Parenteel van Cornelis Janszoon van ZIJL


 
I.1    Cornelis Janszoon van ZIJL, geboren ± 1660 te Zandambacht, overleden <13-06-1700 te Zandambacht. Testament van Cornelis Janse van Sijll en Barber Lauwen van Staelduijnen; opgemaakt: 18-04-1699. Bron: ARA 's-Gravenhage, Rechterlijk Archief van 's-Gravenzande en Zandambacht, nº 54. Op huijden den 18ª April 1699 compareerden voor ons Cornelis Willemssen Patijn ende Dirck Jansz Bohemen, schepenen, ende Philippus de Vroom, secretaris der heerlickheijt van Santambaght, Cornelis Jansse van Sijll ende Barber Lauwen van Staelduijnen eghteluijden wonende in Santambaght voorszegt, ons schepenen ende secretaris wel bekent sijnde, hij comparant sieckelijk te bedde leggende ende sij comparante cloeck ende gesont van lighaem, beijde haar verstant ende redenen seer wel hebbende ende volcomentlijck gebruijckende, soo ons schepenen ende secretaris uijtterlijck was blijckende ende men anders niet en conde bemercken, te kennen gevende sij comparanten overdaght te hebben des menschen levens blootheijt als een schaduwe vergankelijck, niet seeckerder te sijn als de dood ende niet onseeckerder als de tijt ende uure vandien, willende sij comparanten niet gaerne van dese werelt scheijden sonder gedisponeert te hebben over hare tijdelijcke goederen haer door segeninge des Heeren genadelijck verleent, doende 'tselve soo sij verclaerden uijt haer vrijen onbedwongen willen sonder opmaeckinge ende mislijdinge van ijmant ter werelt, bevelende hare zielen wanneer die uijt haer lighamen sullen comen te scheijden inde genadige handen Godts haren Schepper ende hare doode lighamen de aerde met een eerlicke begraeffenisse na een christelijck gebruijck, revocerende, casserende, dood ende te niet doende alle voorgaende testamenten, codicillen ofte andere acten van uijterste willen die voor dato dese bij haer te samen ofte een ijder van hen int bijsonder mogen sijn gepasseert, niet willende dat deslve ofte eenige vandien van eenige kragt sullen sijn, maer gehouden werden oft die nooijt verleden waren geweest, maer opnieuws disponerende, verclaren sij comparanten malckanderen d'eerststervende den langstlevenden van hen beijden te nomineren ende institueren tot haer eenige ende universeelen erftgenaem, ende dat in alle goederen, roerende ende onroerende gene uijtgesondert als den eerststervende metter dood sal comen te ontruijmen ende na te laten, om bij den langstlevenden daer mede gedaen ende gehandelt te werden als met haer vrij ende eigen goet, behoudens dat den langstlevenden van hun beijden gehouden sal sijn de kinderen bij haer tesamen geprocreëert oft nogh te procreëren en int leven naer te laten te aliementeren ende onderhouden in eeten, drincken, raaden, havenis ende gemack te doen, soo wel in sieckten als gesontheijt, deselve te laten leeren leesen ende schrijven mitsgaders een hantwerck om haer in dese werelt te kunnen erneren, ende dat ter tijt ende wijle toe deselve gecomen sullen sijn ten mondige daghe ofte huwelijcken staate, ende alsdan bovendien aen ijder van haer voorszegde kinderen uijt te keeren een somme van twee gulden tien stuijvers, ende dit alles in plaets ende in voldoeninge vande legitime portie haer voorszegt kind oft kinderen in haer comparantens na te late goederen na regten competerende, deselve daerinne instituerende mede bij desen; wijders..... Cornelis komt voor in de rekeningen van de polder het Nieuwland, vaak samen met zijn oudere broer Cors en zijn jongere broers Jacob en Dirck, maar ook wel zelfstandig. Op 05-02-1687 vinden wij hem bij de openbare verkoop van enkele partijen abelenbomen. Hij stond borg voor Pieter Arentszoon van Spronsen, zijn stiefvader, en samen met hem voor andere kopers. Hij kocht ook zelf een partij met zijn stiefvader en broer Cors als borgen. Op 25-04-1687 verkochten Pieter Arentszoon van Spronsen en Cornelis Janssen van Zijl een partij paarden en koeien. Zoon van Jan Dirckszoon van ZIJL, watermolenaar; gerechtsbode, en Trijntgen Corssen SOLLEVELT.
Gehuwd op -12-11-1687 te Zandambacht met Barber Lourisdochter van STAELDUIJNEN, geboren ±29-09-1656 te Zandambacht, gedoopt (NH) op -01-10-1656 te 's-Gravenzande, overleden >13-06-1700, dochter van Louweris Pieterszoon van STAELDUIJNEN, bouwman, en Maartje Jansdochter GOUDTAPPEL. {Zij is later gehuwd op -13-06-1700 te Zandambacht met Claes Maertenszoon van der VOORT, geboren ± 1655, zoon van Maarten Maertenszoon van der VOORT.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Corneliszoon (Jan) (zie II.1).
   2.  Dirck Corneliszoon (zie II.4).
   3.  Trijntje Cornelisdochter, geboren ± 1692 te Zandambacht, overleden te Schiebroek? Op 29-09-1723 werden zij op Schipluiden overgeschreven {J.H. Brakke in: 'Acten van indemniteit Schipluiden'; Ons Voorgeslacht deel XX (1965) p 76.
Ondertrouwd (1) op -01-11-1727 te Delft, gehuwd op -10-12-1727 te Schipluiden met Leonardus Leenderse GROEN, geboren ± 1695.
Ondertrouwd (2) op -21-05-1734 te Schiebroek, pro deo met Pieter van der PLAS, geboren ± 1700 te Schiebroek? {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ± 1728 met Zara Jans SPEER, geboren ± 1702.}

II.1    Johannes Corneliszoon (Jan) van ZIJL, geboren ± 1690 te Zandambacht, overleden > 1753 te Kethel? (zie genealogie Van Zijl, deel 1 - pag. 3). Jan en zijn broer Dirck verhuizen tussen 1700 en 1720 met moeder Barber naar Pijnacker, na haar tweede huwelijk. Zoon van Cornelis Janszoon van ZIJL (zie I.1) en Barber Lourisdochter van STAELDUIJNEN.
Ondertrouwd (1) op -17-10-1721 te Pijnacker, gehuwd op -02-11-1721 te Ruyven met Maria Pieters (Barendje) BLEIJSWIJCK, geboren ± 1689 te Ruyven, overleden < 05-1737 te Pijnacker? Dochter van Pieter BLEIJSWIJCK.
Gehuwd (2) op -19-05-1737 te Pijnacker met Cornelia Pieters HOGERVORST, geboren ± 1708 te Pijnacker?? Dochter van Pieter HOGERVORST.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis, gedoopt op -10-02-1725 te Schipluiden.
   2.  Theodorus (Dirk) (Dirk) (zie III.2).
   3.  Pieter, gedoopt op -07-06-1729 te Schipluiden.
   4.  Claasje Jansse (Claasie), gedoopt op -27-05-1731 te Berkel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -03-05-1757 te Zoeterwoude, gehuwd voor de kerk op -08-05-1757 te Zoeterwoude met Cornelis Cornelisse ONDERWATER, geboren ± 1722, zoon van Cornelis Cornelisse ONDERWATER en Antje Gerritsdr van der KLUGT. {Hij is later gehuwd op -13-05-1781 te Zoeterwoude met Jannetje Claasse van den BOSCH, geboren ± 1750 te Zoeterwoude.}
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Hubertus (Hugo) (Huibregt) (zie III.7).
   6.  Maria, gedoopt op -13-09-1741 te Veur.
   7.  Wilhelmus, gedoopt op -26-08-1742 te Nootdorp.
   8.  Catharina, gedoopt op -11-11-1749 te Stompwijk.
   9.  Maarten (zie III.13).

II.4    Dirck Corneliszoon van ZIJL, geboren ± 1691 te Zandambacht, overleden <14-10-1772 te Wateringen? Uit het testament van Baartje voor schepenen en secretaris van Wateringen op 14-10-1772 blijkt dat haar man toen reeds overleden was. Zij zelf lag ziek te bed en kon wegens zwakheid en slecht gezicht het testament niet ondertekenen. Dirck en zijn broer Jan verhuizen tussen 1700 en 1720 met hun moeder
na haar tweede huwelijk naaar Pijnacker, zoon van Cornelis Janszoon van ZIJL (zie I.1) en Barber Lourisdochter van STAELDUIJNEN.
Gehuwd voor de kerk op -24-11-1720 te Stompwijk met Baartje Jacobs GROENEWEGEN, 24 jaar oud, geboren op -04-12-1695 te Stompwijk, gedoopt (RK) op -04-12-1695 te Stompwijk, overleden >14-10-1772 te Wateringen, dochter van Jacob Claasse GROENEWEGEN en Sijtje Teunis VLAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius (zie III.15).
   2.  Jacob, geboren ±20-06-1724, gedoopt (RK) op -22-06-1724 te Bergschenhoek. Waarschijnlijk jong gestorven.
   3.  Barbara, geboren ±27-10-1725, gedoopt (RK) op -29-10-1725 te Bergschenhoek. Waarschijnlijk jong gestorven.
   4.  Kors (Verzeil) (zie III.19).
   5.  Dirkje (Verzeil), geboren ±21-10-1728, gedoopt (RK) op -23-10-1728 te Bergschenhoek.
Gehuwd met Cornelis DIERSSEN, geboren ± 1728. Dit huwelijk wordt genoemd in het testament van Baartje Groenewegen.
   6.  Cornelis, geboren ± 1744 te Bergschenhoek. Cornelis wordt genoemd in attestatie van 13-01-1747 als zijnde 3 jaar. (gezindte: RK). Waarschijnlijk jong gestorven.
   7.  Neeltje, geboren ± 1746 te Bergschenhoek? Neeltje wordt op 13-01-1747 in attestatie genoemd als zijnde 1 jaar. (gezindte: RK).

III.2    Theodorus (Dirk) van ZIJL (Dirk), gedoopt op -13-02-1727 te Schipluiden, zoon van Johannes Corneliszoon (Jan) van ZIJL (zie II.1) en Maria Pieters (Barendje) BLEIJSWIJCK.
Gehuwd ± 1756 te Delft? Echtgenote is Catharina Jans WENNING, geboren ± 1729.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (van Zeijl), geboren ± 1758 te Kethel, overleden op -23-02-1816 te Delft.
Gehuwd (1) op -14-05-1786 te Delft met Adrianus van VELSEN, 28 jaar oud, geboren op -25-01-1758 te Delft, zoon van Hermannus van VELSEN en Joanna van COPPEN (van Koppen).
Gehuwd (2) op -17-04-1803 te Delft met Jan van KOPPEN, geboren ± 1755 te Delft?
   2.  Cornelis (zie IV.4).

III.7    Hubertus (Hugo) van ZIJL (Huibregt), apotheker, gedoopt op -16-06-1740 te Pijnacker, overleden op -03-11-1821 om 08:30 uur te Schiedam op 81-jarige leeftijd, bron: archief Schiedam; div. aktes, zoon van Johannes Corneliszoon (Jan) van ZIJL (zie II.1) en Cornelia Pieters HOGERVORST.
Gehuwd voor de kerk (1) op 41-jarige leeftijd op -28-04-1782 te Kethel (RK) met Maria Jans (Marijtie) OUWERKERK, geboren ± 1742, overleden > 1801 te Schiedam??
Ondertrouwd (2) op -15-02-1801 te Schiedam, gehuwd op 60-jarige leeftijd op -15-05-1801 te Schiedam met Catharina WUBBERS, geboren ± 1788. {Zij was eerder gehuwd ± 1794 met Michiel DENING, geboren ± 1776, overleden < 1801.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriana, gedoopt (RK) op -02-12-1786 te Schiedam (getuige(n): Hubert van Schijndel & Joanna Ouwerkerk), overleden op -24-12-1832 om 19:00 uur te Schiedam op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -08-05-1808 te Schiedam met Pieter SNIJDERS, geboren ± 1785 te Schiedam?
   2.  Jacoba, gedoopt (Rk) op -12-11-1790 te Schiedam (getuige(n): Gerardus Ouwerker & Arnolde Vergouw), overleden op -03-03-1824 te Rotterdam op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op -11-07-1813 te Schiedam met Ary van der HELM, voilier (zeilmaker), geboren ± 1792 te Schiedam, overleden < 1822. Jacoba hertrouwt in 1822, zoon van Willem van der HELM en Maartje Ary KRIJGENS.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op -30-01-1822 te Rotterdam met Leonardus WEMMAKERS, 23 jaar oud, sjouwer, gedoopt op -14-08-1798 te Rotterdam, zoon van Lambertus WEMMAKERS en Cornelia de KRAAI.
   3.  Joanna, gedoopt (RK) op -08-08-1792 te Schiedam (getuige(n): Joannes Dries & Catharina van Zijl).

III.13    Maarten van ZIJL, gedoopt (RK) op -27-04-1753 te Kethel (getuige(n): Martinus van der Voort & Atelij Houwers), overleden < 1804, zoon van Johannes Corneliszoon (Jan) van ZIJL (zie II.1) en Cornelia Pieters HOGERVORST.
Gehuwd ± 1777 te Kethel? Echtgenote is Petronella (Pieternel) RIJSBERGEN (Reijersberg), geboren ± 1756.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (Jan) (zie IV.12).
   2.  Cornelis (zie IV.14).
   3.  Martinus (zie IV.16).
   4.  Margaretha, dienstmaagd, gedoopt (RK) op -09-08-1785 te Kethel (getuige(n): Pieter Reijsbergen & Antie Reijneveen), overleden op -02-04-1863 te Schiedam op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -16-01-1814 te Schiedam. Twee weken vóór het huwelijk leggen drie getuigen een verklaring af over vader Maarten: '...wel weetende dat hij zig ruym twintig jaar geleden in de militaire dienst en buiten deze stad heeft begeeven, en zoo zij geïnformeerd zijn in denzelven dienst reeds eenige jaren geleden is overleden en met desselven Maarten gemeenzaam te hebben omgegaan, zijne weduwe (Petronellla) en dogter (Margaretha) wel te kennen en met deze nog in vriendschap om te gaan en alles in goede geheugen hebbende.
Gepasseerd hebbende ten comptoire van notaris Penning te Schiedam, den 28e december 1813.

getuigen: Jan Ebbers, Hendrik Alleweg (kan niet schrijven) en Antony van der Werf. Echtgenoot is Johan Hendrik HOLSCHER, 35 jaar oud, brandersknecht, geboren op -16-11-1778 te Planthunne (Dld), zoon van Jan HOLSCHER en Margaretha SCHOLTEN.

