Korte geschiedenis van...

... Hazerswoude,een moeilijk begin

Sinds 1964 probeer ik - vele jaren samen met pater Theo van Zijl † - de naamgenoten Van Zijl, in de verschillende spellingswijzen- aan de juiste takken van de stamboom te koppelen.

In rechte lijn terug komen we dan uit bij Aelbrecht van Zijl, geboren rond 1515 en wonend te Hazerswoude-Rijndijk.

De eerste generaties staan onder de knop:

nageslacht Aelbrecht van Zijl, stamvader van veel Zuid-Hollandse Van Zijl-en

Historie in het kort

Zoals op veel plekken lkangs de -Oude- Rijn kende ook Hazerswoude een Romeinse nederzetting. Van de eerste eeuwen darana is weinig bekend. Dat verandert in 1281: dan is bekend dat Hazerswoude een ambacht is.

Boeren uit het dorp verkregen door het bouwen van dijken en baggeren een belangrijke grondstof: turf. Rond de vijftiende eeuw veroorzaakte de turfwinning dat het dorp omringd werd door water. Omdat er geen bouwgrond meer beschikbaar was vertrokken de meeste mensen.

Het dorp bezat tot 1965 aan de Rijndijk de zogenaamde Rembrandtmolen; volgens -overigens niet juiste- overlevering zou hier Harmen Gerritsz van Rijn (1569-1630) hebben gewoond, de vader van de schilder Rembrandt van Rijn.


De 'Stenen molen' of 'Dikke molen', ook wel Rembrandtmolen genoemd. De molen werd gebouwd in 1593, maar er stond al een korenmolen in Hazerswoude vanaf 1428.

Hazerswoude
dorp en Rijndijk

De gemeente Hazerswoude bestaat sinds eeuwen uit twee kernen. Hazerswoude-Rijndijk vormt een lintbebouwing langs de weg van Alphen aan den Rijn naar Leiden en ligt op de zuidoever (lagezij) van de Oude Rijn. Hazerswoude-dorp ligt ongeveer drie kilometer zuidwaarts. Het gemeente-wapen toont een schuinbalk met drie vijfpuntige sterren.


Blik op Koudekerk, aan de andere Rijnoever, gezien vanuit Hazerswoude.

Hazerswoude maakt tegenwoordig deel uit van de gemeente Rijnwoude. Rijnwoude ontstond in 1991 onder de naam 'Rijneveld' uit een fusie van de toen opgeheven gemeenten Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn. In 1993 werd de gemeente omgedoopt tot haar huidige naam. De naam werd bedacht door de Hazerswoudse historicus C. Kroon.
Op 1 januari 2008 telde de gemeente 18.708 inwoners.

In januari 2008 gaf de de gemeente Boskoop aan zich bij Rijnwoude te willen voegen. Vanaf 2011 zal deze nieuwe gemeente ontstaan op vrijwillige basis.
(bron: Wikipedia) 

De eerste 'Van Zijl-en' in Hazerswoude

In 1515 is sprake van ene Aelbrecht van Zijl, die met zijn gezin aan de Rijndijk woont. Zijn ouders zijn niet bekend, noch kennen we de naam van zijn echtgenote, maar wel van zijn vier kinderen. Zijn nakomelingen talrijk (zie onder de knop: Rijnstreek) en houden mij sinds 1964 bezig ;-)).

Zijn zoon Jan ('Oude Jan') woont in een huis, afkomstig van Wilem Jacopszoon Craen. De echtgenote van kleinzoon Cornelis Janszoon, getrouwd met Apolonia Barentsdr. verhuist in 1649 op hoge leeftijd naar Poeldijk, waar zich de een na de andere zoon van haar zich had gevestigd. Waarschijnlijk omdat de familie hier grond in bezit had.

Hoewel Hazerswoude 'naast' Leiderdorp ligt -waar de familie Van Zijl haar oorsprong vindt- is de rechtstreekse afstamming van Aelbrecht nooit bewezen. Ook in en rond Esselijckerwoude -iets ten noorden van Hazerswoude- bevonden zich Van Zijl-en, die tot nu toe evenmin aanwijsbaar aan de Leiderdorpers te koppelen waren.     

Om u enig idee te geven van de woonomgeving van deze Aelbrecht, heb ik hieronder informatie opgenomen over Hazerswoude.

 

bron:
www.rijnwoude.nl

 

.terug naar pagina 'bakermat'

 

 

 


het wapen van de gemeente Rijnwoude

Prehistorie

In de prehistorie was het gebied waarin Rijnwoude/Hazerswoude nu ligt onbewoond. Er is geen bescherming tegen de zee: die heeft vrij spel als het hoog water is. De begroeiing, voornamelijk bestaande uit gras en helm, rot dan vrij snel weg. In de loop der jaren wordt de zee minder onstuimig, het water -dan vooral afkomstig uit de Rijn (thans: Oude Rijn) wordt zoeter en er planten- en bomengroei mogelijk. Er vormt zich een veenbodem. De oevers van de Rijn raken rijkelijk begroeid met bomen.

Romeinse tijd

De Rijn werd in de Romeinse tijd aangewezen als grens van het rijk Om die te kunnen verdedigen werden her en der langs de oevers versterkingen gebouwd, in de vorm van nederzettingen. Zo ook in Hasarswoude. Over de periode daarna is weinig bekend. Wel vermelden oude kronieken dat de gehele streek wordt geteisterd door woeste stormen en overstromingen. In de negende eeuw heeft vermoedelijk een hevige orkaan de bebossing grotendeels verwoest.

