Parenteel van Aelbrecht (Hugeszoon?/Janszoon?/Corneliszoon?) van ZIJL.

stamvader van Van Zijl-en uit Zuid-Holland, wonend in Hazerswoude-Rijndijk.

  voor het laatst bijgewerkt op:  12-09-2017

Onderstaande parenteel begint met de stamvader van alle Van Zijl-en uit onder meer het Westland. Na een korte periode in Hazerswoude-Rijndijk trok het gezin naar Poeldijk, vermoedelijk omdat daar sprake was van grondbezit. Vele jaren achtereen woonden nazaten rond 's Gravenzande, tot men zich -onder invloed van de tijdgeest- in een ruimere kring rond het Westland begon te verspreiden.

De eerste acht generaties zijn hier opgenomen, met in totaal 112 personen. Daarna zorgen twee van de vier broers voor een uitgebreid nageslacht. Om dit overzichtelijk te houden, zijn zij in aparte overzichten te vinden -via de pagina Westland- of via onderstaande knoppen:
 

Nageslacht van Willem Corsse en Ariaantie Gerrits van der Hoeven   nageslacht van Dirck Corsse en  Lena Cornelisse van der Voort   nageslacht van Cornelis Corsse4 en Adriana van der Drift   nageslacht van banckeris Corsse en Neeltje Willems van Agthoven
zonen van Cors Janszoon van Zijl en Leuntje Bancken van Veen.

Mijn eigen voorgeslacht staat onder de knop Willem Corsse van Zijl en sluit via hem dus weer aan op -voorlopig- stamouder Aelbrecht van Zijl.

Vragen of opmerkingen kunt u altijd per e-mail sturen: stamboom@moustache.nu 

Bij voorbaat dank voor inbreng van welke soort dan ook.

De kerk van Hazerswoude, gezien vanaf achterzijde  wapen van Rijnwoude (voorheen deel Hazerswoude)
 

 


 
I.1    Aelbrecht (Hugeszoon?/Janszoon?/Cornel van ZIJL (code: I), geboren ± 1510 te Hazerswoude? Overleden te Hazerswoude? Volwassen rond 1535. Woonde mogelijk in de omgeving van Hazerswoude, waar tenminste één van zijn zoons was gevestigd.
Het is aannemelijk dat Aelbrecht voorkomt in de kohieren van de 10e penning en de morgenboeken, maar onder welke woonplaats en met welk patronymicum? Bijkomend probleem: het kohier van Hazerswoude bevindt zich al jaren in een dermate slechte staat, dat het niet is toegestaan dit in te zien.
Zijn zoon Jan woonde te Hazerswoude-Rijndijk in een huis dat afkomstig was van zijn schoonouders. Het is niet zeker dat hij zelf ook uit Hazerswoude afkomstig was.
Interessant is het gegeven dat in november 1555 een Eldert Adriaenszoon 2 morgen, 1 hont land in erfpacht nam van Willem Jacopszoon Craen, de schout van Hazerswoude (ARA, RA Hazerswoude). Als dit dezelfde is als 'Aelbrecht' dan klopt het ook dat de oudste zoon van Cornelis Janszoon de naam Andries (=Adriaen??) (die dus in de familie zat) krijgt. In dat geval is 'Aelbrecht' dus 'Aelbrecht Andrieszoon'.
Op 29-07-1510 heeft Pieter van den Zijl voor heer IJsbrand Jacobszoon, priester bij dode van Dirk Engbertszoon, 13 morgen land in leen in Hazerswoude en Zoeterwoude, strekkende van de Rijn tot de Burgmade (Repertorium op de lenen van de Hofstede Polanen in Rijnland e.o. nr. 6463 fol. 61; bron: OV jrg 52 nr. 487; pag. 708) (voorgaande belening: 04-07-1482: Lijftocht van Katharina, dochter van Jacob Bernardszoon, gehuwd met Pieter Andriesz., op de mindere helft, 6462 fol. 76v).
Gehuwd ± 1532 te Hazerswoude ? Echtgenote is N.N. Geboren ± 1512. Vrouw van Aelbrecht; naam nog niet bekend.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huych Aelbrechtszoon (zie II.1).
   2.  Cornelis Aelbrechtszoon, geboren ± 1537 te Hazerswoude? Overleden >08-03-1581 te Hazerswoude? Cornelis compareerde op 08-03-1581 als voogd van de weeskinderen van zijn broer (Jonge?) Jan ('s weduwe?).
   3.  (Oude) Jan Aelbrechtszoon (Aelbertszoon) (zie II.4).
   4.  Jonge Jan Aelbrechtszoon, bakker? Geboren ± 1542 te Hazerswoude? Overleden >13-08-1577 te Hazerswoude? Compareerde te Hazerswoude op 13-05-1577, samen met zijn broer Cornelis.

II.1    Huych Aelbrechtszoon van ZIJL (code: II.1), geboren ± 1536 te Hazerswoude? Overleden <04-1561 te Hazerswoude? 'Joost Claeszn, 'de blindt', bekent schuldich te wesen aan de weeskinderen van Huych Aelbrechtszoon, bij name Pieter Hugeszoon, Leendert Hugeszoon en Baertgen Hugesdochter, ofte thaeren behouwe haerluyder rechte voochden, te weten Maerten Pieterszoon ende Cornelis Aelbrechtszoon, 653 Kar. guldens 4 stuyvers, waervan hij rente zal betalen, verbindt zijn wooninge, huys, barch, schuyr, boomgaert, potinge en plantinge, omtrent 10 morgen ½ hont, bovenwech sal hij tselve goet ....'. Huych was vermoedelijk de oudste zoon van Aelbrecht. Zoon van Aelbrecht (Hugeszoon?/Janszoon?/Cornel van ZIJL (code: I) (zie I.1) en N.N.
Gehuwd ± 1558 te Hazerswoude? Echtgenote is Marytgen Pietersdochter N.N. Geboren ± 1532 te ? Overleden <10-03-1561 te Hazerswoude?
Uit dit huwelijk:
   1.  Baertgen Hugesdochter, geboren ± 1558 te ? R.A. Hazerswoude 16: Cornelis Aelbrechtszoon: 'uyten name ende als vooghden van de weeskinderen van Huych Aelbrechtszoon, met namen: Baertgen Hugesdochter..'.
   2.  Pieter Hugeszoon, geboren ± 1560 te Hazerswoude? Overleden te ? R.A. Hazerswoude 16: Corn. Aelbrechtszoon 'uyten name ende als oomes ende vooghden van de weeskinderen van Huych Aelbrechtszoon, met name Pieter Huygen...'.
   3.  Leendert Hugeszoon, geboren ± 1564 te Hazerswoude? Overleden te ? R.A. Hazerswoude: Cornelis Aelbrechtszoon 'uyten namen ende als oomes ende vooghden van de weeskinderen van Huych Aelbrechtszoon, bij namen: Leendert Hugeszoon...'.

II.4    (Oude) Jan Aelbrechtszoon van ZIJL (Aelbertszoon) (code: II.5), geboren ± 1538 te Hazerswoude? Overleden <13-08-1577 te Hazerswoude. Voor schout en schepenen van Hazerswoude passeerde op 13-08-1577 een 'Bewysbrief van de weeskinderen van Jan Aelbrechtszoon'. Jan moet kort vóór die datum overleden zijn. Zijn kinderen worden met leeftijd genoemd. Hun ooms en voogden zijn Cornelis Aelbertszoon en Jonge Jan Aelbertszoon. De weduwe, Anna Pietersdochter, stelt als borg voor hun opvoeding 'de rechte helft van 't huys, barch, schuyr, potinge ende plantinge', haar aangekomen uit de nalatenschap van haar vader Pieter Thomaszoon.
De boedel van Pieter Thomaszoon was gedeeld bij loting op 07-05-1573, maar werd pas gescheiden op 08-03-1581. Zijn boerderij stond aan de Rijndijk onder Hazerswoude.
Het is aan te nemen dat Jan Aelbrechtszoon met zijn gezin daar heeft gewoond. Zeker is dat Anna Pietersdochter in 1581 aan de Rijndijk woonde, tegenover Koudekerk. {Hoogheemraadschap van Rijnland; Oud-Archief nr. 1439, f 8r. In 1581 wordt consent verleend tot het maken van een overpad over de Rijndijk, onder andere aan 'De weduwe van Jan Aelbrechtszoon over Coudecerck in Haserswoude}.
Op 11-10-1610 verkocht zij aan haar halfbroer Cornelis Pieter Thomaszoon een erf met schuur, gelegen tussen de Rijn en de Rijndijk, voor een rentebrief van 550 gulden. Uit een acte dd. 14-02-1613 blijkt dat Anna toen overleden was.

In het kohier van de 10e penning van Hazerswoude over 1558 wordt een huis genoemd, eigendom van Willem Jacopszoon Craen, waarin toen een Jan Aelbertszoon woonde, maar dat in 1557 meest leeg had gestaan.
{ARA, Staten van Holland vóór 1572, inv. nr.. 957, f. 81v.}

Op 01-09-1560 kocht een Jan Aelbrechtszoon, bakker, een klein erf te Hazerswoude {ARA, RA Hazerswoude, inv. nr. 16}
[N.b.: 'zijn' kleinzoon Andries is te Poeldijk ook bakker!!], zoon van Aelbrecht (Hugeszoon?/Janszoon?/Cornel van ZIJL (code: I) (zie I.1) en N.N.
Gehuwd <31-12-1564 te Hazerswoude? Echtgenote is Anna Pietersdochter N.N. Geboren ± 1540 te ? Overleden <14-02-1613 te Hazerswoude? Anna overleed tussen 11-10-1610 en 14-02-1613 {ARA RA Hazerswoude}. Anna stelt op 13-08-1577 voor schout en schepenen van Hazerswoude als borg voor de opvoeding van haar kinderen 'de rechte helft van 't huys, barch, schuyr, potinge enden plantinghe' haar aangekomen uit de nalatenschap van haar vader Pieter Thomaszoon. Dochter van Pieter Thomaszoon N.N. Bouwman, en Maritgen Dirxdochter N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Janszoon (zie III.4).
   2.  Neeltgen Jansdochter, geboren ±01-11-1568 te Hazerswoude, overleden >12-08-1577 te ?
   3.  Marytgen Jansdochter, geboren ± 04-1571 te Hazerswoude, overleden te ?
   4.  Pieter Janszoon, geboren ± 1580 te Hazerswoude? Wordt genoemd in 1644.
Gehuwd ± 1610 met Joosie Cornelisse N.N. Geboren ± 1582, begraven op -05-09-1669 te Hazerswoude.