III.15    Cornelius van ZIJL, geboren ±15-10-1721 te Pijnacker, gedoopt op -17-10-1721 te Pijnacker, overleden >24-06-1774. Op genoemde datum is hij voogd van de kinderen van zijn broer. Op 24-08-1748 werd hem en zijn vrouw het poorterrecht te Schiedam verleend, hem op acte van Pijnacker en haar op acte van Overschie.
Zij waren op 07-06-1748 (acte van indemniteit; inv. nr. 2527 / no 15) met'erwoon vertrokken van Schiebroek naar Schiedam. Zoon van Dirck Corneliszoon van ZIJL (zie II.4) en Baartje Jacobs GROENEWEGEN.
Ondertrouwd op -13-01-1747 te Schiebroek, gehuwd voor de kerk te Pijnakker met Maggeltje Jansdr. TEMPEL, geboren ± 1722 te Schiebroek. Testament opgemaakt ter Schiedam, inv. nr. 905, blz 600.
Op 07-06-1748 werd een acte van indemniteit voor 10 jaar afgegeven aan Maggeltje te Overschie voor verhuizing van Schiebroek naar Schiedam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus, gedoopt (RK) op -01-05-1748 te Schiedam (getuige(n): Corstianus van Zijl & Cornelia van Zijl).
   2.  Theodorus, gedoopt (RK) op -28-06-1749 te Schiedam (getuige(n): Christianus van Zijl & Aletta Pinckpinck). Aletta is waarschijnlijk: Aeltje Pipping.
   3.  Theodorus, gedoopt (RK) op -06-08-1751 te Schiedam (getuige(n): Adrianus van der Gaes & Cornelia van Zijl).
   4.  Joannes, gedoopt (RK) op -02-05-1756 te Schiedam (getuige(n): Gerardus Tempel & Pieternelletje Outhoren).
   5.  Joannes (zie IV.24).

III.19    Kors van ZIJL (Verzeil), geboren ±16-11-1726 te Bergschenhoek, gedoopt (RK) op -18-11-1726 te Bergschenhoek, overleden op -09-10-1809 te Wateringen, zoon van Dirck Corneliszoon van ZIJL (zie II.4) en Baartje Jacobs GROENEWEGEN.
Gehuwd (1) op -12-01-1749 te Bergschenhoek, gehuwd voor de kerk op -12-01-1749 te Overschie met Aeltje PIPPING, geboren ± 1725, overleden op -27-04-1751 te Overschie.
Ondertrouwd (2) op -16-01-1755 te Overschie, gehuwd op -26-01-1755 te Kethel met Jacoba Pieterse van der WERFF, geboren ±07-06-1729 te Schieveen, gedoopt op -16-11-1729 te ? Overleden op -07-06-1799 te Wateringen, dochter van Pieter Willemse van der WERFF en Marijtje Cornelisse OUTSHOORN. Kors en Jacoba, wonende te Wateringen, maakten een mutueel testament voor notaris Jac. van Koetsveld te Delft op 24-06-1774, waarin als voogden worden benoemd Huig van der Goes (haar oom) en Corneli(u)s van Sijl, sijn broeder. Kors ondertekent als 'Kors van Zeijl' en later zou deze schrijfwijze bij zijn nakomelingen de meest gebruikelijke worden.
Het Hoogheemraadschap van Delfland verleent op 17-03-1758 consent aan Huig van der Goes en Cors van Zijl tot het uitvenen van een stuk land, gelegen in de Oud-Wateringveldse Polder (aan de Zweth). Kors zal zich toen aan de Zweth hebben gevestigd en wellicht was dit ook aanleiding voor zijn ouders om daarheen te verhuizen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirck, gedoopt (RK) op -20-04-1751 te Bergschenhoek, overleden <24-06-1774 te Bergschenhoek. Daar in het testament van Kors en Jacoba geen sprake is van kinderen uit zijn eerste huwelijk, moet Kors vóór die tijd zijn overleden.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Aaltje, geboren ±01-12-1755, gedoopt (RK) op -03-12-1755 te Bergschenhoek.
   3.  Maria, gedoopt (RK) op -19-11-1756 te Bergschenhoek.
   4.  Hendrik Corszoon (Dirck) (van Zeijl) (zie IV.30).
   5.  Willelma (Willemina), geboren ± 1762 te Wateringen, overleden >13-04-1807 te Kwintsheul onder Monster?
Gehuwd op -18-04-1790 te Wateringen met Laurentius van LUYK, geboren ± 1760 te Wateringen, overleden te Kwintsheul onder Monster, begraven op -16-09-1808 te Wateringen. Ouders zijn niet geheel zeker, maar zijn schoonzus Adriana was getrouwd met Jan Maartenszoon van Luyk, kind van dezelfde ouders. Zoon van Maarten Louwen van LUYK en Anna Jansdochter van DIJK.
   6.  Petrus Corsz. (Pieter) (zie IV.34).
   7.  Jacobus (zie IV.36).
   8.  Aleijdis, geboren ± 1776 te ? Overleden te ?

IV.4    Cornelis van ZIJL, geboren op -18-03-1766 te Schipluiden, gedoopt ± 1768, overleden op -12-01-1827 te Hof van Delft op 60-jarige leeftijd. Getuigen bij huwelijk: Arie Langelaan en Caatje Oosterveen. Zoon van Theodorus (Dirk) van ZIJL (Dirk) (zie III.2) en Catharina Jans WENNING.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -04-05-1794 te Schipluiden (Den Hoorn) met Antje OOSTERVEEN, 26 jaar oud, geboren op -29-02-1768 te Delft, gedoopt 1768 te Schipluiden? Overleden op -31-10-1841 te Hof van Delft op 73-jarige leeftijd, dochter van Hubertus OOSTERVEEN en Gijsbertha Hendriksdr ZIJDENBOSCH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (Theodorus) (zie V.1).
   2.  Catharina, gedoopt op -21-03-1796 te Schipluiden (getuige(n): Dirk van Zijl & Caatje Wennink).
   3.  Gijsberta, gedoopt op -21-03-1796 te Schipluiden (getuige(n): Arie Langelaar & Caatje Oosterveen).
   4.  Gijsberta, gedoopt op -08-04-1799 te Schipluiden (getuige(n): Arie Langelaan & Caatje Oosterveen).
   5.  Gijsberta, gedoopt op -27-06-1800 te Schipluiden (getuige(n): Arie Langelaan & Caatje Oosterveen).
   6.  Hubertus, gedoopt op -01-04-1809 te Schipluiden (getuige(n): Dirk van Zijl & Gijsie Zijdenbos).

IV.12    Joannes (Jan) van ZIJL, arbeider, gedoopt (RK) op -17-10-1778 te Kethel, overleden op -05-07-1829 te Schiedam op 50-jarige leeftijd, zoon van Maarten van ZIJL (zie III.13) en Petronella (Pieternel) RIJSBERGEN (Reijersberg).
Ondertrouwd op -14-04-1803 te Schiedam, gehuwd op 24-jarige leeftijd op -01-05-1803 te Schiedam met Adriana van DIJK, 23 jaar oud, geboren te Schiedam, gedoopt (RK) op -31-08-1779 te Schiedam, dochter van Joannes (Jan) van DIJK en Maria MIDDELHUIJSE (Middelhuizen).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella, geboren ± 1806 te Schiedam.
Gehuwd op -21-06-1832 te Schiedam met Matthias HAAROF, brandersknecht, geboren ± 1802 te Schiedam, zoon van Catharina HAAROF.
   2.  Joannes, gedoopt op -19-04-1808 te Schiedam.
   3.  Petrus, gedoopt op -03-07-1809 te Schiedam.
   4.  Maarten, geboren 06-1810 te Schiedam, overleden op -01-09-1811 om 08:00 uur te Schiedam.
   5.  Martinus, fuselier, geboren op -01-09-1813 te Schiedam, geb te Nieuwland? Overleden op -15-02-1838 te Breskens op 24-jarige leeftijd.
   6.  Johannes, geboren op -17-02-1815 om 15:00 uur te Schiedam, overleden op -30-07-1815 om 18:00 uur te Schiedam, 163 dagen oud.
   7.  Johannes, geboren op -30-11-1817 te Schiedam, overleden op -07-12-1817 om 03:00 uur te Schiedam, 7 dagen oud.

IV.14    Cornelis van ZIJL, zakkendrager, gedoopt (RK) op -02-02-1781 te Kethel (getuige(n): Jan Driese & Catharina van Zijl), overleden op -30-08-1831 om 06:00 uur te Schiedam op 50-jarige leeftijd, zoon van Maarten van ZIJL (zie III.13) en Petronella (Pieternel) RIJSBERGEN (Reijersberg).
Ondertrouwd op -18-04-1805 te Schiedam, gehuwd op 24-jarige leeftijd op -05-05-1805 te Schiedam met Cornelia van GEMEREN (van Geemeren), 19 jaar oud, geboren te Schiedam, gedoopt (NH) op -24-07-1785 te Schiedam (getuige(n): Ariaentje Boot), overleden op -04-02-1859 om 18:00 uur te Schiedam op 73-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van GEMEREN en Aagje van MEEZEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella, gedoopt op -03-01-1806 te Schiedam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -18-10-1827 te Schiedam met Bernardus Henricus FOET, brandersknecht, geboren ± 1798 te Breckenhorst (Pruisen), zoon van Mathias FOET en Gertrud DIECKMAN.
   2.  Agatha, geboren op -09-05-1808 te Schiedam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -18-06-1835 te Schiedam met Arnoldus MAAGDENBURG, 35 jaar oud, vrachtrijder, geboren op -19-01-1800 te Schiedam, gedoopt (RK) op -19-01-1800 te Schiedam, zoon van Leonardus MAAGDENBURG en Alida (Aaltje) van RIJN.
   3.  N.N. Geboren op -22-07-1811 te Schiedam, doodgebroren dochter, overleden op -22-07-1811 te Schiedam, 0 dagen oud.
   4.  Cornelis, geboren op -12-07-1813 om 17:30 uur te Schiedam, overleden op -16-05-1825 om 06:00 uur te Schiedam op 11-jarige leeftijd.
   5.  Martinus, geboren op -02-12-1816 om 12:00 uur te Schiedam, overleden op -14-10-1822 om 01:00 uur te Schiedam op 5-jarige leeftijd.
   6.  Cornelis Henricus (zie V.24).
   7.  Martinus, geboren op -10-07-1823 te Schiedam, overleden op -25-09-1823 te Schiedam, 77 dagen oud.
   8.  Johannes Cornelis (zie V.27).
   9.  Cornelia, geboren 1827 te Schiedam, overleden op -02-10-1829 om 14:30 uur te Schiedam.

IV.16    Martinus van ZIJL, arbeider, gedoopt (RK) op -23-11-1782 te Schiedam (getuige(n): Martinus Noser & Agnes van Hees), overleden < 1831, zoon van Maarten van ZIJL (zie III.13) en Petronella (Pieternel) RIJSBERGEN (Reijersberg).
Gehuwd ± 1811 te Schiedam? Echtgenote is Clasina de RONDE, geboren ± 1785.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus, arbeider, geboren op -10-05-1813 om 02:00 uur te Schiedam, overleden op -22-09-1831 om 02:30 uur te Schiedam op 18-jarige leeftijd, aangegeven door Jacobus Suttorp (zwager?). Ongehuwd.

IV.24    Joannes van ZIJL, gedoopt (RK) op -25-12-1758 te Schiedam (getuige(n): Gerardus Tempel & Pieternelletje Outhoren), zoon van Cornelius van ZIJL (zie III.15) en Maggeltje Jansdr. TEMPEL.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op -09-04-1787 te Schiedam met Cornelia van der BURG, particuliere, geboren ± 1758.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op -28-09-1794 te Schiedam met Maria van RHIJN (van Rijn(s)), geboren ± 1768.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis, gedoopt (RK) op -01-11-1788 te Kethel (getuige(n): Cornelis van Zijl & Machtildis Rempel (Tempel?)).
   2.  Joanna, gedoopt (RK) op -10-04-1790 te Kethel (getuige(n): Dirk van der Burg & Antie van Paeschen).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Henricus, gedoopt (RK) op -08-06-1795 te Schiedam (getuige(n): Joannes Baanenberg & Maria van Rijn).
   4.  Machtildis, gedoopt (RK) op -08-06-1795 te Schiedam (getuige(n): Hermanus Houtkam & Maria Grasman).
   5.  Cornelis (zie V.35).
   6.  Agatha, gedoopt (RK) op -26-03-1798 te Schiedam (getuige(n): Jacobus van Rijn & Wilhelmina Houings).
   7.  Cornelia, gedoopt (RK) op -16-01-1800 te Schiedam (getuige(n): Theodorus van den Burg & Anna van Paeschen).
   8.  Henricus (Hendrikus) (zie V.40).
   9.  Maria, particuliere, gedoopt op -19-04-1807 te Overschie en Hogenban.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -12-01-1831 te Rotterdam met Johannes WENMAKERS, 27 jaar oud, scheepmaker, geboren op -26-06-1803 te Delfshaven, zoon van Johannes WENMAKERS en Catharina van der LIT, werkster.