Ontginning

Het valt niet met zekerheid te zeggen wanneer het dorp Hazerswoude is ontstaan. Wel bestaat het in 1281 als ambacht en hogen de boeren hun landerijen op met bagger. Als bescherming tegen het steeds wassende water leggen zij dijken aan, met een grasmat van afgestoken graszoden. Het Hollandse 'moer' -een barre veenwildernis- wordt ontgonnen. De bewoners ontdekken dat het moeraswater door het graven van sloten wegloopt en de bovenste veenlagen droog vallen. De grond kan dan worden afgegraven, wat hen een rijke brandstof oplevert: de turf. Daaronder bevindt zich een zeer vruchtbare grond.
Toch heeft men nog niet zoveel kennis van dit proces: de grond wordt nog verder afgegraven, nu alleen vanwege de turf, en dat blijft niet zonder gevolgen. In de vijftiende eeuw is Hazerswoude -evenals veel andere dorpen in de Rijnstreek- omgeven door water. Voor de inwoners betekent dit het einde van hun bestaan: ze trekken weg door gebrek aan bouwgrond..

Nader onderzoek moet nog plaatsvinden naar herberg 'Bodegraven' in Hazerswoude. Elbertszoon N.N. bezat deze herberg, waarvan de naam duidelijk verwijst naar het dorp Bodegraven, begin 1500.

Wanneer Elbert gerelateerd blijkt aan Daniël van Zijl die in Bodegraven grond berzat, dan zou er wellicht een tipje kunnen worden opgelicht van de sluier in de tot nu toe duistere voorgeschiedenis van onze oudste stamvader: Aelbrecht (= Elbert??) van Zijl. 

Strijd tegen het water

Vanaf 1500 komt er een kentering in het denken: er moet strijd worden geleverd tegen het water. Er ontstaat weer wat bewoning en er wordt melding gemaakt van huisnijverheid: het weven van kaasdoeken. Ook de agrarische sector komt tot ontwikkeling. Boeren leggen zich onder andere toe op het kweken van elzen, waarvan het twijghout wordt gebruikt.

Deze 'kwekerijen' vestigen zich op de nog niet uitgegeven landen
De kerk van Hazerswoude-dorp;
hier kerkten ook de Rijndijkers vanouds,
voordat de nieuwe kerk aan de Rijndijk werd gebouwd
.

langs de -huidige- Voorweg en het riviertje De Loete.
Daarnaast is er sprake van huisnijverheid. Veel bewoners leggen zich toe op het weven van kaasdoeken, wat ook betekent dat er kaas wordt gemaakt. Langs de Rijndijk liggen de meeste boerderijen.

Stads- en dorpsbeschrijving

In 1796 beschrijft L. van Ollefen in zijn deel II van de ''Stad- en Dorpbeschrijver van Rhijnland'' de 'Hooge heerlijkheid van Hazarswoude' als

''...liggend in den Heemraadschappe van Rhynland; verdeelt zijnde in verscheiden zeer aanzienelyke polders; ten noorden vind men het palende aan den Rhyn, welk water de scheiding te zamen met Koudekerk uitmaakt, ten oosten ligt het aan Rietveld, gaande daarlangs van de Rhyn af, tot aan Laag Boskoop (een polder aan Boskoop behoorende; zynde aldaar door den Copierenkade gescheiden; ten zuiden paalt het aan de polder Snydelwyk, ten westen gaat hetzelve tot aan Benthuyzen. Het kerkdorp legt aan het veer over Koudekerk, alwaar men een schouw vind, dienende om met Rytuigen, Paarden en Menschen over den Rhyn gezet te worden.Van Hazarswoude meent men -hetgeen wij niet durve verwerpe- dat alhier voorheen geweest zou zyn een zwaar en groot Bosch van Hazelnooten Boomen, van welke in de veenderyen overblijfselen meenigmaalen gevonden zijn geworden.De naam zou dan eigenlijk Hazelwoude moeten zijn.
Het wapen van Hazerswoude is een zilver schild, waarop een zwarte Balck, gaande schuins van de regter na de linker hoek van boven en op dezelve weder drie goude Sterren, met zes punten zyn afgebeeld.

In latere tijd blijken er van de zes nog maar drie sterren over. Ook de kleuren zijn anders dan in de beschrijving van 1796.

 

De  Rijndijk, ter hoogte van Roozenburg

Van der Aa

Wie in de onder historici bekende uitgave over oorspronkelijk Nederlandse dorpen en steden kijkt -'Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland' door K. ter Laan; uitgave winter 1947- leest de volgende beschrijving: ''gemeente in Zuid-Holland, tussen Leiden en Boskoop, 5500  inwoners. Daarvan in Hazerswoude 3500, in Rijndijk 2000; ook Rietveld, Loete en Voorweg behooren tot deze gemeente. Nederlandsch Hervormd: 36%, Gereformeerd 20% en Roomsch-Katholiek 40% der bevolking. Landbouw en veeteelt; aardewerk. De Hazerswoudse Droogmakerij ligt mede onder Waddingsveen, Benthuizen en Moerkapelle.


Het voormalig station Hazerswoude-Rijndijk,
aan de spoorlijn Alphen aan den Rijn - Leiden 

Klik voor vergroting
Hazerswoude op de kaart
anno 2008

 

 

laatst bijgewerkt op: 06-10-2017

De kerk van Hazerswoude-Rijndijk,
bekend als de Zwaantjeskerk.