III.4    Cornelis Janszoon van ZIJL, bostelman, geboren ±01-09-1565 te Hazerswoude. Cornelis was op 01-09-1577 oud 12 jaar, overleden <11-10-1610 te Hazerswoude? Vermeld in 1592, 1596, 1599, 1600, 1604. Cornelis handelde in 'bostel'. Dit wordt gebruikt als veevoeder en blijft over van de gerst na het bierbrouwen. Daar hij aan de Rijn(dijk) woonde, is het aannemelijk dat hij zijn koopwaar per schip vervoerde. Verder onderzoek in archieven van bierbrouwerijen? Vier van zijn zonen vestigden zich de een na de ander in het Westland, eerst te Poeldijk. Opmerkelijk is dat zeker drie van zijn zonen de geslachtsnaam Van Zijl voerden. Wegens ontoegankelijkheid van het RA Hazerswoude nr. 20 (mei 1589 - mei 1601) en het ontbreken van stukken van juni 1601 tot oktober 1609, is het niet mogelijk na te gaan of hun vader ooit in Hazerswoude met deze naam werd aangeduid. Op 10-09-1649 echter, wanneer Apollonia Barentsdochter nog op hoge leeftijd naar Poeldijk is verhuisd en een contract sluit met haar zoon Andries, spreekt notaris Lammens van de 'weduwe van Cornelis Janszoon van Zijl'. {(BRON: ARA, NA nr. 6037 (Monster)}zoon van (Oude) Jan Aelbrechtszoon van ZIJL (Aelbertszoon) (code: II.5) (zie II.4) en Anna Pietersdochter N.N.
Gehuwd < 01-1590 te Hazerswoude? Echtgenote is Appolonia Barentsdochter N.N. Geboren ± 1566 te ? Overleden >10-09-1649 te Poeldijk (Monsterambacht). Uit het kohier van het hoofdgeld over de dorpen van Rijnland, afgesloten per 01-05-1623, blijkt dat toen aan de Rijndijk te Hazerswoude woonden: Appolonia Barendsdochter, weduwe van Cornelis Janszoon, met haar kinderen Willem, Dirck en Maritgen. (GA Leiden, Secr. Arch., inv. nr. 7542, f. 777v) Zoals verderop zal blijken, hadden Cornelis en Appolonia twee zonen - Andries en Cornelis - zich reeds vóór die datum in Poeldijk gevestigd. Willem en Dirck volgden iets later.
Apollonia verhuist op hoge leeftijd naar Poeldijk en sluit een contract met haar zoon Andries op 10-09-1649:

Algemeen RijksArchief, NA 6037 (Monster).
Heden, den 10 september anno 1649, compareerde voor ons Jeremias Lammens, openbaar notaris, bij den Hove van Hollant wettelicken geadmiteert, resyderende binnen de heerlicheyt Monster, ende de getuigen naergenomt, de eerbare Apolonia Barentsdochter, weduwe van Cornelis Janszoon van Zijl, tegenwoordig wonende in de Poeldijck, ten eenre, ende Andries Corneliszoon van Zijl, desselffs Apolonia soon, wonende mede aldaer, ter andere sijde, ende verclaerden met den anderen overcomenende geaccordeert te zijn vanwegen het onderhout van de voornoemde Apolonia Barentsdochter, te weten, dat hij Andries Cornelis belooft ende aenneemt zijne voornoemde moeder eerlicken te onderhouden ende voeden, in eeten, drijncken, huijsvestinge, havenis, ende voorts alles 'tgene deselve van nooden mach hebben, soo in wollen, linden, cousen ende schoenen, ende niets vuijtbesondert, soowel in sieckten als in gesontheijt, tot haer affsterven toe, oock een eerlicke begravinge te laten doen naer haren staet, voor hetwelke hij Andries Cornelis sal hebben ende genieten al 'tgene sij Apolonije Barents sal naerlaten ende met de doot ontruijmen van wollen, linden, beddens, dekens, tinne, cooper, hantwerck, geen goederen altoos vuijtbesondert, waerin oock wel expres bedongen is een somme van hondert guldens die haer is competerende ende vuijtstaat, alle welcke goederen sij comparante hem van nu aen ter hant stelt ende overgeefft als sijn eijgen goet.
Verclaert hij Andries Corneliszoon, soo hem de Heer vóór sijn moeder mocht comen te halen, dan in sulcken gevalle sijn huijsvrou ende naar te aletn boel sal voor het onderhout verbonden sijn ende oversulckx getrouwelicken naergecomen sal werden. Verbindende tot naercominge vandien hare personen ende goederen, deselve onderwerpende het verbant ende bedwang van allen heren, rechten ende rechteren, met verhael van costen (x nota...), consenterende hiervan aen mijn notaris gemaeckt te werden instrument in behoorlicke forma (x nota). D'welcke voornoemde Apolonia Barents begeert oock dat dit bij niemant van hare kinderen off kintskinderen sal tegengesprocken werden, alsoo sij verclaert 'tselve met vrijen wille, gesontheijt ende eijgen begeren gedaen te hebben.
Aldus gedaen in de Poeldijc ten bijsijn van Pouwels Arienszoon van Dijck, wonende aldaer, ende Tobias Pauwelszoon, wonende in Sgravenhage, getuygen van gelove, hiertoe versocht ende gebeden, die desen benevens den voornoemde Andries Corneliszoon, hebben onderteyckent op den datum als boven.

't merck bij
Apolonia Barents bij mij Pouwels
Adryense van Dijck
dr. selver gestelt

Tobijas Pauwels

bij mij Anderis Cornelis

Jeremias Lammens, notaris pub. Dochter van Barent N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries Corneliszoon (zie IV.1).
   2.  Cornelis Corneliszoon (zie IV.3).
   3.  Dirck Corneliszoon (zie IV.5).
   4.  Willem Corneliszoon (Steltman) (zie IV.7).
   5.  Marytgen Cornelisdochter, geboren ± 1608 te Hazerswoude? Overleden te ? Maritgen woonde in 1623 nog thuis in Hazerswoude. (bron: GA Leiden, Hoofdgeld Rijnland, f. 777v.

IV.1    Andries Corneliszoon van ZIJL, bakker, geboren ± 1590 te Hazerswoude, overleden <09-06-1674 te Poeldijk, overleden tussen 29-10-1667 en 09-06-1674: op die datum wordt gesproken van 'de erfgenamen van Andries (RA, Monster 29, fº 68-69v) (Poeldijk, RK Pastorie Arch. nr. 143): Comp. Arij Andrieszoon van Zijl, hem sterck makende vor Claes Michielse Zijdenbosch ende Pieter Leendertszoon van Wouw sijn comp. swager, ende als voocht over de onmondige kinderen van Cornelis Andrieszoon van Zijl, mitsgaders vvor de onmondige kinderen van Grietie Andriesdochter van Zijl, treft t.b.v. Pieter Pieterse Hogendijck seecker huysinge ende erve staende ende gelegen inden dorpe van Poeldijck; belent: O+Z erfgen. van Cornelis Arentszoon Storm..... Op 15-05-1619 kocht hij voor het eerst een huis te Poeldijk {ARA, RA Monster nr. 23, ff 159v-160r}. Hij kocht dit huis van een Marritgen Jansdr., wed. van Thys Pietersz.van Leeuwen, die daarbij werd geassisteerd door Pieter Thysz. van Leeuwen, haar zoon. Zou Marritgen Jansdr. identiek zijn met de gelijknamige tante van Andries (zie 227)?. Op 14-08-1625 werd Andries beëdigd als bakker. Op 12-05-1646 deed hij dit huis van de hand met de belofte geen 'backerneringe' meer te doen. Op 20-07-1650 kocht hij een ander huis aan de Heerweg (nu de Voorstraat). Hier zou later de eerste R.K.-kerk van het Westland na de Hervorming worden gebouwd. Andries wordt in diverse acten met zijn familienaam genoemd. Zelf tekent hij meestal met 'Anderis Cornelisz. van Sijl', terwijl zijn vrouw Achie merkt met een kruisje. Zij maakten een mutueel testament op 23-02-1656, gevolgd door een codicil op 10-04-1658 en op 29-10-1667. Zij hadden drie dochters en twee zoons; vier kinderen waren op dat moment (1656) reeds gehuwd. Eén van hen (Dirck) heeft het geslacht voortgezet. Zoon van Cornelis Janszoon van ZIJL (zie III.4) en Appolonia Barentsdochter N.N.
Gehuwd ± 1618 te ? Echtgenote is Achien Aryënsdochter (Aechie) N.N. Geboren ± 1586 te ? (gezindte: RK), overleden >29-10-1667 te Poeldijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirck Andrieszoon, geboren ± 1619 te Poeldijk.
   2.  Cornelis Andrieszoon (zie V.2).
   3.  Aryen Andrieszoon (zie V.4).
   4.  Lientgen Adriaensdochter, geboren ± 1624 te Poeldijk?
Gehuwd op -17-12-1644 te Berckel met Claes Michielse ZIJDENBOSCH, geboren ± 1625 te Berckel? Overleden <01-08-1689.
   5.  Maertje Andriesdochter, geboren ± 1626 te Poeldijk.
Gehuwd >01-12-1647 te Stompwijk met Pieter Leendertszoon van WOU, geboren ± 1625 te Stompwijk? Overleden <03-04-1681 te Stompwijk?
   6.  Grietje, geboren ± 1627 te Poeldijk?
Gehuwd ± 1670 met Gerrit Corneliszoon van WIJK, geboren ± 1626, woont te Bleiswijk op 05-08-1685.

IV.3    Cornelis Corneliszoon van ZIJL, landbouwer, geboren ± 1595 te Hazerswoude (gezindte: NH), overleden <27-09-1641 te Zandambacht. Cornelis komt al in 1621 in Poeldijk voor, (ARA, RA Monster nr. 116, f.9v e.v. dd.02-10-1621), maar kocht pas op 14-05-1631 een eigen huis. Dit verkocht hij weer op 17-02-1632 en nam op 14-12 van dat jaar een kleine boerderij over op Staelduijnen onder Zandambacht.
Eerder kocht hij al op 13-08-1622 twee percelen teelland. Op diezelfde datum stond hij borg voor Aris Corneliszoon Backer (zijn broer). Bij de koop van landbouwgereedschap op 25-11-1628 had hij als borg "Willem Corneliszoon, zijn broeder'.
In een acte van de weeskamer van 's-Gravenzande dd. 27-09-1641 worden zijn twee zoons en twee dochters met leeftijd genoemd. Hun ooms en voogden waren Andries Cornelisz., bakker te Poeldijk, en Dirck Cornelisz., molenaar op de Nieuwlandse watermolen. Er is nog geen acte bekend waarin Cornelis met de geslachtsnaam Van Zijl wordt genoemd.
Er zijn sterke aanduidingen dat zijn zonen soms Van Rijn, dan weer Van Staelduijnen worden genoemd. {ARA, WK 's-Gravenzande, inv. nr.1, f. 13-14}. De kinderen waren: Leuntgen, ca. 18 jaar; Cornelis, ca 15 jaar; Marritgen, ca. 11 jaar; Huibrecht, ca. 8 jaar. Zoon van Cornelis Janszoon van ZIJL (zie III.4) en Appolonia Barentsdochter N.N.
Gehuwd ± 1620 te Hazerswoude, gehuwd voor de kerk te Hazerswoude (Ned. Herv. Kerk) met Leuntge Gerrebrantsdochter N.N. Geboren ± 1598 te Vriezekoop (onder Leimuiden) (gezindte: NH?), overleden <08-05-1674 te Zandambacht? Op 08-05-1674 transporteren erfgenamen van Leentgen Gerbrant - die weduwe was van Cprnelis Pauwelszoon - een huis aan de binnenberm van de Delflandse Maasijk. proclamatie geschied Ned. Herv. kerk te Hazerswoude en attestatie verleend (Bron: ARA, DTB Hazerswoude nr. 3. De eerst gedateerde aantekening is van 19-10-1626. Er is reden aan te nemen dat de daaraan voorafgaande ongedateerde aantekeningen lopen vanaf 1620. Zie: H. Brouwer 'Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken benevens van de registers van overledenen enz. in Zuid-Holland, daterende van vóór den burgerlijken stand {'sGravenhage , 1929; p. 86} De allereerste aantekening luidt: 'Cornelis Corneliszoon j.g. van Haserswoude met Leuntge Gerrebrants, j.d. tot Vriesekoop'. {Zij is later gehuwd > 1641 te Zandambacht? Echtgenoot is Cornelisz Pauwelszoon van der CLEIJ, geboren ± 1600, overleden < 1674. Leuntgen Gerrebrandsdr. is waarschijnlijk hertrouwd met deze Cornelis. Op 08-05-1674 verkochten de kinderen en kindskinderen van 'Leentgen Gerbrant, die weduwe was geweest van Cornelis Pauwels, een huis, staande aan de berm van de Delflandse Maasdijk onder Zandambacht.'.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Leuntgen Cornelisdochter van ZIJL (van RIJN?), geboren ± 1623 te Zandambacht. Genoemd in uitkoopacte ARA, WK 's-Gravenzande 1641: ca 18 jr.
Gehuwd ± 1655 met Leendert SIEREN, geboren ± 1625 te Ter Heijde? (gem. Monster).
   2.  Cornelis Corneliszoon van ZIJL (van RIJN?), geboren ± 1626 te Zandambacht. Genoemd in uitkoopacte ARA, WK 's-Gravenzande 1641: ca 15 jr.
De kinderen noemden zich soms 'Van Rijn', dan weer 'Van Staelduijnen': de familie was afkomstig van de Rijndijk en woonde op Staelduijnen.
   3.  Maritgen Cornelisdochter van ZIJL (van RIJN?), geboren ± 1630 te Zandambacht. Genoemd in uitkoopacte ARA, WK 's-Gravenzande 1641: ca 11 jaar.
   4.  Huibrecht Corneliszoon van ZIJL (van RIJN?), geboren ± 1633 te Zandambacht, overleden <08-05-1674 te Zandambacht? Zie informatie bij hun huwelijk. Zijn vrouw wordt op die datum genoemd als weduwe. Genoemd in uitkoopacte ARA, WK 's-Gravenzande 1641: ca 8 jr.
Huijbrecht is getrouwd geweest met Grietie Pietersdochter (zie ARA, RA 's-Gravenzande en Zandambacht, inv. nr.33, f.115v).
Gehuwd ± 1650 te Zandambacht? Echtgenote is Grietie Pietersdochter N.N. Geboren ± 1625, overleden >08-05-1674. Grietie verkocht samen met andere 'kinderen en kindskinderen van Leentgen Gerbrant' (weduwe van Cornelis Pauwels) op 08-05-1674 een huis, staande aan de berm van de Delflandse Maasdijk onder Zandambacht. (ARA, RA 's-Gravenzande en Zandambacht, inv. nr. 33, f. 115v). Op 08-05-1674 verkochten de kinderen en kindskinderen van Leuntgen Gerrebrandsdochter een huis, staande aan de Delflandse Maasdijk onder Zandambacht. (ARA, R.A. 's-Gravenzande en Zandambacht, inv. nr. 33, f. 115v.) Eén van de kinderen was Grietie Pietersdochter, een schoondochter, weduwe van Huybrecht Corneliszoon.

