich van deze naamvariant gaan bedienen.


In de periode tussen 1969 en 1978 zijn belangrijke ontdekkingen gedaan. Hoewel er al langere tijd aanduidingen bestonden dat Jan Dirckszoon van Zijl (generatie V) gehuwd was met Trijntje Corssen Solleveldt, werd uiteindelijk het bewijs daarvoor gevonden in een boelhuisboek van 's-Gravenzande. Het vermoeden dat Andries Corneliszoon van Zijl een broer was van voorvader Dirck (generatie IV), kon worden bevestigd.
Er werden nog twee broers gevonden: Cornelis en Willem. Bovendien kwam er een notariële akte aan het licht, waarin Apollonia Barentsdochter, weduwe van Cornelis Janszoon (generatie III), een contract sloot met haar zoon Andries, nadat zij bij hem in Poeldijk was komen wonen. Deze ouders leken geen geboren Westlanders te zijn. Het zou mogelijk zijn dat zij niet uit het Delfland, maar uit Rijnland kwamen.

 

In dat geval moesten zij te vinden zijn in een belastingkohier van 1623, het zogenoemde hoofdgeld van Rijnland (Gem. Archief Leiden). In dat jaar bleek te Hazerswoude-Rijndijk - en alléén daar - te wonen: Apollonia Barentsdochter, weduwe van Cornelis Janszoon van Zijl, met haar kinderen Dirck, Willem en Marritgen. Dat is minstens frappant, want Apollonia Barentsdochter is geen alledaagse naam en komt in het dikke kohier slechts één maal voor.

Er was ook geen tegenspraak met wat bekend was over de gebroeders Van Zijl te Poeldijk. Andries en Cornelis woonden daar al vóór 1623, maar Dirck en Willem komen pas ná dat jaar in Poeldijk voor, althans in de archiefstukken.

 

Afbeelding van de Nieuwlandse molen van 's Gravenzande, haast tegen Hoek van Holland aan. Op deze molen waren leden van het gezin Van Zijl molenaar.

 

Rijnland

 

Vanaf dat moment werd het onderzoek geconcentreerd op het Rijnland en wel vooral op de moeilijke periode vóór 1600.

 

Het archief van schout en schepenen van Hazerswoude gaat terug tot 1555. Toen dit - zoals soortgelijke archieven - bij Koninklijk besluit van 1929- naar het Algemeen RijksArchief (ARA) werd overgebracht, verkeerden meerdere protocollen reeds in slechte staat. Door de ongekende bloei van historisch en genealogisch onderzoek na 1945 zijn die er niet beter op geworden. Juist toen Hazerswoude grondig zou worden onderzocht, bleken de nummers 17 t/m 20 en 23 t/m 25 - die ongeveer over de jaren 1565 t/m 1601 en van 1619 t/m 1642 handelen, niet meer ter inzage te worden gegeven. Verzoeken om er microfilms van te maken, mochten niet baten: het Rijksarchief komt handen te kort. Voor het samenstellen van een genealogie van de familie Van Zijl betekent dit een groot obstakel.

 

Toch was er in de jaren '70 een lichtpuntje. Door omstandigheden kwam Theodorus van Zijl in contact met drs. J. Fox, rijksarchivaris van de derde afdeling van het ARA. De heer Fox toonde zich persoonlijk geïnteresseerd in het onderzoek en deed niet alleen waardevolle suggesties, maar keek ook enkele akten na uit de 'verboden protocollen'. Intussen blijven wij hopen dat het archief van Hazerswoude weer spoedig geheel toegankelijk wordt gemaakt, hetzij door restauratie, hetzij door micro-verfilming.

 

Terug nu naar Hazerswoude: zoals gezegd bezat een Elbertszoon N.N. die mogelijk dezelfde kan zijn als de gezochte Aelbrecht. Deze Elbert bezat begin 1500 een café (herberg) in Hazerswoude, dat de naam 'Bodegraven' droeg. Dat zou er op wijzen dat hij niet uit westelijke, maar juist uit oostelijke richting afkomstig is en in Bodegraven moet hebben gewoond.

 

De meeste archiefstukken uit die plaats zijn echter bij twee branden verloren gegaan. In diezelfde richting wijst een vermelding van grondbezit van ene Daniel van Zijl: deze had een huis in Oudewater :

 

Fragment: Daniel Dirkszoon van ZIJL, geboren ± 1451, overleden < 07-12-1525. Daniel heeft (in 1466) land in Bodegraven: 3 gaarden land in Bodegraven (ten noorden van de Rijn) op de Westerneck (oost belend door Dirk Hugenzoon van Zijl met erfpacht van de heren van St. Pieter te Utrecht. (Bron: Lenen van het huis Brederode). Dit land wordt op 07-12-1525 in leen gegeven aan Geerlof Jacobszoon voor weesmeesters te Oudewater voor Katharina, dochter van Daniel van Zijl, Vianen 13 fol. 55v. 14 09 1466: Daniel van Zijl Dirkszoon, 1474: te Oudewater, bij overdracht door Gijsbert Costijn Witkenzoon {(LRK 105 fol. 12v, LRK 283 fol 35v. Bron: OV jrg. 52 nr. 480 (1997)} Gehuwd ± 1515 met N.N., geboren ± 1450.

 

 

Dank

De afgelopen jaren mocht ik van vele naamgenoten Van Z(e)ijl steun en bijdragen ontvangen. Ik ben hen daarvoor zeer erkentelijk.
Heeft u, bezoeker van deze pagina's, gegevens die wellicht een aanvulling of verbetering vormen op de tot nu toe ontdekte stamboom, dan zou ik die graag ontvangen.

 

U kunt daarvoor altijd telefonisch contact opnemen: (030) 637 67 08 of een e-mail sturen (zie brievenbus).

Onderstaand vindt u de eerste acht generaties vanaf Aelbrecht (globaal tot 1800) Gebruik daarvoor onderstaande link, die het ook mogelijk maakt te zoeken in de index:

nageslacht Aelbrecht van Zijl, stamvader van veel Zuid-Hollandse Van Zijl-en