IV.30    Hendrik Corszoon (Dirck) van ZIJL (van Zeijl), bouwman, geboren ± 1758 te Wateringen (gezindte: RK), overleden op -23-06-1836 te Kethel. In het Bevolkingsregister van Wateringen wordt hij arbeider genoemd en is woonachtig in wijk B, nr. 69 (aan de Zweth). Zoon van Kors van ZIJL (Verzeil) (zie III.19) en Jacoba Pieterse van der WERFF.
Gehuwd op -26-04-1795 te Wateringen met Apollonia (Pleuntje) WENSVEEN, 25 jaar oud, geboren op -22-11-1769 te Wateringen, gedoopt op -22-11-1769 te Wateringen, overleden op -31-08-1848 te Wateringen op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christianus (Korstiaan) (zie V.45).
   2.  Adriana, geboren te Wateringen, gedoopt (RK) op -01-05-1798 te Wateringen (getuige(n): Adriana van der Helm & Petrus Wensveen), overleden op -24-07-1831 te Wateringen op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -20-04-1820 te Wateringen met Theodorus (Dirk) VIS, 27 jaar oud, (veen)arbeider; tapper; spoelingschipper, geboren te Overschie, gedoopt (RK) op -06-11-1792 te Kethel, overleden op -05-09-1849 te Wateringen op 56-jarige leeftijd, zoon van Jacob Dirkszoon VIS, veenarbeider, en Aaltje Dircksdochter LANGELAAN. Volgens het Bevolkingstregeister van Wateringen (1829) had dit echtpaar vijf kinderen. {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op -03-03-1832 te Wateringen met Adriana van der LUST, 28 jaar oud, gedoopt (RK) op -03-08-1803 te Wateringen? Overleden op -20-07-1844 te Wateringen op 40-jarige leeftijd.}

IV.34    Petrus Corsz. (Pieter) van ZIJL, arbeider, geboren op -02-01-1767 te Wateringen, overleden op -06-01-1843 te Wateringen op 76-jarige leeftijd. In het bevolkingsregister van Wateringen van 1829 is vermeld dat hij woont in wijk B, nr. 64 (de Zweth), samen met de Fam. Wensveen. Zoon van Kors van ZIJL (Verzeil) (zie III.19) en Jacoba Pieterse van der WERFF.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -17-05-1801 te Wateringen met Maria van HEIJNINGEN, geboren 12-1779 te Hof van Delft, overleden op -17-06-1850 te Wateringen, dochter van Petrus van HEIJNINGEN en Maria van DAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christianus, gedoopt op -30-03-1803 te Wateringen (getuige(n): Theodorus van Zijl & Apolonia Wensveen (alias: Wiltsveen)).
   2.  Petronella, geboren op -11-08-1807 te Wateringen, overleden op -21-04-1858 te Wateringen op 50-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Dirk van ZEIJL (zie V.52).

IV.36    Jacobus van ZIJL, bouwman, gedoopt (RK) op -25-01-1772 te Wateringen, overleden op -24-01-1844 te Wateringen op 71-jarige leeftijd. Volgens het Bevolkingsregister van Wateringen (1829) woont hij in wijk B, nr. 70 (aan de Zweth). Op 20-10-1808 verkreeg hij consent van het Hoogheemraadschap Delfland tot het vervenen van een stuk land in de Oud-Wateringveldse Polder.
Het huwelijk van Jacobus en Theodora van Zweth was kinderloos. Zoon van Kors van ZIJL (Verzeil) (zie III.19) en Jacoba Pieterse van der WERFF.
Gehuwd voor de kerk (1) op 34-jarige leeftijd op -11-05-1806 te Wateringen met Theodora van ZWETH, geboren ± 1761 te Wateringen (gezindte: RK), overleden op -08-05-1813 te Wateringen, dochter van Cornelis van ZWETH en Pleuntie PERRIDON.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op -18-08-1814 te Wateringen met Engelberta de KOK, 31 jaar oud, geboren op -23-10-1782 te Wateringen, overleden op -08-08-1848 te Wateringen op 65-jarige leeftijd, dochter van Louweris (Lourens) de KOK en Maria MIDDELBURG. {Zij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op -10-02-1813 te Wateringen met Willem HOEK, hoefsmidsgezel, geboren ± 1779 te Wateringen, overleden op -22-10-1813 te Wateringen, zoon van Pieter van HOEK en Hester POMPE.}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Johannis Thomas van ZEIJL, geboren op -14-06-1815 te Wateringen, overleden op -18-02-1817 te Wateringen op 1-jarige leeftijd.
   2.  Wilhelmus (Willem) van ZEIJL (zie V.55).
   3.  Engelberta Johanna Rozalia van ZEIJL, geboren op -20-03-1818 te Wateringen, overleden op -03-02-1891 te Monster op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -14-05-1841 te Wateringen met Adrianus van der KNAAP, 24 jaar oud, geboren op -06-09-1816 te Naaldwijk, overleden op -01-03-1886 te Monster op 69-jarige leeftijd, zoon van Pieter van der KNAAP en Adriana van der HARK.
   4.  Jacoba Apollonia van ZEIJL, geboren op -19-02-1820 te Wateringen, overleden op -16-05-1822 te Wateringen op 2-jarige leeftijd.
   5.  Lauwrens van ZEIJL, boerenknecht, geboren op -08-06-1822 te Wateringen, nog niet gelukt om huwelijk en/of overlijdensdatum/-plaats te vinden. Lauwrens werd genoemd als knecht bij zijn broer Willem.
   6.  Kristianus van ZEIJL, geboren op -22-09-1823 te Wateringen, overleden op -23-04-1824 te Wateringen, 214 dagen oud.
   7.  Christiaan van ZEIJL, geboren op -05-02-1826 te Wateringen, overleden op -24-07-1826 te Wateringen, 169 dagen oud.

V.1    Dirk van ZIJL (Theodorus), bouwman, geboren op -23-02-1795 te Schipluiden (Den Hoorn), zoon van Cornelis van ZIJL (zie IV.4) en Antje OOSTERVEEN.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op -03-02-1821 te Pijnacker met Adriana TAS, geboren ± 1794 te Pijnacker, overleden op -05-03-1828 te Delft, dochter van Adrianus TAS en Johanna (Jannetje) van VLIET.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op -27-04-1831 te Delft met Catharina van der DRIFT, 26 jaar oud, geboren op -20-03-1805 te Voorburg, overleden op -11-12-1870 te Delft op 65-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van der DRIFT en Theodora (Dirkje) van der KRUK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  N.N. Geboren op -13-05-1821 te Delft, doodgebroren kind, overleden op -13-05-1821 te Delft, 0 dagen oud.
   2.  Cornelis, geboren op -20-07-1822 te Hof van Delft, overleden op -09-05-1889 te Delft op 66-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Adriana, geboren op -29-03-1832 te Delft.
   4.  Adriana, geboren op -23-02-1833 te Delft, overleden op -27-03-1868 te 's-Gravenhage op 35-jarige leeftijd. Adriana stierf in het kraambed. Adriana hoort tot de nakomelingen van Cornelis Janszoon van Zijl (zie deel I Genealogie).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op -25-04-1866 te Delft met Johannes van ZIJL, 27 jaar oud, Melkboer, geboren op -02-05-1838 te Rijswijk, overleden op -29-10-1918 te Voorburg op 80-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus van ZIJL, arbeider, en Maria van RIJN. {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op -21-08-1868 te Wassenaar met Maria van der PLAS, 28 jaar oud, geboren op -12-07-1840 te Wassenaar, overleden op -14-02-1899 te Voorburg op 58-jarige leeftijd.}
   5.  Theodora, geboren op -01-11-1835 te Delft, overleden op -08-10-1906 te Delft op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -27-07-1859 te Delft met Cornelis de WILDE, geboren ± 1830 te Stompwijk, zoon van Nicolaas de WILDE en Johanna de HAAS.
   6.  Anna, geboren op -10-06-1838 te Delft.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -20-04-1864 te Delft met Teunis ROMEIJN, geboren ± 1835 te Hof van Delft, zoon van Leendert Teunisze ROMEIJN en Johanna (Antje) AMMERLAAN.
   7.  Cornelia, geboren op -01-09-1840 te Delft.
   8.  Cornelia, geboren op -11-10-1843 te Delft.
   9.  Cornelis, geboren op -12-07-1845 te Delft.
   10.  Catharina Cornelia, geboren op -14-06-1847 te Delft.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op -23-04-1873 te Delft met Gerardus Leendert KOOT, geboren ± 1832 te Wassenaar, zoon van Klaas KOOT en Adriana den HOLLANDER.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op -04-05-1881 te Wassenaar met Nicolaas HEIJSTEK, geboren ± 1858 te Katwijk, zoon van Jacob HEIJSTEK en Maria RUIJGROK.
   11.  Gerarda Anthonia, geboren op -22-02-1849 te Delft, overleden op -12-07-1915 te Delft op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -23-06-1875 te Delft met Johannes van UFFELEN, geboren ± 1844 te Delft, overleden op -24-08-1935 te Delft, zoon van Johannes van UFFELEN en Johanna OLIERHOEK.
   12.  Cornelis (zie VI.18).

V.24    Cornelis Henricus van ZIJL, vleeschhouwer, geboren op -27-04-1820 om 23:00 uur te Schiedam, overleden op -03-04-1887 om 16:00 uur te Schiedam op 66-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van ZIJL (zie IV.14) en Cornelia van GEMEREN (van Geemeren).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -29-08-1849 te Schiedam (getuige(n): Jan van Zijl, 25 jr, kleermaker, broer / Willem van Dijk, 29 jr, kleermaker / Henricus Overgier, 30 jr, kleermaker / Jan van den Velden, 30 jr, vleeschhouwer) met Adriana VRIJENHOEK, 22 jaar oud, geboren op -14-02-1827 te Berkel, overleden > 1897 te Schiedam? Dochter van Hendrik VRIJENHOEK, brandersknecht, en Clazina van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Hendrik, geboren op -16-02-1849 te Schiedam, overleden op -31-05-1850 om 23:30 uur te Schiedam op 1-jarige leeftijd. Dit kind is erkend bij het huwelijk van Cornelis Henicus van Zijl en Adriana Vrijenhoek.
   2.  Adriana, geboren op -20-09-1851 te Schiedam.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op -18-05-1870 te Schiedam. Vader Pieter Suttorp weigerde zijn toestemming voor dit huwelijk. Daarop schakelde zoon Jacobus de kantonrechter in. Die deed uitspraak en verleende toestemming op basis van artikel 100 van het Burgerlijk Wetboek. Echtgenoot is Jacobus SUTTORP, 29 jaar oud, vleeschhouwer, geboren op -11-10-1840 te Schiedam, zoon van Pieter SUTTORP en Elisabeth VERDOES.
   3.  Cornelis Henricus, geboren op -18-10-1853 om 17:00 uur te Schiedam, overleden <29-04-1856 te Schiedam.
   4.  Cornelis Henricus, koopman, geboren op -29-04-1856 om 01.30 uur te Schiedam, overleden op -04-06-1883 om 18:00 uur te Schiedam op 27-jarige leeftijd.
   5.  Cornelis (zie VI.25).
   6.  Johanna Cornelia (zie VI.27).
   7.  Henri, geboren op -25-03-1862 om 10:00 uur te Schiedam.
   8.  Petronella Adriana Agatha, geboren op -22-02-1868 te Schiedam, overleden op -24-12-1898 te Schiedam op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op -26-11-1885 te Schiedam met Pieter Johannes GAGESTEIN, 21 jaar oud, geboren op -02-05-1864 te Overschie, overleden op -14-05-1939 te Overschie op 75-jarige leeftijd.
   9.  Sier Adriaan (zie VI.32).

V.27    Johannes Cornelis van ZIJL, kleermaker, geboren op -23-08-1824 te Schiedam, overleden op -11-09-1875 te Overschie op 51-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van ZIJL (zie IV.14) en Cornelia van GEMEREN (van Geemeren).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -29-04-1847 te Schiedam. Bij het huwelijk wordt een verklaring van armoede afgegeven door de wijkmeester van wijk F. Johannes en Afje wonen op nr. 257 en '...verkeeren in behoeftige omstandigheden, zoo dat zij niet in staat zijn tot betaling der stukken, benodigd voor het aangaan van het huwelijk. Schiedam, 16-04-1847. Echtgenote is Aafje HOUTMAN, 22 jaar oud, geboren op -27-11-1824 te Schiedam, dochter van Cornelis HOUTMAN, brandersknecht, en Alberta Cornelia van den TEMPEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op -27-06-1846 te Schiedam.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op -29-09-1866 te Schiedam met Maarten VREUGDENHIL, geboren ± 1822 te Maasland, zoon van Jan VREUGDENHIL en Stijntje DUIFHUIS.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op -13-09-1889 te Maasland met Adrianus van PELT, geboren ± 1842 te Numansdorp, overleden op -01-03-1914 te Maasland, zoon van Jan van PELT en Adriaantje TROOST. {Hij was eerder gehuwd ± 1878 te Schiedam? Echtgenote is Adriaantje WERKHOVEN, geboren ± 1825 te Schiedam?}

V.35    Cornelis van ZIJL, gedoopt (rk) op -07-10-1796 te Schiedam (getuige(n): Kors van Zijl & Jacoba van der Werff), overleden op -10-04-1832 om 22:00 uur te Delfshaven op 35-jarige leeftijd, zoon van Joannes van ZIJL (zie IV.24) en Maria van RHIJN (van Rijn(s)).
Gehuwd (1) ± 1816 te Delfshaven? Echtgenote is Cornelia RECHTERING (Rigter), geboren ± 1796, overleden <20-10-1844.
Gehuwd (2) ± 1825 met Christina van WIJNGAARDEN, geboren ± 1796, overleden >11-02-1852 te Rotterdam?
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Josephus, brandersknecht, geboren ± 1819 te Kralingen.
Gehuwd (1) op -27-04-1845 te Overschie, gescheiden na 13 jaar op -09-07-1858 te Schiedam van Apolonia Maria THEUNISSEN, geboren ± 1822 te Stompwijk? Overleden op -26-06-1905 te Rotterdam. Zij was inmiddels van haar man Johannes gescheiden. Dochter van Gerardus Arnoldus TEUNISSEN en Cornelia van SCHAIK.
Gehuwd (2) op -23-05-1860 te Schiedam met Alexandrina Petronella PETERS, geboren ± 1831 te Rotterdam, dochter van Franciscus PETERS en Catharina KRUIJSKAMP.
   2.  Johannes (zie VI.40).
   3.  Arnoldus (zie VI.43).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Cornelia, particuliere, geboren ± 1827 te Kralingen, overleden op -29-08-1899 te Rotterdam.
Gehuwd op -11-02-1852 te Rotterdam met Everardus Josephus Rudolphus ZEGERS, kantoorbediende, geboren ± 1823 te Rotterdam, zoon van Johannes Petrus ZEGERS en Adriana Catharina VORST.
   5.  Cornelis (zie VI.47).
   6.  Maria Cornelia, geboren ± 1832 te Rotterdam/ Delfshaven, overleden op -11-05-1861 te Rotterdam.
Gehuwd op -18-04-1860 te Rotterdam met Jan KAPPETEIJN, geboren ± 1834 te Rotterdam, zoon van Leendert KAPTEIN, molenaar, en Ingetje ONDERDELINDEN.