IV.5    Dirck Corneliszoon van ZIJL, (water)molenaar; gerechtsbode, geboren ± 1603 te Hazerswoude, overleden <09-03-1674 te Zandambacht. Dirck is waarschijnlijk overleden tussen 11-04-1673 en 09-03-1674. In een register van openbare verkoop van roerende goederen te Zandambacht wordt hij op 11-04-1673 nog molenaar genoemd. In het daarop volgende register wordt op 09-03-1674 zijn zoon Jan in die functie vermeld. In 1623 woonde Dirck nog thuis in Hazerswoude; bij zijn huwelijk woonde hij in Poeldijk. Ook Jaepgen woonde daar, ten huize van Maerten Reijnen Croneveen in de Uithofpolder. Haar ouders zijn (nog) niet bekend. In 1637 wordt hij voor het eerst genoemd als molenaar van de Nieuwlandse molen in Zandambacht bij 's-Gravenzande. Hij volgde ene Willem Thomaszoon op, vanaf 1642 ook in diens functie van gerechtsbode van het Nieuwland. In de door hem afgelegde verklaring op 18-09-1643 (op verzoek van de heren hoofdingelanden van het Nieuwland) voor schout, burgemeester en raden van de stad 's-Gravenzande wordt zijn ouderdom genoemd: omtrent 40 jaar. In het polderarchief zijn over hem veel interessante gegevens te vinden. Zijn salaris als molenaar b.v. was 60 gulden per jaar, als bode 2 gulden. Alle andere werkzaamheden, zoals de zorg voor de sluizen, het onderhouden van de sloten, werden extra betaald. Op 07-12-1632 werd in Poeldijk de boedel van wijlen Crijn Pieterszoon Zeeman openbaar verkocht. Meerdere voorwerpen werden gekocht door 'Dirck Corneliszoon aenden Maesdijck, met als borg de ons reeds bekende 'Willem Corneliszoon Stelt', voor wie Dirck wederkerig borg stond.
In de polderrekeningen wordt meestal gesproken van 'Dirck Cornelisz. molenaer', maar toch komt daarin zijn familienaam wel eens voor, b.v. in 1659, 1670 en 1672. Op een monsterrol van weerbare mannen van Zandambacht dd. 04-07-1653 - en ook in meerdere rechterlijke en notariële stukken wordt zijn geslachtsnaam Van Zijl genoemd. Dirck tekent met een huismerk of handmerk, dat reeds op enkele kwitanties in 1637 voorkomt.


(Algemeen RijksArchief, NA 6039 (Monster), acte dd. 5 oktober 1659):

Op huyden den 5den october anno 1659 compareerde voor mij, Jeremias Lammens, openbaer notaris, bij den Hove van Hollant wettelicken toegelaten, binnen de heerlicheijt Monster residerende, ende den getuijgen naergenomt, Cornelis Pieterszoon Staelduijnen, harder op de gorsijnge, Leendert Corneliszoon van der Schilde, beijde wonende op de Hillwonijnge, Dirck Corneliszoon van Sijll ende Jan Dirckszoon van Sijll, wonende beijde int Nieuwelant in Santambacht, wesende alle in sodanijgen ouderdom om te mogen attesteren. Dewelcke verclaerden bij hare mannenwaerheijt in plaetse van een gestaefde eedt, ten versoecke van Cornelis Willemszoon Bogaert, penningmeester vant voornoemde Nieuwelant, wonende tot Sgravesande, hoe waer is ende henluijden in goeder memorie dat sij comparanten op den 24en junij 1659 door ordere van den gemelten requirant, denwelcken speciael authorisatie hadde van den here Johan Rosa, dijckgraeff van het genomde Nieuwelant, hebben geraseert ende teniet gemaeckt, sooverre doenlick was, sodanijge rietschuttiijngen die geplant ofte gestelt en waren op de gorsijnge aent Nieuwelant buijten kennisse van den gemelten heeren dijckgraeff ende hooftingelanden vant gemelte Nieuwelant. Voor reden van wetenschap seggen sij comparanten 'tselve werck gedaen te hebben in presentie van den requirant ten selven dage op den naermiddag, wesende leegwater. Presenteren sij comparanten derhalven 'tgene vooren is gedeposeert, altijts vermaent wesende met solemnelen eede te stercken voor allen heren ende gerechten. Consenteren hiervan bij mij notaris gelevert te werden acte in behoorlicker formen.

Aldus gedaen binnen Sgravesande in bijwesen van Gerrit Janszoon van Wijn en Arijen Gerritszoon van Wijn, getuijgen van gelove, nevens mijn notaris versocht ende gebeden.

't merck bij 't merck bij
Cornelis Pieterszzon Dirck Corneliszoon

gestelt van Sijll gestelt

Leendert Corneliszoon Jan Dirckszoon van Sijll
van der Schilde

Gerrijt Janszoon Arij Gerretszoon
van Wijn van Wijn, zoon van Cornelis Janszoon van ZIJL (zie III.4) en Appolonia Barentsdochter N.N.
Gehuwd op -11-11-1629 te Monster (getuige(n): Adriana Joannis en Helena Veijts), gehuwd voor de kerk op -09-11-1629 te Monster (RK) met Jaepgen Maartensdochter N.N. Geboren ± 1605 te ? (gezindte: RK), overleden >14-05-1661 te Zandambacht? Jaepgen woont bij haar huwelijk in het Ambacht Monster (Uythof ten huize van Maerten Reynen Crooneveen).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Dirckszoon (zie V.19).
   2.  N.N. Geboren ± 1636 te Wassenaar.

IV.7    Willem Corneliszoon van ZIJL (Steltman), schoenmaker; steltman; herbergier; voerman, geboren ± 1605 te Hazerswoude (gezindte: NH), overleden >11-07-1667 te 's-Gravenhage? Laatst gevonden vermelding op 11-07-1667, ca. 62 jaar oud, wonende bij de Mallemolen (GA, 's-Gravenhage, NA, inv. nr.491, f 312). Zijn ovl-akte zou kunnen bevatten: 'Willem Corneliszoon Stelt(man)' of 'Admirael'. Op 30-01-1626 was Willem schoenmaker te Poeldijk, waar hij op 14-05-1631 een eigen huis kocht. Men vindt hem aangeduid als 'schoe(n)lapper', maar ook als 'steltman'. In 1636 en 1638 wordt hij genoemd als waard en herbergier:
'Op 15-12-1636 bekende 'Willem Cornelisz., waert, wonende in het dorp Poeldijk, 50 gulden schuldig te zijn aan Outer Claeszoon, koopman te Amsterdam.'
Op 12-10-1639 verkocht hij zijn huis en verdween uit Poeldijk. (ARA, RA Monster nr. 25, ff.21v-22v).
Via diverse naspeuringen werd Willem teruggevonden in 's-Gravenhage:
Op 09-05-1651 huurde 'Willem Corneliszoon Admirael', voerman, een huis, erf en tuin aan de Denneweg bij de Slijpmolen of Malle Molen. 'Admiraal' blijkt een nieuwe bijnaam voor hem te zijn. In een verklaring dd. 01-07-1652 zegt hij al 13 jaren als voerman op het Leidse Veer te hebben gereden. Zoon van Cornelis Janszoon van ZIJL (zie III.4) en Appolonia Barentsdochter N.N.
Gehuwd voor de kerk op -02-05-1628 te 't Woudt (NH) met Leuntgen Meesdochter N.N. Geboren ± 1606 te ? Bron: ARA, RA Monster nr.2 en nr. 24, f.72. Dochter van Mees N.N. en Marritgen Jacobsdochter N.N. Huwde als jonggezel van Hazerswoude, woonachtig te Poeldijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Willemszoon, geboren ± 1630 te Hazerswoude? Overleden >01-07-1652 te 's-Gravenhage? Ondertekening van een acte op 01-07-1652 te 's-Gravenhage. Bijgenaamd: 'den Jongen Admirael'.

V.2    Cornelis Andrieszoon van ZIJL, geboren ± 1620 te Poeldijk, overleden <14-05-1659 te Poeldijk? Zoon van Andries Corneliszoon van ZIJL (zie IV.1) en Achien Aryënsdochter (Aechie) N.N.
Gehuwd op -11-06-1648 te Monster met Lijsbeth Bancken van WIJCK, geboren ± 1622 te Berckel, overleden <09-06-1674 te Poeldijk? Dochter van Banckeris van WIJCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Symon Corneliszoon (zie VI.1).
   2.  Cornelis Corneliszoon, geboren ± 1653 te Poeldijk? Overleden op -09-10-1736 te Stompwijk. Op 23-02-1658 oud 5 jaar. Hij wordt op 27-06-1681 benoemd als voogd van de kinderen van Simon, zijn broer. Hij woont dan in Stompwijk.