V.40    Henricus (Hendrikus) van ZIJL, schoenmaker, gedoopt op -25-09-1801 te Overschie, zoon van Joannes van ZIJL (zie IV.24) en Maria van RHIJN (van Rijn(s)).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op -22-01-1826 te Oud & Nieuw Mathenesse met Petronella VERHAPPEN, 35 jaar oud, geboren op -15-04-1790 te Geldrop, overleden op -17-06-1839 te Rotterdam op 49-jarige leeftijd, dochter van Joannis Petri VERHAPPEN en Maria van DELFT.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op -08-06-1842 te Rotterdam met Catharina van GILS, 43 jaar oud, geboren op -15-05-1799 te Oosterhout, dochter van Wilhelmus van GILS en Joanna STOOPS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Agatha, geboren op -25-12-1826 te Rotterdam, overleden op -26-11-1831 te Rotterdam op 4-jarige leeftijd.
   2.  Maria Christina Anna, geboren op -12-07-1828 te Rotterdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -03-05-1855 te Breda met Cornelis PLASMAN, geboren te Nijmegen, zoon van Herman PLASMAN en Aagje de VROOMEN.
   3.  N.N. Geboren op -02-03-1830 te Rotterdam, overleden op -02-03-1830 te Rotterdam, 0 dagen oud.

V.45    Christianus van ZIJL (Korstiaan), Arbeider, geboren op -13-11-1796 te Wateringen, gedoopt (RK) op -13-11-1796 te Wateringen (getuige(n): Johannes van Heijningen & Aleydis van Zijl), overleden op -19-10-1859 te Wateringen op 62-jarige leeftijd. Zijn stiefzoon Petrus Bakker heeft in 1829 het overlijden van Christianus aangegeven. In enkele acten wordt zijn naam geschreven als 'van Zeijl'. Hij woonde te Wateringe in wijk B, nr. 70. Zijn signalement bij de miliaire dienst was: gezicht - ovaal; voorhoofd - rond; kin - rond; neus - spits; ogen - blauw; haar - blond. Zoon van Hendrik Corszoon (Dirck) van ZIJL (van Zeijl) (zie IV.30) en Apollonia (Pleuntje) WENSVEEN.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op -01-05-1822 te Wateringen met Adriana VOORZEIJDE, 24 jaar oud, geboren op -01-05-1798 te Wateringen, gedoopt (RK) op -01-02-1799 te Delft, overleden op -26-11-1835 te Wateringen op 37-jarige leeftijd. In haar overlijdensacte wordt Hof van Delft als geboorteplaats genoemd. Haar naam wordt in sommige gevallen geschreven als 'Verzijde' of 'van der Zijden'. Dochter van Gerardus Cornelis VOORZEIJDE en Maria VIS.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op -06-10-1848 te Monster met Apollonia van ZWET, 37 jaar oud, gedoopt op -08-06-1811 te Wateringen, zij is kennelijk niet in Wateringen overleden, dochter van Adrianus (Arij) van ZWET en Johanna (Jannetje) REIJGERSBERGEN. {Zij was eerder gehuwd ± 1838 met Cornelis BAKKER, geboren ± 1810, overleden <06-10-1848.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aplonia van ZEIJL, geboren op -04-09-1823 te Wateringen, overleden op -12-08-1896 te Wateringen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op -22-06-1849 te Wateringen met Johannis MARREWÉ, 29 jaar oud, geboren op -02-03-1820 te Wateringen, overleden op -14-09-1852 te Wateringen op 32-jarige leeftijd, zoon van Jan MARREWÉ en Feijtje TETTEROO.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op -10-09-1858 te Wateringen met Pieter KRUIJK, 29 jaar oud, geboren op -16-09-1828 te Wateringen, overleden op -05-05-1893 te Wateringen op 64-jarige leeftijd, zoon van Cornelis KRUIJK en Adriana van LEEUWEN.
   2.  Gerrit van ZEIJL, geboren op -29-08-1824 te Wateringen, aangifte op 31-08-1824. Overleden op -07-12-1835 te Wateringen op 11-jarige leeftijd.
   3.  Jacoba van ZEIJL, geboren op -30-09-1826 te Wateringen, overleden op -07-09-1908 te Maasland op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -05-05-1849 te Wateringen met Adrianus Wilhelmus RASENS, 27 jaar oud, geboren op -01-07-1821 te Wateringen, overleden op -29-05-1870 te Wateringen op 48-jarige leeftijd, zoon van Jacobus RASENS en Clasina ZANDVLIET.
   4.  Theodorus (zie VI.61).
   5.  Dorothea van ZEIJL, geboren op -16-04-1831 te Wateringen, overleden op -25-12-1831 te Wateringen, 253 dagen oud.
   6.  Theodora van ZEIJL, geboren op -05-11-1832 te Wateringen, overleden op -14-04-1834 te Wateringen op 1-jarige leeftijd.
   7.  Theodorus van ZEIJL, geboren op -24-01-1835 te Wateringen, overleden op -06-12-1835 te Wateringen, 316 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Adrianus van ZEIJL (zie VI.66).

V.52    Dirk van ZEIJL, arbeider; veehouder; landbouwer, geboren op -01-06-1813 te Wateringen, overleden <06-09-1863 te Kethel? Bij de aangifte van het huwelijk van zijn zus Petronella wordt hij Theodorus genoemd, zoon van Petrus Corsz. (Pieter) van ZIJL (zie IV.34) en Maria van HEIJNINGEN.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -19-05-1849 te Wateringen met Jacoba RASENS, 28 jaar oud, geboren op -30-08-1820 te Wateringen, overleden op -12-08-1879 te Wateringen op 58-jarige leeftijd, dochter van Jacobus RASENS en Clasina ZANDVLIET.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie VI.68).
   2.  Adrianus Wilhelmus van ZIJL (zie VI.70).
   3.  Jacobus, geboren op -23-01-1856 te Wateringen, overleden op -06-09-1863 te Wateringen op 7-jarige leeftijd.
   4.  Theodora Maria, veehoudster, geboren op -26-08-1857 te Wateringen, overleden op -27-12-1876 te Wateringen op 19-jarige leeftijd, ongehuwd.

V.55    Wilhelmus (Willem) van ZEIJL, geboren op -09-07-1816 te Wateringen, overleden op -28-01-1892 te Wateringen op 75-jarige leeftijd. Het signalement van Willem bij de militaire dienst luidde als volgt:
lengte: 1 el, 7 palm, 3 duim, 8 strepen; aangezicht: ovaal; voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus:groot; kin: rond; haar: blond.
Hij was een welvarende landbouwer aan de Zweth te Wateringen, Wijk B, nr. 70.
In 1871 kocht hij voor zijn tweede zoon Jacobus een boerderij met meer dan 17 bunders land in de Wippolder onder Wateringen. Volgens het bevolkingsregister in Wateringen had hij in 1849 twee knechts: zijn broer Lauwrens en Jacobus Overgaag.
Jacoba Rasens, weduwe van zijn neef Dirk van Zeijl (1578), was bij hem dienstbode en toen haar zoon Jacobus overleed, ging Willem dit aangeven.
Willem was jarenlang lid van het polderbestuur van de Oud- en Nieuwlandse Polder. In een vergadering op 16-05-1884 legde de nieuwe voorzitter P.J. Hoek de eed in zijn handen af, als zijnde het oudste bestuurslid. In de vergadering van 21-12-1891 werd Willem tot de Gecomitteerde Ingelanden benoemd. Zoon van Jacobus van ZIJL (zie IV.36) en Engelberta de KOK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -22-04-1841 te Groeneveld, gehuwd voor de kerk op -23-04-1841 te Schipluiden (RK) met Catharina van ADRICHEM, 24 jaar oud, geboren op -11-10-1816 te Hof van Delft, overleden op -20-11-1886 te Wateringen op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus, geboren op -14-06-1842 te Wateringen, overleden op -16-07-1844 te Wateringen op 2-jarige leeftijd.
   2.  Magchiel (zie VI.75).
   3.  Jacobus Adrianus (zie VI.77).
   4.  Hendrik (zie VI.80).
   5.  Engelberta, geboren op -27-03-1850 te Wateringen, overleden op -15-04-1883 te Loosduinen op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -23-04-1875 te Wateringen met Pieter Adrianus HOFSTEDE, 24 jaar oud, geboren op -07-11-1850 te Loosduinen, overleden op -07-09-1928 te Loosduinen op 77-jarige leeftijd, zoon van Jacobus HOFSTEDE en Wilhelmina DUINISVELD.
   6.  Wilhelmus (zie VI.85).
   7.  Theodora, geboren op -23-10-1853 te Wateringen, overleden op -19-04-1866 te Wateringen op 12-jarige leeftijd.
   8.  Maria, geboren op -27-01-1856 te Wateringen, overleden op -16-03-1861 te Wateringen op 5-jarige leeftijd.
   9.  Leonardus (zie VI.89).

VI.18    Cornelis van ZIJL, bouwman, geboren op -12-03-1851 te Delft, gedoopt te (RK), overleden op -28-03-1923 te Kethel op 72-jarige leeftijd, begraven op -31-03-1923 te Kethel, zoon van Dirk van ZIJL (Theodorus) (zie V.1) en Catharina van der DRIFT.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -28-04-1882 te Maasland met Gijsbertha RUIGROK, 26 jaar oud, geboren op -17-05-1855 te Maasland. Mw. van Leeuwen, brief nov. '94
Oma, overleden op -05-12-1934 te Delft bpr op 79-jarige leeftijd, begraven op -08-12-1934 te Delft (RK) bpr. Getuigen bij doop: Leendert de Leede en Pieter Bergwerf. Dochter van Pieter RUIGROK en Jacoba de LEEDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Petrus Cornelis, geboren op -21-03-1883 te Delft, overleden op -15-04-1905 te Delft op 22-jarige leeftijd.
   2.  Catharina Jacoba Anna (Ka), geboren op -26-12-1886 te Delft, overleden op -25-03-1968 te Delft op 81-jarige leeftijd, begraven te Den Hoorn.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -25-09-1914 te Delft met Gerardus Joseph BENTVELZEN, 24 jaar oud, geboren op -07-09-1890 te Hof van Delft, zoon van Wilhelmus BENTVELZEN en Elizabeth Apolonia PAALVAST.
   3.  Barbara Catharina Jacoba, geboren op -01-11-1888 te Delft, gedoopt te (RK), overleden op -05-08-1969 te Vlaardingen op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -22-04-1910 te Delft met Leonardus Gerardus HEIJDRA, 24 jaar oud, veehouder, geboren op -20-12-1885 te Kethel, gedoopt te (RK), overleden op -22-03-1971 te Vlaardingen op 85-jarige leeftijd, zoon van Leendert HEIJDRA en Maria van WIJK.
   4.  Cornelia Catharina Gijsbertha, geboren op -24-08-1890 te Delft.
   5.  Petronella Maria, geboren op -03-05-1892 te Delft.
   6.  Maria Gijsberta Barbara, geboren op -21-10-1893 te Delft.
   7.  Anthonius Johannes Hendricus, geboren op -14-02-1895 te Delft.
   8.  Gijsberta Gerarda, geboren op -30-10-1896 te Delft.
   9.  Theodora Gerarda Maria, geboren op -06-06-1900 te Delft, overleden op -28-11-1900 te Delft, 175 dagen oud.

VI.25    Cornelis van ZIJL, vleeschhouwer, geboren ± 1858 te Schiedam, zoon van Cornelis Henricus van ZIJL (zie V.24) en Adriana VRIJENHOEK.
Gehuwd op -25-05-1887 te Schiedam met Hendrika Maria PINSTER, geboren ± 1864 te Schiedam, dochter van Jan PINSTER, metselaar, en Dirkje van der BURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana, geboren op -13-06-1887 te Schiedam.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -02-05-1923 te Rotterdam met Jacob van RIET, geboren ± 1872 te Schiedam, zoon van Willem van RIET en Dina BAANVINGER.
   2.  Dirkje Johanna, geboren op -29-03-1890 te Schiedam.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op -11-07-1928 te Rotterdam met Jacob van RIET, geboren ± 1872 te Schiedam, zoon van Willem van RIET en Dina BAANVINGER.
   3.  Cornelis Henricus, kantoorbediende, geboren ± 1894 te Schiedam.
Gehuwd op -03-11-1921 te Rotterdam met Maria Gésine Wilhelmine BUITENHEK, geboren ± 1896 te Liers (B), dochter van Guillaume BUITENHEK, hoofdconducteur NS, en Henriette Wilhelmine Gésine HASSINK.
   4.  Jan, vertegenwoordiger, geboren ± 1896.
Gehuwd op -29-12-1920 te Arnhem met Maria Geertruida GUTTELING, geboren ± 1898, dochter van Levinus Cornelis GUTTELING en Catharina van de LINDE.
   5.  Cornelis, geboren ± 1897 te Rotterdam.
Gehuwd op -16-05-1923 te Rotterdam met Adriana Cornelia SPEK, geboren ± 1899 te Rotterdam, dochter van Johannes Christoffel SPEK en Jansje EDELMAN.
   6.  Hendrica Maria, geboren op -29-10-1900 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -14-05-1924 te Rotterdam met Matthijs van RIET, geboren ± 1896 te Rotterdam, zoon van Jacob van RIET en Maria van TOORN.

VI.27    Johanna Cornelia van ZIJL, geboren op -26-09-1859 te Schiedam, dochter van Cornelis Henricus van ZIJL (zie V.24) en Adriana VRIJENHOEK.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op -13-09-1876 te Schiedam met Gerrit Hendrik HOORMAN, 22 jaar oud, geboren op -17-12-1853 te Brielle, zoon van Anthony HOORMAN en Neeltje GROENEWEG.
Kind:
   1.  Anthonie van ZIJL, geboren op -21-06-1876 te Schiedam.

VI.32    Sier Adriaan van ZIJL, vleeshouwer, geboren op -29-09-1872 te Schiedam, overleden op -06-03-1941 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Henricus van ZIJL (zie V.24) en Adriana VRIJENHOEK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -06-10-1897 te Rotterdam met Johanna Wilhelmina Carolina KORF, 21 jaar oud, geboren op -15-12-1875 te 's-Hertogenbosch, overleden op -22-01-1942 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd, dochter van Karel Lodewijk KORF, bootwerkersbaas, en Geertrui Barbara Petronella van der ROS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana (Jeane), geboren op -11-05-1898 te Rotterdam, overleden op -14-08-1979 op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -29-06-1932 te Rotterdam met Johan Willem KLOPPERT, 37 jaar oud, geboren op -07-02-1895 te Rotterdam, overleden op -28-08-1972 op 77-jarige leeftijd.
   2.  Karel Lodewijk (zie VII.27).
   3.  Petronella Geertruida Jacoba (Pieternel), geboren op -26-03-1901 te Rotterdam, overleden op -21-02-1968 op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -04-06-1924 te Rotterdam met Marinus Pieter (Rienus) van NUGTEREN, 29 jaar oud, geboren op -06-01-1895 te Rotterdam, overleden op -23-02-1966 te Rotterdam? op 71-jarige leeftijd, zoon van Pieter van NUGTEREN en Barbara van der VOORDEN.
   4.  N.N. Geboren op -12-10-1901 te Rotterdam, overleden op -12-10-1901 te Rotterdam, 0 dagen oud.
   5.  Cornelis Hendrikus (zie VII.32).
   6.  Sier Adriaan, geboren op -02-07-1904 te Rotterdam, overleden op -19-10-1904 om 13:00 uur te Rotterdam, 109 dagen oud.
   7.  Johanna Wilhelmina Carolina, geboren ± 05-1906 te Rotterdam, overleden op -27-08-1906 te Rotterdam, 3 mnd.
   8.  Johanna Wilhelmina Carolina, geboren op -19-05-1908 te Rotterdam, overleden op -16-08-1990 op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1933 met Gerrit van SPRONSEN, geboren op -25-11-1905, overleden op -25-09-1970 op 64-jarige leeftijd.
   9.  Adriaan, geboren op -08-07-1912 te Rotterdam, overleden op -04-10-1985 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd.
   10.  Johannes (zie VII.39).
   11.  Gerard (zie VII.41).

VI.40    Johannes van ZIJL, scheepstimmerman; stuurman, geboren op -20-08-1820 te Kralingen, overleden op -05-12-1892 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van ZIJL (zie V.35) en Cornelia RECHTERING (Rigter).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op -20-10-1844 te Rotterdam met Cornelia BUYS, 22 jaar oud, geboren op -28-01-1822 te Rotterdam, dochter van Jacobus BUYS, melkverkoper, en Maria van VELZEN.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op -24-08-1859 te Rotterdam met Cornelia DEENEKAMP, geboren ± 1839 te Rotterdam, dochter van Adrianus DEENEKAMP en Johanna van den HORIK, winkelierster.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Jacobus, geboren op -30-05-1847 om 19:00 uur te Rotterdam.
   2.  Johannes Cornelis Marcus, geboren op -29-04-1851 om 02:00 uur te Rotterdam.
   3.  Jacobus, geboren op -14-05-1853 om 04:00 uur te Rotterdam.
   4.  Jacobus Cornelius Marcus, geboren op -25-05-1857 te Delft.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Cornelia Maria, geboren op -08-10-1860 te Rotterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -29-09-1886 te Rotterdam met Johannes Henricus de JONG, geboren ± 1852 te Oosterhout, zoon van Martinus Adriaan de JONG en Cornelia Dorothea SCHOORMANS.
   6.  Adrianus Gerardus, geboren op -19-04-1862 om 23:00 uur te Rotterdam, overleden op -25-07-1863 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
   7.  Adrianus Gerhardus, geboren op -09-06-1864 om 02:00 uur te Rotterdam, overleden op -29-06-1865 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
   8.  Johanna Maria, geboren op -08-11-1865 te Rotterdam, overleden op -17-02-1940 te Hillegersberg op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -07-08-1889 te Rotterdam met Johannes Hendrikus STEEMAN, geboren ± 1865 te Nijmegen, zoon van Hermanus Hendrikus STEEMAN en Maria GRAVE.
   9.  Hermanus Gerardus, geboren op -29-09-1867 om 18:00 uur te Rotterdam, overleden op -11-01-1868 te Rotterdam, 104 dagen oud.
   10.  Gerardus Johannes, geboren op -27-10-1868 om 01:00 uur te Rotterdam.
   11.  Margaretha Maria, geboren ±28-12-1869 te Rotterdam.
Gehuwd op -21-02-1900 te Rotterdam met Franciscus Albertus HOFSTEDE, huidenzouter, geboren ± 1873 te Rotterdam, zoon van Gerardus Jacobus HOFSTEDE en Peternella Josepha BRANDENBURG.
   12.  Wilhelmina Maria, geboren op -13-09-1871 te Rotterdamn, overleden op -23-08-1872 om 05:00 uur te Delfshaven, 345 dagen oud.
   13.  Gerdina Maria, geboren op -02-12-1872 om 12:00 uur te Rotterdam.
   14.  Jacoba Maria Johanna, geboren op -09-02-1874 te Rotterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -24-06-1896 te Rotterdam met Hendrikus Theodorus TINKHOF, geboren ± 1868 te Rotterdam, zoon van Bernardus Johannes TINKHOF en Cornelia Johanna de RAAD.
   15.  Johannes Cornelis, geboren op -30-03-1876 om 20:00 uur te Rotterdam, overleden op -30-04-1879 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.
   16.  Cornelia Maria, geboren op -30-03-1878 te Rotterdam, overleden op -13-04-1878 te Rotterdam, 14 dagen oud.
   17.  Johannes Cornelis (zie VII.63).

VI.43    Arnoldus van ZIJL, brandersknecht, geboren op -16-08-1823 te Kralingen, zoon van Cornelis van ZIJL (zie V.35) en Cornelia RECHTERING (Rigter).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -25-11-1846 te Rotterdam (getuige(n): Johannes van Zijl, 25 jr, scheepmaker; Johannes Joseph van Zijl, 27 jr, bouwman; broers van de bruidegom) met Maria Theresia MEIJER, 21 jaar oud, geboren op -19-08-1825 te Schiedam, dochter van Johan Joseph MEIJER, machinist, en Johanna Catharina van EYS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Maria Christina, geboren op -14-01-1848 te Rotterdam.
   2.  Maria Elizabeth, geboren op -15-08-1850 te Rotterdam.
   3.  Johannes Cornelis, geboren op -16-02-1853 te Rotterdam.
   4.  Cornelius, geboren op -06-12-1855 te Rotterdam.
   5.  Johanna Catharina, geboren op -10-02-1858 te Rotterdam.

VI.47    Cornelis van ZIJL, hofmeester der koopvaardij, geboren op -12-06-1829 te Delfshaven, zoon van Cornelis van ZIJL (zie V.35) en Christina van WIJNGAARDEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op -15-08-1849 te Rotterdam met Lydia KAPTEIN, 24 jaar oud, geboren op -15-08-1825 te Hoogvliet, dochter van Leendert KAPTEIN, molenaar, en Ingetje ONDERDELINDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Adrianus, geboren op -09-06-1849 te Rotterdam, overleden op -07-09-1849 te Rotterdam, 90 dagen oud.
   2.  Helena, geboren op -23-04-1851 te Rotterdam.
   3.  Ingenetta H (zie VII.73).
   4.  Cornelis Jacobus, geboren op -14-10-1855 om 16:00 uur te Rotterdam.
   5.  Josephus Johannes, geboren op -05-09-1857 om 19:00 uur te Rotterdam.
   6.  Maria, geboren op -25-01-1862 te Rotterdam.
   7.  Cornelia, geboren op -07-10-1866 te Rotterdam.

VI.61    Theodorus van ZIJL, arbeider, geboren op -22-12-1828 te Wateringen, overleden op -16-03-1860 te Wateringen op 31-jarige leeftijd. Theodorus is de enige in dit gezin wiens naam zonder 'e' staat geregistreerd. Zoon van Christianus van ZIJL (Korstiaan) (zie V.45) en Adriana VOORZEIJDE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -14-06-1850 te Wateringen met Adriana (Anna) RASENS, 25 jaar oud, geboren op -11-04-1825 te Wateringen, overleden op -10-12-1891 te Loosduinen op 66-jarige leeftijd, begraven op -14-12-1891 te Poeldijk. Anna bracht haar laatste jaren door bij haar zoon Jacobus, molenaar in de Wen (staatkundig Loosduinen, kerkelijk Poeldijk), dochter van Jacobus RASENS en Clasina ZANDVLIET.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana, geboren op -26-11-1851 te Wateringen, overleden op -10-02-1852 te Wateringen, 76 dagen oud.
   2.  Jacobus (zie VII.80).
   3.  Adriana, geboren op -25-08-1854 te Wateringen, overleden op -16-09-1890 te Monster op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -01-06-1878 te Monster met Jacobus Hendrikus ZUIDERWIJK, 25 jaar oud, geboren op -24-07-1852 te Monster, overleden op -31-08-1910 te Monster op 58-jarige leeftijd.
   4.  Theodorus (zie VII.84).

VI.66    Adrianus van ZEIJL, arbeider, geboren op -22-09-1849 te Wateringen, overleden op -21-05-1894 te Haarlemmermeer op 44-jarige leeftijd, zoon van Christianus van ZIJL (Korstiaan) (zie V.45) en Apollonia van ZWET.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op -26-01-1887 te Haarlemmermeer met Johanna Helena JELIERSE (Legierse), 27 jaar oud, geboren op -11-06-1859 te Den Bommel, dochter van Marcelis JELIERSE (Legierse) en Maria SNOEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Apolonia, geboren op -10-11-1857 te Haarlemmermeer.
Gehuwd ± 1911 met Fred van der BERG, geboren ± 1878.
   2.  Marcelis (Marcel) (zie VII.89).
   3.  Mien, geboren op -16-11-1890 te Haarlemmermeer.
   4.  Jaan, geboren op -19-02-1893 te Haarlemmermeer.

VI.68    Pieter van ZEIJL, veehouder, geboren op -20-10-1850 te Wateringen, overleden op -02-12-1895 te Wateringen op 45-jarige leeftijd, zijn doodsoorzaak was een longontsteking, die hij opliep nadat hij door het ijs was gezakt. Pieter was veehouder aan de Heulweg te Wateringen. Zoon van Dirk van ZEIJL (zie V.52) en Jacoba RASENS.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op -24-10-1883 te Vrijenban met Maria EVERS, 22 jaar oud, geboren op -19-07-1861 te Schiedam, overleden op -20-05-1923 te Wateringen op 61-jarige leeftijd, dochter van Leonardus EVERS, brandersknecht, en Johanna Catharina BEUKERS. Maria trouwde 2e keer met Nicolaas Adrianus Krijger. {Zij is later gehuwd > 1895 met Nicolaas Adrianus KRIJGER, geboren op -21-02-1867 te Naaldwijk, overleden op -25-11-1936 te Wateringen op 69-jarige leeftijd, zoon van Bernardus KRIJGER en Martina JANSEN.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Alegonda Maria, geboren op -28-09-1884 te Wateringen, overleden op -10-05-1902 te Kwintsheul op 17-jarige leeftijd.
   2.  Leonardus Jacobus (zie VII.94).
   3.  Klazina Petronella, geboren op -28-05-1890 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -15-06-1917 te Wateringen met Cornelis Adrianus van der MEER, 26 jaar oud, geboren op -09-10-1890 te Naaldwijk, overleden op -24-06-1959 te Wateringen op 68-jarige leeftijd, zoon van Johannes van der MEER en Anna van GEMMERT.
   4.  Katharina Alida Elisabeth, geboren op -19-11-1893 te Wateringen, ongehuwd in 1969.

VI.70    Adrianus Wilhelmus van ZIJL, geboren op -12-05-1854 te Wateringen, overleden op -10-02-1941 te Rotterdam op 86-jarige leeftijd, zoon van Dirk van ZEIJL (zie V.52) en Jacoba RASENS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -17-10-1883 te Rotterdam met Allegonda de HART, 22 jaar oud, geboren op -23-02-1861 te Heusden, overleden op -29-12-1946 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd, dochter van Adriaan de HART en Pieternella SMITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Adrianus Petrus, geboren op -27-10-1883 te Rotterdam.
   2.  Adrianus Theodorus Hendricus van ZEIJL, geboren op -19-01-1885 te Rotterdam, overleden op -11-08-1885 te Rotterdam, 204 dagen oud.
   3.  Jacoba Petronella Maria van ZEIJL, geboren op -11-10-1886 te Rotterdam, overleden op -02-02-1936 te Rotterdam op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -20-01-1909 te Rotterdam met Gerhard Pieter van der BILT, geboren ± 1885 te Ruhrort, DLD, overleden op -08-05-1960 te Rotterdam, zoon van Johannes van der BILT en Elisabeth van den BERG.
   4.  Petronella Maria Johanna van ZEIJL, geboren op -29-12-1887 te Rotterdam, overleden op -26-02-1888 te Rotterdam, 59 dagen oud.
   5.  Adriaan Theodorus Jan van ZEIJL, geboren op -11-03-1890 te Rotterdam, overleden op -08-04-1890 te Rotterdam, 28 dagen oud.
   6.  Pieternella Maria Allegonda van ZEIJL, geboren op -30-10-1891 te Rotterdam, overleden op -24-11-1892 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
   7.  Clasina Maria van ZEIJL, geboren op -02-04-1893 te Rotterdam, overleden op -26-10-1893 te Rotterdam, 207 dagen oud.
   8.  Maria Johanna van ZEIJL, geboren op -10-10-1894 te Rotterdam, overleden op -21-02-1967 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -23-04-1919 te Rotterdam met Alexander KEMPERS, 25 jaar oud, geboren op -09-10-1893 te Rotterdam, overleden op -30-11-1944 te Rotterdam op 51-jarige leeftijd, zoon van Philippus KEMPERS en Geertrui Elisabeth BOLLER.
   9.  Adrianus Johannes van ZEIJL, geboren op -23-08-1896 te Rotterdam, overleden op -07-09-1896 te Rotterdam, 15 dagen oud.
   10.  Johan Cornelis Jacobus van ZEIJL, geboren op -07-05-1898 te Rotterdam. Johan werd op 15-08-1924 in het Bevolkingsregister van Rotterdam uitgeschreven wegens vertrek naar Amerika. Het is niet gelukt verdere informatie over hem te krijgen.
   11.  Allegonda Pieternella van ZEIJL, geboren op -07-03-1901 te Rotterdam. Ongehuwd.
   12.  Victorina Maria Hubertina van ZEIJL, geboren op -12-05-1905 te Rotterdam, overleden op -20-07-1905 te Rotterdam, 69 dagen oud.