V.4    Aryen Andrieszoon van ZIJL, blockmaecker, geboren ± 1622 te Poeldijk? Overleden >31-10-1698 te Maassluis? Bij zijn huwelijk: jongman tot Maassluis;
Mutueel testament (Not. Arch. 5594, Maassluis doc. 1089) met exclusie van de weeskamer.
Lijst inwoners Delft 1680: Arie Andrieszoon, gekomen uit Maassluis. Zoon van Andries Corneliszoon van ZIJL (zie IV.1) en Achien Aryënsdochter (Aechie) N.N.
Ondertrouwd (1) op -05-10-1659 te Maassluis, gehuwd op -08-10-1659 te Delft met Trijntje Cornelis OOSTERLEE, geboren ± 1625 te Maaslanderambacht, overleden <11-08-1676 te Maassluis?
Ondertrouwd (2) op -25-07-1676 te Maassluis, gehuwd op -11-08-1676 te Rotterdam met Grietje DOENE, geboren ± 1625 te Rotterdam? {Zij was eerder gehuwd ± 1662 met Dirck Meese HOOGERWERFF, geboren ± 1620, overleden <26-07-1676 te Rotterdam?}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Annitgen Aryensdochter, geboren ± 1663 te Maassluis?
Ondertrouwd (1) op -09-04-1683 te Maassluis, gehuwd ± 1683 te Berckel? Echtgenoot is Adriaen Davidszoon CORENWINDER, schout en gemeentesecretaris, gedoopt op -25-04-1661 te Berkel. Schuldbrief 04-01-1701 waarin Adriaen en zijn vrouw verkalren dat zij als zekerheid voor een schuld aan Johan Keijdel, een stuk land stellen met de zich daarop bevindende gebouwen, turf enz. Bron: gemeente Overschie toegangsnr. Rtd 7-01.
Ondertrouwd (2) op -19-05-1707 te Berkel, gehuwd 1707 met Pieter Stevens WESTERMEER, geboren ± 1660. {Hij was eerder gehuwd op -12-04-1693 te Berkel, gehuwd voor de kerk op -12-04-1693 te Berkel (RK) met Maritje Cornelis ROODENRIJS, geboren ± 1768. Hij was eerder gehuwd op -05-03-1696 te Berkel en Rodenrijs met Maria Willemsdochter de WITH, 30 jaar oud, gedoopt op -31-07-1665 te Berkel.}
Ondertrouwd (3) op -06-11-1711 te Overschie, gehuwd op -22-11-1711 te Overschie met Willem VRIJENBERG, geboren ± 1670.

V.19    Jan Dirckszoon van ZIJL, watermolenaar; gerechtsbode, geboren ± 1634 te Zandambacht, overleden <08-06-1679 te Zandambacht. Overleden tussen 15-10-1678 en 08-06-1679. Voordat hij zijn vader opvolgde als molenaar van de polder het Nieuwland onder Zandambacht, woonde hij blijkbaar op het Zuidgors, buiten de Nieuwlandse Dijk, ook wel de Pickerhil genoemd.
Zoals blijkt uit het polderarchief heeft Jan eerst zijn vader geholpen (hieruit blijkt ook dat Dirck Corneliszoon maar één zoon had die hem hielp. Van meer kinderen is niets bekend). Verder deed hij allerlei werk voor de polder en hield wat vee.
In het register van Openbare Verkoop van Roerende Goederen te zandambacht wordt hij op 28-03-1670 Jan Dircks van Ziel '..op den Hil' genoemd. Hiermee wordt het Zuidgors bedoeld. Pas op 09-03-1674 wordt hij 'molenaar' genoemd. In hetzelfde jaar is hij zijn vader ook opgevolgd als gerechtsbode van het Nieuwland. In de rekeningen komt hij regelmatig voor en ook enkele malen in rechterlijke en notariële acten. Hij wordt meestal met zijn familienaam genoemd en ondertekent altijd met 'Jan Dircksz. van Zijl'.
Na zijn overlijden is het met de opvolging op de molen niet zo soepel gegaan. De oudste zoon, Cors, was nauwelijks meerderjarig. Deze kon allicht het werk op de molen wel aan, zeker met hulp van zijn broers, maar zou men hem ook accepteren als molenaar en zeker als gerechtsbode? Sommige ingelanden van het Noordland, mede bemalen door de Nieuwlandse molen, wensten een zekere Jan Corneliszoon Swansdrift (alias Jan Suijcker) als molenaar. Het gezin Van Zijl werd alvast van de molen verdreven en de nieuwe molenaar werd geïnstalleerd. Een onrechtmatige daad, want het benoemingsrecht berustte bij de hoofdingelanden. Deze maakten de zaak aanhangig bij het Hof van Holland, met een beroep op het octrooi van Hertog Willem van Beijeren dd. 05-03-1414, dat huen het benoemingsrecht gaf. Zij eisten dat Cors Janszoon, door hen reeds als molenaaraangesteld, niet langer zou worden gehinderd in de uitoefening van zijn functie.
Op 03-07-1679 werd het pleit beslecht: Jan Suijcker moest 'subiet uit de molen delogeeren', het gezin Van Zijl keerde terug en Cors werd de officiële molenaar (GA Rotterdam, Archief Nieuwland nr. 19). Zoon van Dirck Corneliszoon van ZIJL (zie IV.5) en Jaepgen Maartensdochter N.N.
Gehuwd 1658 te ? Echtgenote is Trijntgen Corssen SOLLEVELT, geboren 1619 te Poeldijk, Ambacht Monster, overleden <09-02-1691 te Zandambacht. Op 16-04-1686 hield Trijntgen, inmiddels weduwe van Jan Dirckszoon, openbare verkoop van de levende have, niet in Zandambacht maar in 's-Gravenzande. Wat zij te bieden had was meer dan men van een molenaarsvrouw zou verwachten: 1 jong bruin paard, 1 stier, 3 melkkoeien, 2 vaarssen, 1 hokkeling, 1 kalf, 7 koppel schapen met haar lammeren.
Maar waarom deze 'opruiming'? Omdat Trijntgen, ofschoon zij al 67 was, toch op het punt stond een tweede huwelijk aan te gaan. Zij huwde op 28 april 1686 te Zandambacht voor schepenen met Pieter Arents van Spronsen. Deze was eerder gehuwd met Dirkje Jaspersdochter van Alenburch, dochter van Jasper Janszoon van Alenburch en diens tweede echtgenote Jaepge Willemsdochter.
Zowel Pieter als Trijntgen zijn overleden vóór 09-02-1691: op die datum werd de 'desolate' boedel van het echtpaar openbaar verkocht. Dochter van Cors Thomaszoon SOLLEVELT en Maritgen Maertensdochter N.N. {Zij is later gehuwd op -28-04-1686 te Zandambacht met Pieter Arentszoon van SPRONSEN, veehouder, geboren ± 1620 te Naaldwijk? Overleden <09-02-1691 te 's-Gravenzande?}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cors Janszoon (zie VI.8).
   2.  Cornelis Janszoon (zie VI.10).
   3.  Jacob Janszoon (zie VI.12).
   4.  Dirck Janszoon (zie VI.15).
   5.  Jaepje Jansdochter, geboren ± 1665 te Zandambacht (gezindte: RK), overleden op -16-01-1739 te Poeldijk. Bediend: 23-03-1731 en 28-09-1732. Jaepje maakt op 27-03-1724 een testament te 's-Gravenhage, waarin zij als erfgenamen benoemt 'de vrienden en bloedmagen' van haarzelf en haar overleden man.
Hun huwelijk was dus kinderloos, zoals verder blijkt uit de boedelscheiding dd. 08-12-1739 (met interessante inventaris).
Gehuwd (1) op -21-08-1712 te Monster met Dirck Arentsz. HOGERWOERD (Hogervorst), geboren ± 1660 te Wateringen, overleden <21-08-1712, zoon van Ary Dirckx HOGERWOERD en Aechtie Jacobs van der VALCK.
Gehuwd (2) op -21-08-1712 te Monster, gehuwd voor de kerk op -21-08-1712 te Poeldijk (RK) met Leendert Bancken van VEEN, zandschipper, geboren ± 1656 te 's-Gravenzande (gezindte: RK), overleden op -30-01-1716 te Poeldijk, zoon van Banckeris Leendertsz. van VEEN, vrachtschipper, en Trijntje Willemsdr. de GEUS. Hun huwelijk bleef kinderloos. {Hij was eerder gehuwd op -19-05-1684 te Monster met Maertje Dircks van der KRAAL, geboren ± 1660 te Monster.}
   6.  Thomas Janszoon (zie VI.20).

VI.1    Symon Corneliszoon van ZIJL, geboren ± 1651 te Poeldijk? Op 23-02-1658 oud 7 jaar; woonde later te Stompwijk. Zoon van Cornelis Andrieszoon van ZIJL (zie V.2) en Lijsbeth Bancken van WIJCK.
Ondertrouwd op -07-09-1680 te Stompwijk, gehuwd op -23-09-1680 te Stompwijk met Apollonia Jansdochter HILGERSOM, geboren ± 1655 te Stompwijk? Dochter van Jan HILGERSOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Apolonia Symonsdochter, geboren ± 1684 te Stompwijk? woont in 1737 in Delft.
   2.  Jan Symonszoon (zie VII.2).

VI.8    Cors Janszoon van ZIJL, watermolenaar; gerechtsbode, geboren ± 1652 te Zandambacht, overleden op -10-05-1720 te Zandambacht. Bediend op 02-05-1720. Kroosheemraad (gezworene) van de polder het Nieuwland van 1717 t/m 1719; volwassen in 1679.
Reeds vóór 11-06-1679 volgde Cors zijn vader op, niet alleen als molenaar, maar ook als gerechtsbode van het Nieuwland (bron: GA Rotterdam, arch. Nieuwland, inv.nr. 164). Hij komt regelmatig voor in de rekeningen van deze polder.
Buiten zijn officiële taak als molenaar en bode deed hij nog veel los werk, vaak geholpen door zijn broers en anderen die door hem werden uitbetaald. Hij pacht 2 morgen, 2 hont en 39 roeden land van Hillebrant van Wouw, gelegen binnen het bedijkte Nieuwland, en 4 morgen en 36 roeden 'bonnenland' van de poldergemeenschap, gelegen buitendijks.
In de registers van openbare verkoop van roerende goederen komt hij geregeld voor, zij het als koper, zij het als borg.
Op 18-02-1685 beleefde Cors een zeer onaangename verrassing. Het was zondag en hij was naar de kerk in Naaldwijk geweest. Op de terugweg - hij liep al op de Oude Maasdijk - werd hij aangehouden en gearrresteerd door een gerechtsdienaar, waarschijnlijk in dienst van de baljuw van Naaldwijk. Mogelijk werd hij voor een landloper aangezien. Verklaringen door Willem Deunisvelt, die met hem was meegelopen naar de kerk en van Maerten van de Voort, die hem in de kerk had gezien en op de terugweg een stuk met hem was meegelopen, losten het probleem op:

{ARA, RA 's-Gravenzande, inv.nr. 6167 (Naaldwijk)}.