VI.75    Magchiel van ZEIJL, veehouder, geboren op -29-10-1843 te Wateringen, overleden op -30-10-1889 te Wateringen op 46-jarige leeftijd, veehouder aan de Zweth onder Wateringen, zoon van Wilhelmus (Willem) van ZEIJL (zie V.55) en Catharina van ADRICHEM.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -17-05-1870 te Loosduinen met Wilhelmina DUYNDAM, 23 jaar oud, geboren op -26-09-1846 te Loosduinen, overleden op -06-04-1932 te Wateringen op 85-jarige leeftijd, dochter van Cornelis DUYNDAM en Adriana van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Cornelis, geboren op -29-10-1843 te Wateringen, overleden op -30-10-1889 te Wateringen op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 60-jarige leeftijd op -04-05-1904 te Delft met Jacoba Petronella van PAASSEN, 32 jaar oud, geboren op -04-09-1871 te Hof van Delft, overleden op -08-01-1930 te Delft op 58-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus van PAASSEN en Johanna de VETTE.
   2.  Cornelis Jacobus (zie VII.115).
   3.  Jacobus Adrianus, geboren op -08-07-1873 te Wateringen, overleden op -24-07-1873 te Wateringen, 16 dagen oud.
   4.  Petrus Engelbertus (zie VII.118).
   5.  Adriana Catharina Jacoba, geboren op -16-03-1878 te Wateringen, overleden op -22-09-1963 te Monster op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op -21-10-1898 te Wateringen met Johannes Fredericus VEENMAN, 23 jaar oud, geboren op -16-03-1875 te Naaldwijk, overleden op -14-06-1940 te Kwintsheul (gem. Monster) op 65-jarige leeftijd, zoon van Leo Gudula VEENMAN en Adriana Petronella van RUTTE.
   6.  Catharina Alida, geboren op -22-05-1880 te Wateringen, overleden op -11-10-1947 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -04-02-1907 te Wateringen met Hendrikus Johannes KOOT, 35 jaar oud, geboren op -05-05-1871 te Berkel en Rodenrijs, overleden op -23-12-1944 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd, zoon van Gerardus KOOT en Joanna van BREGT.
   7.  Anna Maria, geboren op -05-05-1881 te Wateringen, overleden op -04-04-1943 te Naaldwijk op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -23-09-1904 te Wateringen met Cornelis VIJVERBERG, 26 jaar oud, geboren op -14-10-1877 te Naaldwijk, overleden op -10-11-1960 te Kwintsheul (gem. Naaldwijk) op 83-jarige leeftijd, zoon van Pieter VIJVERBERG en Magdalena DUKKEN.
   8.  Huberta Adriana, geboren op -06-05-1882 te Wateringen.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op -20-04-1920 te Wateringen met Petrus Theodorus LOURENS, 41 jaar oud, geboren op -24-05-1878 te Schiedam, overleden op -24-10-1948 te Schiedam op 70-jarige leeftijd, zoon van Theodorus LOURENS en Josina de VREEDE. {Hij was eerder gehuwd op 40-jarige leeftijd op -24-07-1918 te Schiedam met Magtilda GROENENDAAL, 29 jaar oud, geboren op -04-07-1889 te Schiedam, overleden op -01-11-1918 te Schiedam op 29-jarige leeftijd, dochter van Thomas GROENENDAAL en Maria Johanna van ALPHEN.}
   9.  Johannes Wilhelmus, geboren op -20-07-1883 te Wateringen, overleden op -10-08-1883 te Wateringen, 21 dagen oud.
   10.  Petrus Nicolaas Jacobus, geboren op -20-07-1883 te Wateringen, overleden op -16-08-1883 te Wateringen, 27 dagen oud.
   11.  Adrianus Petrus, geboren op -18-11-1886 te Wateringen, overleden op -10-02-1887 te Wateringen, 84 dagen oud. In de overlijdensacte wordt hij Adrianus Gijsbertus genoemd.
   12.  Engelina Hendrica, geboren op -26-03-1888 te Wateringen, overleden op -27-04-1941 te Raamsdonkveer op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op -14-05-1924 te Wateringen met Segerius Adrianus LEENAARTS, 39 jaar oud, geboren op -22-04-1885 te Geertruidenberg, overleden op -28-10-1964 te Raamsdonk op 79-jarige leeftijd, zoon van Pieter LEENAARTS en Catharina van de KAA.

VI.77    Jacobus Adrianus van ZEIJL, geboren op -19-01-1846 te Wateringen, overleden op -25-11-1915 te Wateringen op 69-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus (Willem) van ZEIJL (zie V.55) en Catharina van ADRICHEM.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op -30-04-1872 te Wateringen met Alida OLSTHOORN, 21 jaar oud, geboren op -14-12-1850 te Naaldwijk, overleden op -01-12-1881 te Wateringen op 30-jarige leeftijd, dochter van Adrianus OLSTHOORN en Cornelia van der WINDEN.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op -15-04-1885 te Rijswijk met Klazina Wilhelmina van LEEUWEN, 32 jaar oud, geboren op -30-11-1852 te Rijswijk, overleden op -01-12-1918 te Wateringen op 66-jarige leeftijd, dochter van Gerardus van LEEUWEN en Catharina van der VOORT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Catharina, geboren op -01-02-1873 te Wateringen, overleden op -10-05-1956 te 's-Gravenhage op 83-jarige leeftijd. In familiegraf begraven. Begraven op -14-05-1956 te Rijswijk.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -17-05-1901 te Wateringen met Jacobus WUBBEN, 30 jaar oud, geboren op -29-09-1870 te Rijswijk, overleden op -28-11-1957 te Rijswijk op 87-jarige leeftijd. In familiegraf begraven. Begraven op -02-12-1957 te Rijswijk, zoon van Cornelis WUBBEN en Willempje van OOSTEN.
   2.  Adrianus Wilhelmus (zie VII.135).
   3.  Cornelia Willemina, geboren op -10-03-1875 te Wateringen, overleden op -17-01-1905 te Wateringen op 29-jarige leeftijd. Cornelia bleef ongehuwd.
   4.  Engelberta Aplonia, geboren op -23-10-1876 te Wateringen, overleden op -29-08-1943 te Kwintsheul (gem. Monster) op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -29-09-1911 te Wateringen met Gerardus van LUYK, 35 jaar oud, geboren op -02-10-1875 te Kwintsheul (gem. Monster), overleden op -02-01-1946 te Kwintsheul (gem. Monster) op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan van LUYK en Engelina van der BERG.
   5.  Wilhelmus (zie VII.140).
   6.  Aplonia Cornelia, geboren op -24-04-1879 te Wateringen, overleden op -05-07-1889 te Wateringen op 10-jarige leeftijd.
   7.  Magchiel Wilhelmus, geboren op -07-06-1880 te Wateringen, overleden op -24-09-1880 te Wateringen, 109 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Catharina Cornelia Maria, geboren op -16-07-1887 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -09-06-1915 te Wateringen met Gerardus Cornelis van LEEUWEN, 29 jaar oud, geboren op -01-09-1885 te Rijswijk, zoon van Gerardus van LEEUWEN en Johanna ZUIDERWIJK.
   9.  Alida Petronella, geboren op -12-10-1888 te Wateringen, overleden op -16-01-1969 te Baexem op 80-jarige leeftijd. Alida was gedurende ruim 57 lid van de Congegratie van de Dienaressen van de H. Geest als zuster Theresiana. Zij maakte zich verdienstelijk door het geven van naailessen en het maken van paramenten (liturgische gewaden).
   10.  Adriana Gerarda Margaretha, geboren op -30-11-1889 te Wateringen, overleden op -14-01-1891 te Wateringen op 1-jarige leeftijd.
   11.  Gerardus Arnoldus, geboren op -27-02-1891 te Wateringen, overleden op -24-08-1908 te Wateringen op 17-jarige leeftijd.
   12.  Maria catharina, geboren op -07-06-1892 te Wateringen, overleden op -16-10-1892 te Wateringen, 131 dagen oud.
   13.  Johanna Wilhelmina, geboren op -26-02-1894 te Wateringen, overleden op -30-01-1942 te Bleiswijk op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -23-04-1924 te Rijswijk met Theodorus Cornelis AMMERLAAN, 24 jaar oud, geboren op -15-01-1900 te Bleiswijk, zoon van Leonardus AMMERLAAN en Anna van GINKEL.
   14.  Adriana Catharina Jacoba, geboren op -10-03-1896 te Wateringen. Ongehuwd.

VI.80    Hendrik van ZEIJL, landbouwer, geboren op -10-08-1848 te Wateringen, overleden op -29-08-1921 te Wateringen op 73-jarige leeftijd, begraven op -02-09-1921 te Wateringen, land aan de Zweth onder Wateringen, zoon van Wilhelmus (Willem) van ZEIJL (zie V.55) en Catharina van ADRICHEM.
Gehuwd (1) op 40-jarige leeftijd op -24-04-1889 te Hof van Delft met Maria van SCHIE, 38 jaar oud, geboren op -03-05-1850 te Hof van Delft, overleden op -21-08-1891 te Wateringen op 41-jarige leeftijd, dochter van Gerardus van SCHIE en Cornelia Maria van der DRIFT.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op -21-04-1893 te De Lier met Wilhelmina van DIJK, 29 jaar oud, geboren op -17-06-1863 te De Lier, overleden op -24-02-1949 te De Lier op 85-jarige leeftijd, dochter van Anthonij van DIJK en Margaretha OVERGAAG.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wilhelmus Jacobus, geboren op -22-05-1891 te Wateringen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -28-11-1923 te 's-Gravenhage met Aleida Cornelia Antonia van der MEER, 26 jaar oud, geboren op -10-12-1896 te 's-Gravenhage, dochter van Cornelis Johannes van der MEER en Rosalia Johanna PERSOON.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Maria Cornelia, geboren op -11-04-1895 te Wateringen, overleden op -03-01-1965 te Delft op 69-jarige leeftijd, begraven op -06-01-1965 te De Lier.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -15-11-1929 te Delft met Franciscus Jacobus RUIGROK, 34 jaar oud, geboren op -09-02-1895 te De Lier, zoon van Petrus RUIGROK en Agatha Maria de VREEDE.
   3.  Margaretha Catharina, geboren op -18-03-1896 te Wateringen, overleden op -08-08-1945 te Delft op 49-jarige leeftijd, begraven op -11-08-1945 te Nootdorp.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -11-05-1923 te Wateringen met Leonardus Jacobus ARKESTEIJN, 28 jaar oud, geboren op -26-02-1895 te Hof van Delft, overleden op -18-02-1959 te Rijswijk op 63-jarige leeftijd, begraven op -21-02-1959 te Nootdorp, zoon van Gerardus Cornelis ARKESTEIJN en Catharina van DIJK.
   4.  Anthonij Johannes (zie VII.159).
   5.  Wilhelmus Johannes (zie VII.161).
   6.  Michael Wilhelmus, geboren op -31-08-1898 te Wateringen, overleden op -05-02-1899 te Wateringen, 158 dagen oud.
   7.  Catharina Johanna, geboren op -14-01-1900 te Wateringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -13-06-1924 te Wateringen met Johannes Josephus van LEEUWEN, 27 jaar oud, geboren op -05-09-1896 te Zwammerdam, overleden op -25-06-1965 te Bourscheid (Luxemburg) op 68-jarige leeftijd, zoon van Theodorus van LEEUWEN en Cornelia van der MANDEN.
   8.  Johannes Adrianus, geboren op -15-10-1901 te Wateringen.

VI.85    Wilhelmus van ZEIJL, geboren op -15-01-1852 te Wateringen, overleden op -27-12-1927 te Kwintsheul, Gem. Monster op 75-jarige leeftijd. Volgens het Bevolkingsregister van Wateringen vertrok Willem met zijn gezin naar Monster op 10-01-1903, zonder zijn zoon Adriaan, die al op 03-09-1902 naar Naaldwijk was vertrokken.
Het gezin heeft echter eerst nog korte tijd in Pijnacker gewoond. De eris daarheen ging per boot tot het Haantje. Daar bleek dat wegens dijkdoorbraak de Schie was leeggelopen en moets men met een wagen verder (aldus zoon Jacobus). Zoon van Wilhelmus (Willem) van ZEIJL (zie V.55) en Catharina van ADRICHEM.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -14-04-1883 te Naaldwijk met Anna Catharina van MEURS, 23 jaar oud, geboren op -13-10-1859 te Kwintsheul, Gem. Naaldwijk, overleden op -29-03-1925 te Kwintsheul, Gem. Monster op 65-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van MEURS en Maria van den BOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Engelina Wilhelmina, geboren op -24-01-1885 te Wateringen.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op -17-10-1924 te Wateringen met Gerardus BARENDSE, 47 jaar oud, geboren op -21-04-1877 te Naaldwijk, overleden op -23-04-1949 te Poeldijk, gem. Monster op 72-jarige leeftijd, zoon van Pieter BARENDSE en Adriana van der KNAAP.
   2.  Jacobus Marinus (zie VII.169).
   3.  Wilhelmus Michael (zie VII.171).
   4.  Adrianus Cornelis (zie VII.173).
   5.  Wilhelmina Adriana Catharina, geboren op -24-11-1892 te Wateringen, overleden op -25-04-1964 te Tilburg op 71-jarige leeftijd. Wilhelmina was zuster Maria Angelina van de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart. Op 21-11-1915 deed zij har professie en werkte in de missie van de Kei-Eilanden, Indonesië van 1920-1952.
   6.  Hendrikus Wilhelmus (zie VII.176).
   7.  Augustinus Marinus, geboren op -08-11-1895 te Wateringen, overleden op -20-01-1896 te Wateringen, 73 dagen oud.
   8.  Engelina Catharina, geboren op -30-08-1897 te Wateringen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -07-09-1923 te 's-Gravenhage met Johannes Adrianus BORSBOOM, 26 jaar oud, geboren op -15-09-1896 te 's-Gravenhage, zoon van Cornelis Petrus BORSBOOM en Adriana Catharina van KONINGSBRUGGEN.
   9.  Cornelia Adriana, geboren op -26-08-1900 te Wateringen, overleden op -17-11-1900 te Wateringen, 83 dagen oud.

VI.89    Leonardus van ZEIJL, koopman; kastelein; veehouder, geboren op -04-12-1861 te Wateringen, overleden op -16-02-1931 te Voorburg op 69-jarige leeftijd. Leonardus was ten tijde van zijn huwelijk koopman; dan kastelein tot 1890/'91, daarna veehouder aan de Zweth onder Wateringen. Zoon van Wilhelmus (Willem) van ZEIJL (zie V.55) en Catharina van ADRICHEM.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -24-04-1885 te Wateringen met Joanna Catharina PERSOON, 22 jaar oud, geboren op -11-12-1862 te Berkel, overleden op -22-01-1937 te Wateringen op 74-jarige leeftijd. Catharina vestigde zich te Wateringen op 15-05-1877, komende uit Vlaaridngerambacht, dochter van Hubertus PERSOON en Theodora Cornelia BUIJS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubertus Wilhelmus, geboren op -12-01-1886 te Wateringen, overleden op -14-01-1886 te Wateringen, 2 dagen oud.
   2.  Catharina Dorothea, geboren op -12-01-1886 te Wateringen, overleden op -17-01-1886 te Wateringen, 5 dagen oud.
   3.  Wilhelmus Michael (zie VII.184).
   4.  Hubertus Theodorus (zie VII.186).
   5.  Jacobus Wilhelmus Hubertus, geboren op -27-12-1889 te Wateringen, overleden op -03-04-1904 te Wateringen op 14-jarige leeftijd.
   6.  Petrus Theodorus, geboren op -02-08-1891 te Wateringen, overleden op -09-06-1954 te Delft op 62-jarige leeftijd, begraven op -12-06-1954 te Maasland. Hij vertrok op 05-07-1917 van Wateringen naar Hof van Delft.
Petrus bleef ongehuwd.
   7.  Michael Wihelmus (Giel) (zie VII.190).
   8.  Theodora Maria, geboren op -11-03-1894 te Wateringen, overleden op -21-08-1901 op 7-jarige leeftijd. Zij is blijkbaar niet te Wateringen overleden.
   9.  Hendricus, geboren op -27-07-1896 te Wateringen, overleden op -23-04-1898 te Wateringen op 1-jarige leeftijd.
   10.  Hendricus Wilhelmus, geboren op -22-08-1897 te Wateringen, overleden op -23-04-1898 te Wateringen, 244 dagen oud.
   11.  Cornelis Anthonius, veehouder, geboren op -28-12-1898 te Wateringen. Bewoonde de boerderij aan de Zweth.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op -07-11-1941 te Wateringen met Antonia Johanna van der MEER, 44 jaar oud, geboren op -30-10-1897 te Roelofarendsveen, overleden op -02-11-1968 te Delft op 71-jarige leeftijd, dochter van Dirk van der MEER en Wilhelmina Petronella van ZAAL.
   12.  Hendricus Antonius (Hein), veehouder, geboren op -09-06-1900 te Wateringen. Bewoonde de boerderij aan de Zweth.
   13.  Martinus Maria, geboren op -05-05-1902 te Wateringen, overleden op -30-12-1942 te Delft op 40-jarige leeftijd.
   14.  Dorothea Maria, geboren op -01-06-1903 te Wateringen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -18-10-1929 te Wateringen met Nicolaas Christianus van PAASSEN, 25 jaar oud, geboren op -03-05-1904 te Hof van Delft, zoon van Johannes Wilhelmus van PAASSEN en Adriana Maria GROENEWEGEN.
   15.  Jacobus, geboren op -20-12-1904 te Wateringen, overleden op -20-12-1904 te Wateringen, 0 dagen oud.

VII.27    Karel Lodewijk van ZIJL, geboren op -10-11-1899 te Rotterdam, overleden op -14-10-1965 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd, zoon van Sier Adriaan van ZIJL (zie VI.32) en Johanna Wilhelmina Carolina KORF.
Gehuwd ± 1925 met Greta VELLEKOOP, geboren op -08-05-1900 te Rotterdam, overleden op -07-08-1972 op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sier Adriaan, geboren op -23-01-1923 te Rotterdam, overleden op -17-12-1964 op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1948 met J P BUQUET, geboren ± 1924.

VII.32    Cornelis Hendrikus van ZIJL, geboren op -05-04-1903 te Rotterdam, overleden op -06-12-1959 op 56-jarige leeftijd, zoon van Sier Adriaan van ZIJL (zie VI.32) en Johanna Wilhelmina Carolina KORF.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -06-04-1927 te Rotterdam met Elisabeth HEYLIGERS, 20 jaar oud, geboren op -13-12-1906 te Hellevoetsluis, dochter van Daniël HEYLIGERS en Elizabeth den BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sier Adriaan, geboren op -07-03-1928 te Rotterdam.
   2.  Daniel (Daan) (zie VIII.4).

VII.39    Johannes van ZIJL, geboren op -20-03-1914 te Rotterdam, overleden op -21-02-1962 te Rotterdam op 47-jarige leeftijd. Volgens fam. lid: ovl op 04-02-1963 ! Zoon van Sier Adriaan van ZIJL (zie VI.32) en Johanna Wilhelmina Carolina KORF.
Gehuwd 02-1935 te Rotterdam met Pieternella KRIJGSMAN, geboren op -22-04-1915 te Middelharnis, overleden op -24-06-1990 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sier Adriaan (Aad) (zie VIII.6).
   2.  Greta, geboren op -09-10-1937 te Rotterdam.
   3.  Johanna Wilhelmina Carolina, geboren op -24-12-1938 te Rotterdam.
   4.  Jeane, geboren op -21-11-1941 te Rotterdam.
   5.  Joop, geboren op -16-04-1946 te Rotterdam.
   6.  Truus, geboren op -06-11-1948 te Rotterdam.
   7.  Nellie, geboren op -21-02-1950 te Rotterdam.

VII.41    Gerard van ZIJL, papierbewerker, geboren op -16-03-1919 te Rotterdam, gedoopt (NH) te Rotterdam, overleden op -21-11-1978 te Rotterdam op 59-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam, zoon van Sier Adriaan van ZIJL (zie VI.32) en Johanna Wilhelmina Carolina KORF.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -20-04-1949 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op -20-04-1949 te Rotterdam met Sietje BOER, 23 jaar oud, huisvrouw, geboren op -05-11-1925 te Rotterdam, gedoopt (Ger. Gem.) te Rotterdam, overleden op -20-11-2000 te Capelle a/d IJssel op 75-jarige leeftijd, dochter van Willem Cornelis BOER en Arendje MALIEPAARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Wilhelmina Carolina, geboren op -06-10-1950 te Rotterdam (gezindte: Ger. Gem.).
Gehuwd ± 1973 te Rotterdam? Echtgenoot is Jacobus RODRIGO, geboren op -22-04-1951 te Rotterdam, zoon van Jacobus Marinus Albertus RODRIGO en Johanna Hendrica Jacomina TAS.
   2.  Willem Cornelis (Wim) (zie VIII.16).

VII.63    Johannes Cornelis van ZIJL, broodbakker, geboren op -04-09-1879 om 04:00 uur te Rotterdam, zoon van Johannes van ZIJL (zie VI.40) en Cornelia DEENEKAMP.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op -16-11-1898 te Rotterdam, gescheiden na 7 jaar op -18-12-1905 te Rotterdam van Jitske Bondina ANKUM JILLES, geboren ± 1871, dochter van Jan ANKUM JILLES, suikerbakker, en Geertje BERG.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op -04-11-1908 te Rotterdam met Jacoba Wilhelmina van den AKKER, geboren ± 1887 te Rotterdam, dochter van Anthony Hermanus van den AKKER, vleeshouwersknecht, en Ingetje Catharina de WOLFF.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Cornelis, geboren op -28-05-1900 om 09:00 uur te Rotterdam, overleden op -07-07-1900 te Rotterdam, 40 dagen oud.
   2.  Johannes Cornelis, geboren ± 1901 te Rotterdam.
Gehuwd op -21-03-1928 te Rotterdam met van der WACHT, geboren ± 1902.
   3.  Geertje Johanna, geboren op -15-09-1901 te Hillegersberg, overleden op -05-10-1903 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.

VII.73    Ingenetta H van ZIJL, geboren op -24-04-1851 te Rotterdam, dochter van Cornelis van ZIJL (zie VI.47) en Lydia KAPTEIN.
Gehuwd op 65-jarige leeftijd op -04-10-1916 te Rotterdam met Franciscus Leonardus van DUFFELEN, geboren ± 1849 te Rotterdam, zoon van Ary van DUFFELEN en Cornelia Johanna BOGAERTS.
Kinderen:
   1.  Pieternella Jacoba Maria van ZIJL, geboren ± 1870 te Rotterdam.
Gehuwd (1) op -15-04-1891 te Rotterdam met Cornelis Johannes SCHOUTEN, geboren ± 1868 te Rotterdam, zoon van Jan SCHOUTEN en Johanna Maria FRIEDHOFF.
Gehuwd (2) op -26-04-1922 te Rotterdam met Frans van de POLDER, geboren ± 1884 te Sommelsdijk, zoon van Jan van de POLDER en Anna van den BERG.
   2.  Pieter van ZIJL, geboren op -02-02-1874 om 22:00 uur te Rotterdam.
   3.  Cornelis van ZIJL, kelner, geboren ± 1876 te Rotterdam.
Gehuwd (1) op -15-07-1908 te Amsterdam, gescheiden na 7 jaar op -25-09-1915 te Amsterdam van Teuntje Leenders van der WENDE, geboren ± 1876 te Rotterdam, dochter van Leendert van der WENDE en Pieternella Geertruida van WALRAVEN, houdtser ener strijkinrichting.
Gehuwd (2) op -22-06-1916 te Amsterdam met Sientje GIELIAM, geboren ± 1873 te Sassenheim, dochter van Johannes GIELIAM en Agatha MARBUS.
   4.  Lydia van ZIJL, geboren ± 04-1879 te Rotterdam, overleden op -21-07-1879 te Rotterdam.
   5.  Francina Maria van ZIJL, geboren ± 10-1883 te Rotterdam, overleden op -09-03-1883 te Rotterdam.

VII.80    Jacobus van ZIJL, arbeider; molenaar. Zowel in zijn geboorte-akte als in zijn huwelijkakte wordt zijn moeder ADRIANA Rasens genoemd (=Anna). Gedoopt op -25-02-1853 te Wateringen, overleden op -16-03-1940 te Loosduinen (gem.'s-Gravenhage) op 87-jarige leeftijd, begraven op -19-03-1940 te Poeldijk. Jacobus werd ca. 1889 molenaar in de Wen (Wennetjessloot; Dijkpolder).

In zowel de geboorte- als huwelijksacte van Jacobus wordt zijn moeder Adriana Rasens genoemd. Zoon van Theodorus van ZIJL (zie VI.61) en Adriana (Anna) RASENS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -24-05-1884 te Monster met Petronella Maria van DORP, 29 jaar oud, geboren op -25-04-1855 te Kwintsheul (gem. Monster), overleden op -10-04-1927 te Poeldijk (gem. Monster) op 71-jarige leeftijd, dochter van Arie van DORP en Petronella Maria BOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria van ZEIJL, geboren op -16-11-1885 te Wateringen, overleden op -15-02-1896 te Poeldijk (gem. Wateringen) op 10-jarige leeftijd.
   2.  Petronella Maria van ZEIJL, geboren op -07-10-1887 te Wateringen, overleden op -26-03-1888 te Wateringen, 171 dagen oud.
   3.  Theodorus van ZEIJL, geboren op -09-12-1888 te Wateringen, overleden op -20-06-1939 te Rotterdam op 50-jarige leeftijd, begraven op -23-06-1939 te Poeldijk. Theodorus was ongehuwd.
   4.  Adrianus (Arie) van ZEIJL (zie VIII.34).
   5.  Petronella, geboren op -15-06-1891 te Loosduinen. Petronella is de enige uit dit gezin die als Van Zijl staat geregistreerd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -16-08-1916 te Loosduinen met Nicolaas Petrus Maria LANGEVELD, 32 jaar oud, geboren op -01-03-1884 te Naaldwijk, zoon van Johannes Bartholomeus LANGEVELD en Sara Maria Sybilla de BRUIN.
   6.  Adrianus Petrus (Janus) van ZEIJL (zie VIII.38).
   7.  Petrus Johannes van ZEIJL (zie VIII.40).
   8.  Adriana van ZEIJL, geboren op -02-09-1895 te Loosduinen, overleden op -15-06-1967 te Naaldwijk op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op -13-11-1940 te Loosduinen (gem.'s-Gravenhage) met Nikolaas Jozefus HOFSTEDE, 51 jaar oud, geboren op -09-06-1889 te Loosduinen, overleden op -30-08-1948 te Loosduinen (gem.'s-Gravenhage) op 59-jarige leeftijd, begraven op -03-09-1948 te Wateringen, zoon van Andries HOFSTEDE en Johanna Jacoba HOOIJMANS.
   9.  Anna van ZEIJL, geboren op -18-02-1899 te Loosduinen, overleden op -08-12-1909 te Loosduinen op 10-jarige leeftijd, begraven op -11-12-1909 te Poeldijk.