Op huyden den 14en Junij 1685 compareerde voor mij Vinsent Turnhout, openbaer notaris, geadtmyteer bij den Edele Hoove van Hollant, resijdeerende binnen Sijn Hoogheijts heerlijckheijt Naeldwijck ende Wateringe, ende voor de naergenommijneerde getuijgen, Willem Jan Deunisvelt, woonende op de duijnen, oudt 38 jaer, Maerten Maertense van der Voort, oudt omtrent vijffentwintich jaere, dewelcke verclaere ter requisitie van Cors Janse van Sijl, gegijsselde van de ruiter Nicolaes Andereas Albrecht, ruiter in De Lier. Soo verclaere sij deposante waer ende warrachtigh te sijn dat de requirant op den daage van de gijsselsedulle, met den eersten deposant is gegaen van sijn huis off den duijnen over naer de Maesdick ende soo voort tot aent weghtie naer den Swartendijck achter het bos van Sijn Hoogheijt, omme naer de kerck toe te gaen, ende hij tweededeposant verclaert met den requirant in de kerck te sijn geweest soo langh den dienst wierde gepleeght, ende met hem requirant toen uit de kerck gegaen, ende scheijde hij deposant van de requirant op de weght naer de steede Schravesant toe te gaen, alwaer den requirant sijn weght heeft gevordert tot huis toe. Ende verclaere sij deposante altoos bereijt te sijn hetselffve met eede te affermeeren. Aldus gedaen, gepasseert en verleeden binnen de heerlijcheijt Naeldwijck, ter presentie van Hendrick Janse Verbijsse en Johannis Berckmans als getuijgen van geloove hiertoe versocht.

W.I. dit merck gestelt bij Willem Janse Duinesvelt

X dit merck gestelt bij Maerten Maertense van der Voort

J. Berkman 1685

Hendrijck Jansen Verbijesen

V. Turnhout
Nots. pub, zoon van Jan Dirckszoon van ZIJL (zie V.19) en Trijntgen Corssen SOLLEVELT.
Gehuwd op -26-05-1686 te 's-Gravenzande met Leuntje Bancken van VEEN, geboren ± 1660 te 's-Gravenzande, overleden >04-01-1733 te Zandambacht, dochter van Banckeris Leendertsz. van VEEN, vrachtschipper, en Trijntje Willemsdr. de GEUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Corneliszoon, Molenaar ? Geboren ± 1688 te Zandambacht (gezindte: RK), overleden ± 1716 te Zandambacht? Jan komt in polderrekeningen voor als helper van zijn vader, o.a. in 1714. Het ligt voor de hand dat hij de oudste zoon was. Een Jan Corneliszoon, zonder geslachtsnaam, is overleden op 22-04-1716. {ARA, DTB Monster nr. 6B p. 269}.
   2.  Willem Corsse (zie VII.5).
   3.  Maritie (zie VII.8).
   4.  Dirck Corsse (zie VII.9).
   5.  Cornelis Corsse (zie VII.11).
   6.  Banckeris Corsse (zie VII.13).
   7.  Jaepje, geboren ± 1705 te Zandambacht, overleden op -09-08-1714 te Zandambacht?
   8.  Jaepje, geboren ± 1706 te Zandambacht, overleden op -21-01-1719 te Zandambacht.

VI.10    Cornelis Janszoon van ZIJL, geboren ± 1660 te Zandambacht, overleden <13-06-1700 te Zandambacht. Testament van Cornelis Janse van Sijll en Barber Lauwen van Staelduijnen; opgemaakt: 18-04-1699. Bron: ARA 's-Gravenhage, Rechterlijk Archief van 's-Gravenzande en Zandambacht, nº 54. Op huijden den 18ª April 1699 compareerden voor ons Cornelis Willemssen Patijn ende Dirck Jansz Bohemen, schepenen, ende Philippus de Vroom, secretaris der heerlickheijt van Santambaght, Cornelis Jansse van Sijll ende Barber Lauwen van Staelduijnen eghteluijden wonende in Santambaght voorszegt, ons schepenen ende secretaris wel bekent sijnde, hij comparant sieckelijk te bedde leggende ende sij comparante cloeck ende gesont van lighaem, beijde haar verstant ende redenen seer wel hebbende ende volcomentlijck gebruijckende, soo ons schepenen ende secretaris uijtterlijck was blijckende ende men anders niet en conde bemercken, te kennen gevende sij comparanten overdaght te hebben des menschen levens blootheijt als een schaduwe vergankelijck, niet seeckerder te sijn als de dood ende niet onseeckerder als de tijt ende uure vandien, willende sij comparanten niet gaerne van dese werelt scheijden sonder gedisponeert te hebben over hare tijdelijcke goederen haer door segeninge des Heeren genadelijck verleent, doende 'tselve soo sij verclaerden uijt haer vrijen onbedwongen willen sonder opmaeckinge ende mislijdinge van ijmant ter werelt, bevelende hare zielen wanneer die uijt haer lighamen sullen comen te scheijden inde genadige handen Godts haren Schepper ende hare doode lighamen de aerde met een eerlicke begraeffenisse na een christelijck gebruijck, revocerende, casserende, dood ende te niet doende alle voorgaende testamenten, codicillen ofte andere acten van uijterste willen die voor dato dese bij haer te samen ofte een ijder van hen int bijsonder mogen sijn gepasseert, niet willende dat deslve ofte eenige vandien van eenige kragt sullen sijn, maer gehouden werden oft die nooijt verleden waren geweest, maer opnieuws disponerende, verclaren sij comparanten malckanderen d'eerststervende den langstlevenden van hen beijden te nomineren ende institueren tot haer eenige ende universeelen erftgenaem, ende dat in alle goederen, roerende ende onroerende gene uijtgesondert als den eerststervende metter dood sal comen te ontruijmen ende na te laten, om bij den langstlevenden daer mede gedaen ende gehandelt te werden als met haer vrij ende eigen goet, behoudens dat den langstlevenden van hun beijden gehouden sal sijn de kinderen bij haer tesamen geprocreëert oft nogh te procreëren en int leven naer te laten te aliementeren ende onderhouden in eeten, drincken, raaden, havenis ende gemack te doen, soo wel in sieckten als gesontheijt, deselve te laten leeren leesen ende schrijven mitsgaders een hantwerck om haer in dese werelt te kunnen erneren, ende dat ter tijt ende wijle toe deselve gecomen sullen sijn ten mondige daghe ofte huwelijcken staate, ende alsdan bovendien aen ijder van haer voorszegde kinderen uijt te keeren een somme van twee gulden tien stuijvers, ende dit alles in plaets ende in voldoeninge vande legitime portie haer voorszegt kind oft kinderen in haer comparantens na te late goederen na regten competerende, deselve daerinne instituerende mede bij desen; wijders..... Cornelis komt voor in de rekeningen van de polder het Nieuwland, vaak samen met zijn oudere broer Cors en zijn jongere broers Jacob en Dirck, maar ook wel zelfstandig. Op 05-02-1687 vinden wij hem bij de openbare verkoop van enkele partijen abelenbomen. Hij stond borg voor Pieter Arentszoon van Spronsen, zijn stiefvader, en samen met hem voor andere kopers. Hij kocht ook zelf een partij met zijn stiefvader en broer Cors als borgen. Op 25-04-1687 verkochten Pieter Arentszoon van Spronsen en Cornelis Janssen van Zijl een partij paarden en koeien. Zoon van Jan Dirckszoon van ZIJL (zie V.19) en Trijntgen Corssen SOLLEVELT.
Gehuwd op -12-11-1687 te Zandambacht met Barber Lourisdochter van STAELDUIJNEN, geboren ±29-09-1656 te Zandambacht, gedoopt (NH) op -01-10-1656 te 's-Gravenzande, overleden >13-06-1700, dochter van Louweris Pieterszoon van STAELDUIJNEN, bouwman, en Maartje Jansdochter GOUDTAPPEL. {Zij is later gehuwd op -13-06-1700 te Zandambacht met Claes Maertenszoon van der VOORT, geboren ± 1655, zoon van Maarten Maertenszoon van der VOORT.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Corneliszoon (Jan) (zie VII.17).
   2.  Dirck Corneliszoon (zie VII.20).
   3.  Trijntje Cornelisdochter, geboren ± 1692 te Zandambacht, overleden te Schiebroek? Op 29-09-1723 werden zij op Schipluiden overgeschreven {J.H. Brakke in: 'Acten van indemniteit Schipluiden'; Ons Voorgeslacht deel XX (1965) p 76.
Ondertrouwd (1) op -01-11-1727 te Delft, gehuwd op -10-12-1727 te Schipluiden met Leonardus Leenderse GROEN, geboren ± 1695.
Ondertrouwd (2) op -21-05-1734 te Schiebroek, pro deo met Pieter van der PLAS, geboren ± 1700 te Schiebroek? {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ± 1728 met Zara Jans SPEER, geboren ± 1702.}

VI.12    Jacob Janszoon van ZIJL, sluiswachter, geboren ± 1662 te Zandambacht, overleden <14-11-1706 te Zandambacht. Jacob kom voor in de rekeningen van het Nieuwland, soms samen met zijn oudere broer Cors, maar zijn bijzondere taak schijnt te zijn geweest het waarnemen en onderhouden van de sluis bij het Amersgat, aan het einde van de Rel, een uitwatering via het Zuidergors en het Oranjegors naar het Scheur. Zoon van Jan Dirckszoon van ZIJL (zie V.19) en Trijntgen Corssen SOLLEVELT.
Gehuwd (1) op -25-11-1691 te Zandambacht met Geertje Bastiaensdr. BOSHUYSEN, geboren ± 1678.
Gehuwd (2) op -03-04-1701 te Monster met Aryaentie Aerentsdr. van DIJK, geboren ± 1678 te Monsterambacht. {Zij is later gehuwd op -14-11-1706 te Zandambacht met Robbert Janszoon de BRUIJN, geboren ± 1665 te Zandambacht.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Jacobszoon, geboren ± 1702 te Zandambacht, overleden > 1756 te Poeldijk? Jan bezat een huis in Poeldijk; vermeld o.a. in 1756 (GA Monster, Oud-Archief, inv. nr. 1045); ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Geertje Jacobsdochter, geboren >03-01-1702 te Zandambacht, overleden op -20-11-1721 te Zandambacht? niet geheel zeker.

VI.15    Dirck Janszoon van ZIJL, watermolenaar? Geboren ± 1662 te Zandambacht, overleden <08-12-1739 te Kethel? Waarschijnlijk overleden te Kethel, tussen 09-06-1700 en 08-12-1739. De familie Braak was een molenaarsfamilie, zodat Dirck waarschijnlijk ook molenaar is geweest. Hij had vier dochters, waarvan één gehuwd, één ongehuwd en twee zeer jong gestorven. Zoon van Jan Dirckszoon van ZIJL (zie V.19) en Trijntgen Corssen SOLLEVELT.
Gehuwd op -15-05-1695 te Kethel, gehuwd voor de kerk op -15-05-1695 te Kethel (Ned. Herv.; 3e gebod Kethel) met Trijntje Arijens N.N. Geboren ±28-11-1673 te Kethel? Gedoopt (RK) op -30-11-1673 te Kethel, overleden >29-10-1699 te Kethel? Dochter van Arij Arize N.N. en Maertie Ariensdochter N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Dircksdochter (Caetje), gedoopt (RK) op -17-05-1696 te Kethel, overleden op -10-12-1748 te Wassenaar op 52-jarige leeftijd, in huw. akte: Van Seijl.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -07-06-1722 te Wassenaar met Louwrens Andriesse (Louris) HOOGDUIJN, geboren ±14-03-1690 te Wassenaar? Gedoopt op -15-03-1690 te Wassenaar, overleden ±11-10-1746 te Wassenaar. Aangifte overlijden op 12-10-1746. Zoon van Andries Pieterszoon HOOGDUIJN en Aechje Pietersdochter de HAEN. {Hij was eerder gehuwd op -27-01-1715 te Wassenaar met Aegje Danielse van VELSEN, geboren ±26-02-1688, gedoopt (RK) op -28-02-1688 te Wassenaar, dochter van Daniël Evertszoon van VELSEN en Aeltje Garbrantsdochter van WOUW.}
   2.  Maria (Marijtje), gedoopt op -09-10-1697 te Kethel, overleden op -22-11-1701 te Kethel(ambacht) op 4-jarige leeftijd.
   3.  Adriana (Ariaentje), tweelingzus van Joanna. Gedoopt (RK) op -29-10-1699 te Kethel (getuige(n): Leuntie Thomas), overleden >20-02-1739. Zij erfde op 08-12-1739 van haar tante, Jaepje Jansdochter van Zijl, te Poeldijk, als meerderjarige ongehuwde dochter.
   4.  Joanna (Jannitje). Tweelingzus van Adriana. Gedoopt (RK) op -29-10-1699 te Kethel, overleden op -09-06-1700 te Kethel(ambacht), 223 dagen oud.

VI.20    Thomas Janszoon van ZIJL, geboren ± 1666 te Zandambacht (gezindte: RK), overleden <15-04-1711 te Rijswijk, begraven op -15-04-1711 te Rijswijk, zoon van Jan Dirckszoon van ZIJL (zie V.19) en Trijntgen Corssen SOLLEVELT.
Gehuwd op -21-09-1704 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -21-09-1704 te Wateringen (RK) met Cornelia Jansdr. (Neeltje) COUWENHOVEN, geboren ± 1678. {Zij is later ondertrouwd op -15-01-1712 te Rijswijk, gehuwd op -02-02-1712 te Rijswijk met Arij Janszoon van der MARCK, geboren ± 1675 te Rijswijk?}
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, geboren <19-10-1705 te 's-Gravenhage? reg. 's-Gravenhage, Oude Molstraat, gedoopt (RK) op -19-10-1705 te Rijswijk (getuige(n): Cuthbertus Joannis van Zijl en Jacoba Joannis van Zijl), overleden <01-05-1706 te Zandambacht, begraven op -01-05-1706 te Rijswijk.
   2.  Joannes, geboren <03-06-1707 te 's-Gravenhage? Oude Molstraat. Gedoopt (RK) op -03-06-1707 te Rijswijk, overleden <04-05-1711 te Zandambacht, begraven op -04-05-1711 te Rijswijk.
   3.  Thomas, geboren <01-09-1711 te Rijswijk? Portugese Kapel, gedoopt (RK) op -01-09-1711 te 's-Gravenhage (getuige(n): Christianus Janse van Zijl en Jacobus Janse van Zijl), overleden <25-02-1712 te Zandambacht, begraven op -25-02-1712 te Rijswijk. Dat het derde kind Thomas werd genoemd, zou kunnen betekenen dat zijn vader toen reeds was overleden.

VII.2    Jan Symonszoon van ZIJL, schoenmaker, geboren ± 1688 te Stompwijk? Op 4 januari 1737 maken Jan Symonszoon van Zijl en Magteld Pietersdochter van der Juyst, egteluyden, wonende te Delfgauw een mutueel testament: langstelevende erfgenaam en vooght; kinderen t.g.t 100 Kar. gls. Zoon van Symon Corneliszoon van ZIJL (zie VI.1) en Apollonia Jansdochter HILGERSOM.
Ondertrouwd op -28-04-1718 te Hof van Delft, gehuwd op -15-05-1718 te Hof van Delft, gehuwd voor de kerk op -13-05-1718 te Schipluiden (rk) (getuige(n): Arie Claessen Vermeer; Alegonde Janse van Winsen) met Maghtildis (Magteld) van der JUYST, geboren ± 1690, 'wonende op de Noorthoorn'.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Janszoon (Petrus), schoenmaker? Gedoopt (RK) op -15-02-1719 te Delft (getuige(n): Adrianus van der Juyst / Catharina van der Juyst), begraven op -11-12-1798 te Pijnacker op 79-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op -08-05-1750 te Delft, gehuwd op 31-jarige leeftijd op -31-05-1750 te Hof van Delft met Apolonia Claes (Pleuntje) VERMEER, geboren ± 1719 te Pijnacker, begraven op -16-10-1790 te Pijnacker.
   2.  Apolonia, geboren op -27-06-1722 te Delft? Gedoopt (RK) op -27-06-1722 te Delft (getuige(n): Apolonia van Zijl).
   3.  Cornelius, geboren op -18-06-1724 te Delft? Gedoopt (rk) op -18-06-1724 te Delft (getuige(n): Cornelius van Zijl; Apolonia van Zijl).
   4.  Nicolaas Janszoon, geboren op -10-03-1728 te Delft? Gedoopt (rk) op -10-03-1728 te Delft (getuige(n): Jacoba van der Juijst).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -02-05-1756 te Hof van Delft, gehuwd voor de kerk op -17-04-1756 te Delft (Nieuwe kerk) met Adriana Andriesse (Ariaantje) van der DRIFT, geboren ± 1725, weduwe.

VII.5    Willem Corsse van ZIJL (code: W_VII), molenaar, geboren ± 1689 te Zandambacht (gezindte: RK), overleden op -15-12-1770 te Wateringen. Willem was zo goed als zeker molenaar van de Oude-Broekmolen aan de Lange Watering. Bij de dopen van de kinderen werd als domicilie opgegeven: 'Op de Swet'. Het polderarchief, waarin het bewijs makkelijk te vinden zou zijn, is helaas nog niet gelokaliseerd. Echter, in de rekeningen van de ambachtsbewaarder van Wateringen (Hoogheemraadschap Delfland, nr. 1259) staat onder post 1740 t/m 1770: 'Ordinaris en bij quitantie. Aan Willem van Zijl voort maeken van drie wateringse hoeffslagen off crooswerken, als de 32e besteding in de vlaardingse Vaert, de 10e agter Zion, en de 3e in de Groeneveldse Watering voor den jare ... f. 48,- '.
Nu was het krooswerk normaal de taak van de molenaar. In 1771 staat de zelfde post op naam van Pieter Koenen, schoonzoon van Willem van Zijl. Deze Pieter wordt op een lijst van molenaars van Delfland dd. 04-04-1776 genoemd als molenaar van de Oude-Broekmolen. Het ligt voor de hand dat hij zijn schoonvader na diens dood in 1770 is opgevolgd. Zoon van Cors Janszoon van ZIJL (zie VI.8) en Leuntje Bancken van VEEN.
Gehuwd op -08-05-1718 te Monster met Ariaentie Gerrits van der HOEVEN, 24 jaar oud, geboren op -21-09-1693 te 't Woud, gedoopt (R.K.) op -21-09-1693 te Wateringen, overleden op -04-03-1767 te Wateringen op 73-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Huygen van der HOEVEN en Jaepje Cornelisdr. van der VOORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Willemsdr (Caatje), geboren ±17-07-1719 te Poeldijk, gedoopt (RK) op -17-07-1719 te Poeldijk (getuige(n): Jacob Flore Bom & Grietje Huijgen van der Hoeven), overleden < 1764 te Delft? Kinderen uit haar huwelijk met Cors Bergman zijn gedoopt in de St. Josephkerk in Delft.
Ondertrouwd op -02-05-1750 te Delft, gehuwd op -18-05-1750 te Delft, gehuwd voor de kerk op -18-05-1750 te Delft (RK St. Joseph) met Cors Pieterszoon BERGMAN, geboren ± 1715 (gezindte: RK), overleden ±28-01-1781, begraven op -30-01-1781 te Delft (Oude Kerk). {Hij is later ondertrouwd op -11-02-1764 te Delft, gehuwd 1764 te ? Echtgenote is Anna Maria Cornelis Maertensdochter SAK? Geboren ± 1725.}
   2.  Maria Willemse, geboren op -14-12-1721 te Poeldijk.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op -18-05-1749 te Schipluiden (RK) met Pieter Gerritse van KAMPEN, geboren ±13-08-1717 te Monster, gedoopt op -15-08-1717 te Loosduinen, zoon van Gerrit Gijsen van KAMPEN en Arentje Pieters ARKENSTEYN.
   3.  Anna, geboren op -03-04-1724 te Poeldijk, overleden op -26-05-1799 te Rijswijk op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -14-05-1756 te Monster (getuige(n): Hendrik van Houte en Marietje Koele. De namen Koene, Coene en Koele scheppen hier verwarring: waarschijnlijk verschrijvingen!), gehuwd voor de kerk op -30-05-1756 te Poeldijk (RK) met Pieter Hendrikse KOENE, geboren ±27-06-1730 te Poeldijk? Gedoopt (RK) op -29-06-1730 te Poeldijk, overleden <26-05-1799.
   4.  Cors Willemszoon, molenaar West-Eskampmolen, geboren op -09-07-1725 te Wateringen ('op de Swet'), gedoopt (RK) op -09-07-1725 te Poeldijk, overleden ±08-10-1809 te Loosduinen, begraven op -09-10-1809 te Wateringen. De West-Eskampmolen stond aan de Leyweg onder Haagambacht.
Hij werd in 1761 benoemd, overigens met gemengde gevoelens: zijn voorganger, Sijmen van der Valck, was ontslagen 'wegens zijn swakke malen'. Sijmen diende een beroepschrift in bij het Hoogheemraadschap Delfland, omdat hij in de vier jaar dat hij in dienst was nooit een klacht had gehoord. Tien ingelanden betuigden zelfs hun tevredenheid met zijn werk en ondertekenden het stuk. Het mocht echter niet baten.
De Grote West-Eskampmolen werd in 1877-1878 vervangen door een stoomgemaal en vervolgens gesloopt.
Ondertrouwd op -21-04-1759 te Hoog- en Woutharnasch met Groeneveld, gehuwd op 33-jarige leeftijd op -06-05-1759 te Hoog- en Woutharnasch met Annetje Jansdochter SMIT, geboren ± 1728 te Loosduinen, overleden op -21-01-1815 te Loosduinen, dochter van Johannes (Janszoon?) (Jan) SMITS (Smit) en Maria KOESTERMANS. Dit gezin is wat moeilijk te reconstrueren, daar de kinderen waarschijnlijk te Wateringen werden gedoopt. Het doopboekvan de Jezuitenstatie bevat alleen dopen van 1693 t/m 1719; het volgende doopboek begint in 1792.
   5.  Agnes, geboren op -14-08-1726 te Poeldijk, overleden ± 1727 te Monster?
   6.  Agnes, gedoopt op -02-11-1727 te Monster, overleden ± 1728 te Monster.
   7.  Jaepje, geboren op -22-11-1728 te Poeldijk, overleden te ?
   8.  Jacoba, geboren op -08-06-1730 te Poeldijk, overleden te ?
Ondertrouwd op -03-11-1764 te Delft, gehuwd op 34-jarige leeftijd op -18-11-1764 te Delft, trouwden 'aan het raadhuis' met Arij Philippusz ALSEMGEEST, 32 jaar oud, geboren op -11-10-1732 te Monster, overleden op -24-05-1821 te Monster op 88-jarige leeftijd, zoon van Philippus ALSUMGEEST en Maria Arijsdochter HANEGRAAF. {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op -31-05-1761 te Monster met Geertie Aldertsdochter WITTEMAN, geboren ± 1738 te Wateringen, overleden 04-1762 te Kwintsheul? Begraven op -04-04-1762 te Wateringen, dochter van Aldert Korse WITTEMAN en Jacoba Seijmens ROMEIJN.}
   9.  Agnes, gedoopt op -07-08-1731 te Monster.

VII.8    Maritie van ZIJL, geboren ± 1689 te Zandambacht, overleden op -03-09-1717 te Zandambacht? Dochter van Cors Janszoon van ZIJL (zie VI.8) en Leuntje Bancken van VEEN.
Gehuwd voor de kerk op -08-11-1716 te Poeldijk met Arie Cornelisz. van BRUIJNSWIJCK, geboren ± 1688 (gezindte: RK). Het gezin woonde te Honselersdijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius, geboren ±17-08-1717, gedoopt op -19-08-1717 te Poeldijk.

VII.9    Dirck Corsse van ZIJL (code: D-VII), Molenaar; Bouwman, geboren ± 1690 te Zandambacht (gezindte: RK), overleden op -04-02-1769 te Monster. Bediend: 09-08-1768. Op 03-04-1727 maken Dirck Corszoon van Zijll, bouwman, en Helena Cornelisse van der Voort een mutueel testament voor notaris Jacob van de Werff te Delft. Dirck was molenaar van de Nieuwlandse molen in Zandambacht (1720 - 1725), bouwman en lid van het polderbestuur van de Oostmadepolder onder Monster (1739 - 1761). Van 1726 t/m 1730 was hij kroosheemraad en werd in 1731 als molenmeester aangesteld. In of vóór 1733 vertrok hij metterwoon uit het ambacht Monster. Zijn functie werd waargenomen door zijn schoonvader, Cornelis Dammisse van der Voort. De vraag waar Dirck in de jaren 1731 - 1739 verbleef, kan nog niet met zekerheid worden beantwoord. Er woonde in die tijd echter een Dirck Corsse van Sijll in de Driemanspolder onder Zoetermeer. Hij was blijkbaar in financiële problemen geraakt, want op 13-02-1737 en op 26-06-1738 droeg hij ter voldoening van schulden diverse goederen over aan Willem Snellen, koopman te Rotterdam, o.a. meubilair, gereedschap, levende have en partijen koren, hooi en gras. Hij gaf duidelijk zijn bedrijf op. Wellicht was dit dezelfde Dirck Corsse van Zijl (ARA, NA, inv.nr. 8963 (Zoetermeer).
Daarna duikt Dirck weer op als molenaar in de Oostmade Polder, nu als molenaar. Hij bekleedde deze functie van 1739 t/m 1761, terwijl hij nog 2 morgen, 1 hont land pachtte {GA Monster, Oud Archief, inv.nr. 1044 (Ordinaire Verpondingen)}zoon van Cors Janszoon van ZIJL (zie VI.8) en Leuntje Bancken van VEEN.
Gehuwd op -09-11-1725 te Monster, gehuwd voor de kerk op -04-11-1725 te Poeldijk (RK) met Lena Cornelisse van der VOORT, geboren ± 1690 te Monster (gezindte: RK), overleden >12-01-1733 te ? Op 03-04-1727 maakten Lena en Dirck een mutueel testament. Dochter van Cornelis Dammisse van der VOORT en Marie Cornelisdochter van der HOEVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cors, geboren ±17-05-1727 te Monster. Getuigen: Willem Corsse van Zeijl en Leuntje Bancken van Veen. Gedoopt op -19-05-1727 te Poeldijk, overleden ? <02-1730 te Monster? Eeen broer 'Cors' werd op 07-02-1730 gedoopt.
   2.  Cornelis, geboren ±15-07-1728 te Monster? Getuigen: Cornlelis Dammis van der Voort en Marie Cornelis van der Hoeven. Gedoopt op -17-07-1728 te Poeldijk.
   3.  Corstiaan Dirkszoon, geboren ±05-02-1730 te Monster. Getuigen: Cornelis Corsse van Zijl en Leuntje Bancken van Veen. Gedoopt (RK) op -07-02-1730 te Poeldijk, overleden op -24-09-1781 te Haagambacht. Overleden aan koortsen. Begraven te Eikenduinen. Noch van de kinderen uit zijn eerste huwelijk noch van zijn tweede huwelijk zijn verdere gegevens bekend. Aangenomen moet worden dat deze tak spoedig is uitgestorven.
Gehuwd (1) op -23-04-1758 te Monster, gehuwd voor de kerk op -23-04-1758 te Poeldijk (RK) met Martijntie Cornelisdochter HEIJNSBROEK, 27 jaar oud, geboren te Hillegersberg, gedoopt (RK) op -18-02-1731 te Bergschenhoek, overleden < 1781 te Monster, dochter van Cornelis Jansz HEIJNSBROEK, landbouwer / veehouder, en Anna Jacobse van KEULEN.
Gehuwd (2) op -29-04-1781 te 's Gravenhage (stadhuis), gehuwd voor de kerk op -28-04-1781 te 's Gravenhage (RK, Oude Molstraat) met Antje Willemsdochter LAGERMANS, geboren ± 1730 te Lingen (in het Pruisische) (gezindte: RK), overleden > 1782. {Zij is later gehuwd op -30-06-1782 te 's Gravenhage, gehuwd voor de kerk op -29-06-1782 te 's Gravenhage (RK, Assendelftstraat) met Johannes Leendertszoon van PUTTEN, geboren ± 1730 te Lieshout (gezindte: RK).}
   4.  Geertruy, gedoopt op -18-09-1731 te Poeldijk, overleden op -21-10-1782 te Poeldijk op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -07-08-1758 te Monster, gehuwd voor de kerk op -07-08-1758 te Poeldijk (RK) met Teunis Cornelisse van LUCK, geboren ±13-02-1728 te Naaldwijk, gedoopt (RK) op -15-02-1728 te Poeldijk, overleden ?? Zoon van Cornelis Franse van (der) LU(Y)K en Creyntje Cornelisse van der SMAEL. {Hij was eerder gehuwd op -09-02-1755 te Monster, gehuwd voor de kerk op -09-02-1755 te Poeldijk (RK) met Caatje Pouwels BOM, geboren ±15-03-1723 te Poeldijk, gedoopt op -15-03-1723 te Poeldijk, overleden op -28-04-1757 te Naaldwijk? Dochter van Paulus Arendse BOM en Cornelia Hendriks van der VOORT.}
   5.  Maria, gedoopt (RK) op -12-01-1733 te Poeldijk, overleden >14-04-1778 te Poeldijk.
Ondertrouwd op -23-04-1775 te 's-Gravenhage, gehuwd op 42-jarige leeftijd op -07-05-1775 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op -07-05-1775 te 's-Gravenhage (RK) met Arij SOLLEVELD, geboren ± 1750 te Haagambacht (gezindte: RK), overleden ?? Zoon van Pieter SOLLEVELD.

VII.11    Cornelis Corsse van ZIJL, Molenaar, geboren ± 1692 te Zandambacht (gezindte: RK), overleden >16-04-1768 te Zandambacht? Op die datum assisteerde hij zijn dochter Leuntje, bij haar ondertrouw met Maarten Janszoon van Dijk, voor het gerecht van Hoog- en Woudharnasch. (GA Delft, DTB. inv. nr.: 158, f.126-126v. Het is mogelijk dat Cornelis ná 1745 opnieuw gehuwd is: ene Cornelis van Zijl, weduwnaar van Trijntje van Rijnsburg, wonende te Kwintsheul, maakt een testament op 20-07-1779. Cornelis was molnaar van de Nieuwlandse molen in Zandambacht (1726 - 1730), daarna bouwman aldaa. Hij was gezworene of kroosheemraad van het Nieuwland (1735 - 1740), molenmeester in 1737. In het doopboek van Poeldijk wordt als woonplaats aangegeven: 'aen de Maesdijk' (1731); 'Maesdijk' (1734, 1736); 'bij de Maesdijk' (1738); 's-Gravesand' (1740) en 'in den Broek' (1745). Zoon van Cors Janszoon van ZIJL (zie VI.8) en Leuntje Bancken van VEEN.
Gehuwd op -23-04-1730 te Monster, gehuwd voor de kerk op -23-04-1730 te Poeldijk (RK, Poeldijk) met Maria Jansdochter van der DRIFT, geboren ± 1705 te Monsterambacht (gezindte: RK), overleden op -01-03-1745 te Monsterambacht. Bediend op 27-02-1745, dochter van Jan Arense van der DRIFT en Neeltie Arens van der DROOG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cors, geboren ±28-01-1731 te Zandambacht. Getuigen: Willem Corsse van Zijl en Leuntie Bancken van Veen. Gedoopt op -29-01-1731 te Poeldijk.
   2.  Cornelia, gedoopt op -24-05-1734 te Poeldijk (getuige(n): Arie Jansse van der Drift & Cathrijn Jansse van der Drift.).
   3.  Apollonia Cornelisdr. (Leuntje), gedoopt (RK) op -22-03-1736 te Poeldijk (getuige(n): Dirk Corsse van Zijl & Leentje Cornelisse vander Voort), begraven op -05-12-1777 te Naaldwijk op 41-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op -16-04-1768 te Hoog- en Woudharnasch, gehuwd op 32-jarige leeftijd op -01-05-1768 te Hoog- en Woudharnasch met Maarten Janszoon van DIJK, geboren ±08-08-1729 te Maasland, gedoopt op -10-08-1729 te Maasland, overleden >05-12-1777, zoon van Johannes Corneliszoon van DIJK en Maria Claesse SCHELLINGSHOUT. {Hij was eerder gehuwd ± 1760 met Cornelia GROENEWEGEN, geboren ± 1735.}
   4.  Cornelia, gedoopt (RK) op -21-05-1738 te Poeldijk (getuige(n): Arie Jansse van der Drift & Cathrijn Jansse van der Drift.).
   5.  Maria, gedoopt (RK) op -13-07-1740 te Poeldijk, overleden op -17-12-1777 te Monster op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -11-10-1772 te Monster met Willem Jacobsz. van VEEN, geboren ± 1740 te Eikenduinen. Bij hun huwelijk woonden beiden te Kwintsheul onder Monster.
   6.  Cornelia, geboren op -22-01-1745 te Poeldijk, gedoopt (RK) op -22-01-1745 te Poeldijk (getuige(n): Willem Claasse van der Valk / Trijntje Jans van der Drift).

VII.13    Banckeris Corsse van ZIJL, geboren ± 1693 te Zandambacht (gezindte: RK), overleden >28-05-1786 te Zandambacht. Bediend op 13-01-1738; 04-09-1779 en 28-05-1786. In 1730 volgde banckeris zijn broer Cornelis op als molenaar van de Nieuwlandse molen, welke functie hij vervulde tot en met 1745. Zijn laatste rekening voor het 'uijtmalken van water' is over dat jaar. Veel rekeningen en kwitanties van hem komen voor in het archief van het Nieuwland en het Noordland. Reeds vanaf 1731 pachtte hij 5 morgen, 46 roeden 'bonnenland' in de Noordbonnen buiten het Nieuwland en hernieuwde zijn contract in 1736. Verder pachtte hij 7 morgen en 3 hont land van Wolphert Beeltsnijder.
Op 25-08-1737 maakten Bankras van Zijll en Neeltie Willems van Agthoven, 'egteluijden wonende in het Nieuwland onder Sandambagt', een mutueel testament voor schout en schepenen van Naaldwijk. Daarbij werd de weeskamer van Zandambacht uitgesloten. Getuigen waren: Cornelis van Zijll, broeder van de testateur, en Claes Willemsz. van Achthoven, broeder van de testatrice. Zie RA Naaldwijk nr. 40, acte 82. In een artikel van H. Bauer: 'De parochie Monster-Ambacht en Monster', (Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, II (1874), pag. 419 e.v., wordt gesproken over een bedehuis (schuilkerk) aan de Zwartendijk in de woning van Klaas Thoen. Banckeris was één van de drie kerkmeesters die worden genoemd in een contract dd. 11-12-1776. Zoon van Cors Janszoon van ZIJL (zie VI.8) en Leuntje Bancken van VEEN.
Gehuwd op -16-11-1732 te Zandambacht, gehuwd voor de kerk op -16-11-1732 te Poeldijk (RK.) met Neeltie Willems van AGTHOVEN, geboren ± 1695 te Zandambacht (gezindte: RK), overleden op -18-05-1781 te Zandambacht, dochter van Willem Corneliszoon van AGTHOVEN en Belitie Pietersdochter van der MOOR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cors Banckerisz. Bouwman, gedoopt (RK) op -15-02-1734 te Poeldijk (getuige(n): Willem Corse vanm Seijl, Leuntie Banke van Veen), doopnaam = Christianus, overleden op -18-07-1811 te Delft op 77-jarige leeftijd. Cors werkte in de Lage Abtswoudse Polder bij Delft en was meerdere jaren lid van het polderbestuur. Bij zijn overlijden woonde hij aan de Turfmarkt in delft.
Ondertrouwd op -13-04-1765 te Delft, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op -28-04-1765 te Schipluiden (RK) met Neeltie Cornelisdr. de LEEDE, geboren ± 1742 te Abtsrecht? (gezindte: RK), dochter van Cornelis Huibrechtszoon de LEEDE en Lijsbeth Egberts van der BIJL. {Zij was eerder ondertrouwd op -22-09-1753 te Delft, Oude Kerk, gehuwd ± 1753 met Pieter van der HOEVEN, geboren ± 1733 te Abtsrecht?}
   2.  Maria, gedoopt (RK) op -17-07-1735 te Poeldijk.
   3.  Willem, geboren ±13-11-1736, gedoopt (RK) op -15-11-1736 te Poeldijk.
   4.  Willem Banckerisz. Bouwman, geboren te Zandambacht, gedoopt (RK) op -04-10-1737 te Poeldijk, overleden op -06-02-1789 te Monster ('in de Made') op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -17-11-1765 te Monster, gehuwd voor de kerk op -17-11-1765 te Poeldijk (RK) met Marija Leendertsdr. WARMENHOVEN, geboren ± 1738 te Wateringen (gezindte: RK), dochter van Leendert Japickszoon WARMENHOVEN. Marija was eerder getrouwd op 10-05-1762 te Monster met Cornelis Willemsz. van der Valck. {Zij was eerder ondertrouwd op -23-04-1762 te Naaldwijk, gehuwd op -10-05-1762 te Monster met Cornelis Willemszoon van der VALCK, geboren ± 1737 te Wateringen.}
   5.  Jaepje, geboren <05-04-1738 te Zandambacht. Haar doop is niet gevonden, maar 'Jaepje Bancken van Seijl' moet toch wel in dit gezin worden geplaatst. Gedoopt (RK) ? Overleden op -14-01-1739 te Zandambacht. Opmerkelijk is dat Jaepje op 05-04-1738 is bediend.
   6.  Leendert, gedoopt (RK) op -14-06-1739 te Poeldijk (getuige(n): Cornelis van Seijl & Marijtje vd Drift).
   7.  Cornelis, gedoopt (RK) op -02-12-1740 te Poeldijk (getuige(n): Claas Willems van Agthoven & Beeletje Pieters van der Moor), overleden op -11-01-1831 te Naaldwijk op 90-jarige leeftijd. Cornelis was ongehuwd.
   8.  Johannes (Jan), gedoopt (RK) op -23-01-1742 te Poeldijk (getuige(n): Dirk Korsse van Zijl & Leendert Cornelis vd Voort), overleden op -16-06-1838 te Naaldwijk op 96-jarige leeftijd. Jan stierf ongehuwd.
   9.  Apollonia, gedoopt (RK) op -25-07-1743 te Poeldijk (getuige(n): Cornelis van Seijl/Marij Jans van der Drift).
   10.  Leuntie, gedoopt (RK) op -10-01-1746 te Poeldijk (getuige(n): Willem van Seijl & Ariaantje vd Hoeven), overleden op -19-09-1816 te 's-Gravenzande op 70-jarige leeftijd. Leuntie was ongehuwd.

VII.17    Johannes Corneliszoon (Jan) van ZIJL, geboren ± 1690 te Zandambacht, overleden > 1753 te Kethel? (zie genealogie Van Zijl, deel 1 - pag. 3). Jan en zijn broer Dirck verhuizen tussen 1700 en 1720 met moeder Barber naar Pijnacker, na haar tweede huwelijk. Zoon van Cornelis Janszoon van ZIJL (zie VI.10) en Barber Lourisdochter van STAELDUIJNEN.
Ondertrouwd (1) op -17-10-1721 te Pijnacker, gehuwd op -02-11-1721 te Ruyven met Maria Pieters (Barendje) BLEIJSWIJCK, geboren ± 1689 te Ruyven, overleden < 05-1737 te Pijnacker? Dochter van Pieter BLEIJSWIJCK.
Gehuwd (2) op -19-05-1737 te Pijnacker met Cornelia Pieters HOGERVORST, geboren ± 1708 te Pijnacker?? Dochter van Pieter HOGERVORST.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis, gedoopt op -10-02-1725 te Schipluiden.
   2.  Theodorus (Dirk) (Dirk), gedoopt op -13-02-1727 te Schipluiden.
Gehuwd ± 1756 te Delft? Echtgenote is Catharina Jans WENNING, geboren ± 1729.
   3.  Pieter, gedoopt op -07-06-1729 te Schipluiden.
   4.  Claasje Jansse (Claasie), gedoopt op -27-05-1731 te Berkel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -03-05-1757 te Zoeterwoude, gehuwd voor de kerk op -08-05-1757 te Zoeterwoude met Cornelis Cornelisse ONDERWATER, geboren ± 1722, zoon van Cornelis Cornelisse ONDERWATER en Antje Gerritsdr van der KLUGT. {Hij is later gehuwd op -13-05-1781 te Zoeterwoude met Jannetje Claasse van den BOSCH, geboren ± 1750 te Zoeterwoude.}
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Hubertus (Hugo) (Huibregt), apotheker, gedoopt op -16-06-1740 te Pijnacker, overleden op -03-11-1821 om 08:30 uur te Schiedam op 81-jarige leeftijd, bron: archief Schiedam; div. aktes.
Gehuwd voor de kerk (1) op 41-jarige leeftijd op -28-04-1782 te Kethel (RK) met Maria Jans (Marijtie) OUWERKERK, geboren ± 1742, overleden > 1801 te Schiedam??
Ondertrouwd (2) op -15-02-1801 te Schiedam, gehuwd op 60-jarige leeftijd op -15-05-1801 te Schiedam met Catharina WUBBERS, geboren ± 1788. {Zij was eerder gehuwd ± 1794 met Michiel DENING, geboren ± 1776, overleden < 1801.}
   6.  Maria, gedoopt op -13-09-1741 te Veur.
   7.  Wilhelmus, gedoopt op -26-08-1742 te Nootdorp.
   8.  Catharina, gedoopt op -11-11-1749 te Stompwijk.
   9.  Maarten, gedoopt (RK) op -27-04-1753 te Kethel (getuige(n): Martinus van der Voort & Atelij Houwers), overleden < 1804.
Gehuwd ± 1777 te Kethel? Echtgenote is Petronella (Pieternel) RIJSBERGEN (Reijersberg), geboren ± 1756.

VII.20    Dirck Corneliszoon van ZIJL, geboren ± 1691 te Zandambacht, overleden <14-10-1772 te Wateringen? Uit het testament van Baartje voor schepenen en secretaris van Wateringen op 14-10-1772 blijkt dat haar man toen reeds overleden was. Zij zelf lag ziek te bed en kon wegens zwakheid en slecht gezicht het testament niet ondertekenen. Dirck en zijn broer Jan verhuizen tussen 1700 en 1720 met hun moeder
na haar tweede huwelijk naaar Pijnacker, zoon van Cornelis Janszoon van ZIJL (zie VI.10) en Barber Lourisdochter van STAELDUIJNEN.
Gehuwd voor de kerk op -24-11-1720 te Stompwijk met Baartje Jacobs GROENEWEGEN, 24 jaar oud, geboren op -04-12-1695 te Stompwijk, gedoopt (RK) op -04-12-1695 te Stompwijk, overleden >14-10-1772 te Wateringen, dochter van Jacob Claasse GROENEWEGEN en Sijtje Teunis VLAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius, geboren ±15-10-1721 te Pijnacker, gedoopt op -17-10-1721 te Pijnacker, overleden >24-06-1774. Op genoemde datum is hij voogd van de kinderen van zijn broer. Op 24-08-1748 werd hem en zijn vrouw het poorterrecht te Schiedam verleend, hem op acte van Pijnacker en haar op acte van Overschie.
Zij waren op 07-06-1748 (acte van indemniteit; inv. nr. 2527 / no 15) met'erwoon vertrokken van Schiebroek naar Schiedam.
Ondertrouwd op -13-01-1747 te Schiebroek, gehuwd voor de kerk te Pijnakker met Maggeltje Jansdr. TEMPEL, geboren ± 1722 te Schiebroek. Testament opgemaakt ter Schiedam, inv. nr. 905, blz 600.
Op 07-06-1748 werd een acte van indemniteit voor 10 jaar afgegeven aan Maggeltje te Overschie voor verhuizing van Schiebroek naar Schiedam.
   2.  Jacob, geboren ±20-06-1724, gedoopt (RK) op -22-06-1724 te Bergschenhoek. Waarschijnlijk jong gestorven.
   3.  Barbara, geboren ±27-10-1725, gedoopt (RK) op -29-10-1725 te Bergschenhoek. Waarschijnlijk jong gestorven.
   4.  Kors (Verzeil), geboren ±16-11-1726 te Bergschenhoek, gedoopt (RK) op -18-11-1726 te Bergschenhoek, overleden op -09-10-1809 te Wateringen.
Gehuwd (1) op -12-01-1749 te Bergschenhoek, gehuwd voor de kerk op -12-01-1749 te Overschie met Aeltje PIPPING, geboren ± 1725, overleden op -27-04-1751 te Overschie.
Ondertrouwd (2) op -16-01-1755 te Overschie, gehuwd op -26-01-1755 te Kethel met Jacoba Pieterse van der WERFF, geboren ±07-06-1729 te Schieveen, gedoopt op -16-11-1729 te ? Overleden op -07-06-1799 te Wateringen, dochter van Pieter Willemse van der WERFF en Marijtje Cornelisse OUTSHOORN. Kors en Jacoba, wonende te Wateringen, maakten een mutueel testament voor notaris Jac. van Koetsveld te Delft op 24-06-1774, waarin als voogden worden benoemd Huig van der Goes (haar oom) en Corneli(u)s van Sijl, sijn broeder. Kors ondertekent als 'Kors van Zeijl' en later zou deze schrijfwijze bij zijn nakomelingen de meest gebruikelijke worden.
Het Hoogheemraadschap van Delfland verleent op 17-03-1758 consent aan Huig van der Goes en Cors van Zijl tot het uitvenen van een stuk land, gelegen in de Oud-Wateringveldse Polder (aan de Zweth). Kors zal zich toen aan de Zweth hebben gevestigd en wellicht was dit ook aanleiding voor zijn ouders om daarheen te verhuizen.
   5.  Dirkje (Verzeil), geboren ±21-10-1728, gedoopt (RK) op -23-10-1728 te Bergschenhoek.
Gehuwd met Cornelis DIERSSEN, geboren ± 1728. Dit huwelijk wordt genoemd in het testament van Baartje Groenewegen.
   6.  Cornelis, geboren ± 1744 te Bergschenhoek. Cornelis wordt genoemd in attestatie van 13-01-1747 als zijnde 3 jaar. (gezindte: RK). Waarschijnlijk jong gestorven.
   7.  Neeltje, geboren ± 1746 te Bergschenhoek? Neeltje wordt op 13-01-1747 in attestatie genoemd als zijnde 1 jaar. (gezindte: RK).

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software