VII.84    Theodorus van ZIJL, veldarbeider, geboren op -19-09-1856 te Wateringen, overleden op -05-02-1944 te Wateringen op 87-jarige leeftijd. Theodorus woonde bij zijn eerste huwelijk te Monster, bij zijn 2e huwelijk te Wateringen. Op 11-06-1891 gaf hij te Wateringen een doodgeboren kind aan. Verder bleven beide huwelijken kinderloos. Zoon van Theodorus van ZIJL (zie VI.61) en Adriana (Anna) RASENS.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op -08-05-1885 te Wateringen met Adriana van DORP, 22 jaar oud, geboren op -01-06-1862 te Naaldwijk, overleden op -29-11-1907 te Wateringen op 45-jarige leeftijd, dochter van Arie van DORP en Petronella Maria BOL.
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op -07-09-1917 te Wateringen met Alida DUIJVESTEIJN, 53 jaar oud, geboren op -26-05-1864 te Loosduinen, overleden op -02-10-1943 te Wateringen op 79-jarige leeftijd, dochter van Adrianus DUIJVESTIJN en Wilhelmina SCHOUW.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna Maria, geboren op -16-11-1885 te Wateringen.
   2.  N.N. Geboren op -18-10-1886 te Wateringen, overleden op -18-06-1886 te Wateringen.
   3.  Petronella Maria, geboren op -07-10-1887 te Wateringen, overleden op -26-03-1888 te Wateringen, 171 dagen oud.
   4.  Theodorus, geboren op -09-12-1888 te Wateringen.
   5.  Arie, geboren op -02-03-1890 te Wateringen.
   6.  Adrianus Petrus, geboren op -13-02-1892 te Loosduinen.
   7.  Petrus Johannes, geboren op -18-08-1894 te Poeldijk`.
   8.  Anna, geboren op -15-02-1896 te Loosduinen, overleden op -15-02-1896 te Loosduinen, 0 dagen oud.
   9.  Anna Maria, geboren op -18-02-1899 te Loosduinen.

VII.89    Marcelis (Marcel) van ZEIJL, geboren op -26-03-1889 te Haarlemmermeer, overleden op -22-03-1938 te Sassenheim op 48-jarige leeftijd, zoon van Adrianus van ZEIJL (zie VI.66) en Johanna Helena JELIERSE (Legierse).
Gehuwd ± 1924 te Sassenheim? Echtgenote is Adriana (Jaan) van der VOORT, geboren op -28-09-1897 te Sassenheim, overleden op -03-11-1966 te Leiden op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus (Frans), geboren op -11-04-1925 te Sassenheim, overleden op -17-08-1947 te Sassenheim op 22-jarige leeftijd.
   2.  Catharina Johanna Cornelia (To), geboren op -01-07-1926 te Sassenheim.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -17-09-1953 te Lisse met Petrus (Piet) van DIEST, 27 jaar oud, geboren op -11-08-1926 te Lisse, overleden op -29-09-2003 te Leiden op 77-jarige leeftijd, begraven op -02-10-2003 te Lisse.
   3.  Johanna (Jo), geboren op -31-07-1927 te Sassenheim.
Gehuwd ± 1950 te Sasenheim? Echtgenoot is Johannes (Jan) van VELZEN, geboren op -17-02-1927 te Sassenheim?
   4.  Cornelia (Corrie), geboren op -19-09-1929 te Sassenheim.
Gehuwd ± 1954 te Sassenheim? Echtgenoot is Adrianus (Aad) BROUWER, geboren op -10-07-1929 te Vogelenzang.
   5.  Adrianus (Arie) (zie VIII.61).
   6.  Petrus (Piet), geboren op -20-01-1934 te Sassenheim.

VII.94    Leonardus Jacobus van ZEIJL, geboren op -10-11-1886 te Wateringen, overleden op -10-07-1954 te Loosduinen, Gem. 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd, zoon van Pieter van ZEIJL (zie VI.68) en Maria EVERS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -25-11-1914 te Hof van Delft, gehuwd voor de kerk op -25-11-1914 te Schipluiden (RK) met Lamberdina GUTTE, 25 jaar oud, geboren op -25-07-1889 te Bergen (bij Oss), dochter van Johannes GUTTE en Christina BROEKSTEEG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Clasina, geboren op -02-05-1915 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -01-06-1938 te Loosduinen (gem. 's-Gravenhage) met Adrianus Albertus van der KLUGT, 24 jaar oud, geboren op -27-11-1913 te 's-Gravenhage, zoon van Peter van der KLUGT en Helena VERBURG.
   2.  Christina Gerarda, geboren op -25-10-1916 te Egmond-Binnen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -31-10-1940 te Loosduinen (gem.'s-Gravenhage) met Cornelis Johannes Fredericus van VELDHOVEN, 27 jaar oud, geboren op -13-09-1913 te Poeldijk (ge. Monster), zoon van Cornelis Johannes van VELDHOVEN en Adriana Jacoba van VEEN.
   3.  Petronella Catharina, geboren op -06-01-1918 te Egmond-Binnen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -21-05-1943 te 's-Gravenhage met Paulus van GERWEN, 24 jaar oud, geboren op -17-05-1919 te Son, zoon van Wilhelmus van GERWEN en Catharina van ROOY.
   4.  Johannes Petrus (zie VIII.70).
   5.  Petrus, geboren op -26-11-1922 te Dinxperlo.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -27-02-1957 te Hillegom met Geertruida Sophia ZANDBERGEN, 26 jaar oud, geboren op -16-05-1930 te Hillegom, dochter van Mattheus Johannes ZANDBERGEN en Johanna Clazina Maria OUDEJANS.
   6.  Gerarda Adriana (Grada), geboren op -31-01-1931 te Loosduinen (gem. 's-Gravenhage).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -24-02-1954 te 's-Gravenhage met Theodorus Wilhelmus KOKSHOORN, 24 jaar oud, geboren op -01-09-1929 te 's-Gravenhage, zoon van Theodorus Wilhelmus KOKSHOORN en Maria Helena HANELHORST.

VII.115    Cornelis Jacobus van ZEIJL, geboren op -18-07-1872 te Wateringen, overleden op -08-01-1937 te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd, zoon van Magchiel van ZEIJL (zie VI.75) en Wilhelmina DUYNDAM.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -14-04-1899 te Wateringen met Cornelia BLOMMENSTEIJN, 22 jaar oud, geboren op -09-06-1876 te Schipluiden, overleden op -10-06-1958 te 's-Gravenhage op 82-jarige leeftijd, dochter van Willem BLOMMENSTEIJN en Helena BOKS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Magchiel (zie VIII.76).
   2.  Helena Wilhelmina Catharina, geboren op -17-06-1900 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -31-05-1922 te 's-Gravenhage met Hendrikus Adrianus HULSPAS, 30 jaar oud, geboren op -17-05-1892 te Honselersdijk, gem. Naaldwijk, overleden op -25-08-1968 te Kellen Frohnhausen (Dld) op 76-jarige leeftijd, zoon van Pieter HULSPAS en Johanna TETTEROO.
   3.  Wilhelmus Johannes, geboren op -27-05-1902 te 's-Gravenhage, overleden op -16-04-1903 te 's-Gravenhage, 324 dagen oud.
   4.  Wilhelmus Christianus, geboren op -30-12-1903 te 's-Gravenhage, overleden op -28-08-1968 te Maastricht op 64-jarige leeftijd, overleed kinderloos.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op -08-01-1930 te 's-Gravenhage met Margje SERIER, 21 jaar oud, geboren op -10-02-1908 te Amsterdam, overleden op -24-12-1961 te 's-Gravenhage op 53-jarige leeftijd, dochter van Pieter SERRIER en Frederika van der HEIJDE.
Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op -06-05-1968 te 's-Gravenhage met Jacoba van KESTEREN, 54 jaar oud, geboren op -01-06-1913 te Hillegom, dochter van Antoon van KESTEREN en Anna Pieternella DANSEN, huwelijk bleef kinderloos.
   5.  Johannes Adrianus (zie VIII.84).
   6.  Wilhelmina Maria, geboren op -02-05-1907 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -01-08-1934 te 's-Gravenhage met Hendrikus Arnoldus VERMEULEN, 28 jaar oud, geboren op -06-06-1906 te Utrecht, zoon van Pieter VERMEULEN en Cornelia Maria GROENEVELD.
   7.  Catharina Wilhelmina, geboren op -28-02-1909 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -23-02-1938 te 's-Gravenhage met Willem Frederik BLIJIE, 27 jaar oud, geboren op -24-02-1910 te 's-Gravenhage, zoon van Hubertus Philippus BLIJIE en Maria Cornelia Johanna CHAPEL.
   8.  Petrus Engelbertus (zie VIII.90).
   9.  Cornelis Jacobus (zie VIII.92).

VII.118    Petrus Engelbertus van ZEIJL, geboren op -15-04-1876 te Wateringen, overleden op -24-01-1952 te Wateringen op 75-jarige leeftijd, zoon van Magchiel van ZEIJL (zie VI.75) en Wilhelmina DUYNDAM.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op -24-04-1918 te Stompwijk met Hendrika Jacoba Johanna van RIJN, 26 jaar oud, geboren op -22-01-1892 te Stompwijk, overleden op -11-04-1971 te Wateringen op 79-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van RIJN en Wilhelmina den HOLLANDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael Jacobus, geboren op -17-01-1919 te Wateringen, overleden op -27-01-1919 te Wateringen, 10 dagen oud.
   2.  Wilhelmina Jacoba Petronella, geboren op -20-01-1921 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -03-09-1948 te Wateringen met Bernardus Johannes SMITS, 29 jaar oud, geboren op -06-04-1919 te Mensingerweer, gem. Leens, zoon van Regnerus Johannes SMITS en Thecla Regnera Gezina Margaretha SWART.
   3.  Michael Jacobus Cornelis (zie VIII.97).
   4.  Jacobus Laurentius (zie VIII.99).
   5.  Willemien Adriana Johanna, geboren op -28-10-1927 te Wateringen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -17-02-1956 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -20-09-1956 te Wateringen (RK) met Hendrikus Albertus SCHWERING, 28 jaar oud, geboren op -10-04-1927 te Steggerda, gem. Weststellingwe, zoon van Nicolaas Bernardus SCHWERING en Geziena Lucia SCHAAP.
   6.  Johanna Jacoba Wilhelmina, geboren op -25-06-1929 te Wateringen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op -31-12-1948 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -24-05-1949 te Wateringen (RK) met Cornelis Johannes van der ZANDE, 29 jaar oud, geboren op -17-09-1919 te Kwintsheul, gem. Wateringen, zoon van Hendricus Gabriel van der ZANDE en Maria van der ENDEN.
   7.  Maria Cornelia Antonia, geboren op -02-01-1932 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -26-11-1959 te Wateringen met Laurentius Bernardus SMITS, 32 jaar oud, geboren op -24-10-1927 te Mensingerweer, gem. Leens, zoon van Regnerus Johannes SMITS en Thecla Regnera Gezina Margaretha SWART.
   8.  Huberta Petronella Hendrika, geboren op -06-06-1934 te Wateringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -01-10-1958 te Wateringen met Leonardus Gerardinus AMMERLAAN, 25 jaar oud, geboren op -05-12-1932 te Wilsveen, gem. Stompwijk, zoon van Theodorus Cornelis AMMERLAAN en Petronella Josina ONDERWATER.
   9.  Petrus Hendrikus Johannes, geboren op -18-08-1936 te Wateringen, overleden op -07-04-1939 te Wateringen op 2-jarige leeftijd.

VII.135    Adrianus Wilhelmus van ZEIJL, geboren op -26-02-1874 te Wateringen, overleden op -19-07-1946 te Wateringen op 72-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Adrianus van ZEIJL (zie VI.77) en Alida OLSTHOORN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -22-02-1905 te Loosduinen met Geertruida Maria HEGGE, 27 jaar oud, geboren op -02-06-1877 te Loosduinen, overleden op -28-08-1955 te Wateringen op 78-jarige leeftijd, dochter van Johannes Engelbertus HEGGE en Adriana van ZIJL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Johannes, geboren op -07-01-1906 te Loosduinen, ongehuwd in 1969.
   2.  Adriana Alida Clasina, geboren op -29-12-1906 te Loosduinen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -20-05-1932 te Wateringen met Martinus Cornelis Leonardus DINGEMANS, 23 jaar oud, geboren op -12-11-1908 te Oostvoorne, zoon van Leonardus Theodorus DINGEMANS en Adriana Cornelia van der VOORT.
   3.  Adrianus Gerardus Marie (zie VIII.113).
   4.  Johanna Maria Theodora, geboren op -12-06-1909 te Loosduinen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -31-05-1940 te Wateringen met Leonardus Hubertus van den BOS, 24 jaar oud, geboren op -17-06-1915 te Naaldwijk, zoon van Adrianus Jacobus van den BOS en Cornelia Maria WENNEKERS.
   5.  Alida Wilhelmina, geboren op -07-05-1910 te Loosduinen.
   6.  Maria Anthonia Johanna, geboren op -11-12-1911 te Loosduinen.
   7.  Johannes Wilhelmus, geboren op -26-05-1913 te Loosduinen.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -26-01-1949 te Rijswijk met Adriana Arnolda GOEIJENBIER, 33 jaar oud, geboren op -12-07-1915 te Sion, gem. Rijswijk, dochter van Petrus Adrianus GOEIJENBIER en Jacoba Euphemia van RIJN.
   8.  Adrianus Josephus (zie VIII.121).
   9.  Catharina Jacoba, geboren op -23-09-1916 te Wateringen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -03-11-1939 te Wateringen met Cornelis Josephus Maria van MIERLO, 24 jaar oud, geboren op -08-04-1915 te Schipluiden, zoon van Andries Mathijs van MIERLO en Cornelia Johanna Maria HULSKER.
   10.  Gerardus Engelbertus, geboren op -16-09-1919 te Wateringen.

VII.140    Wilhelmus van ZEIJL, geboren op -27-01-1878 te Wateringen, overleden op -25-03-1936 te Kwintsheul, Gem. Naaldwijk op 58-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Adrianus van ZEIJL (zie VI.77) en Alida OLSTHOORN.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op -23-04-1915 te De Lier met Johanna Maria OLSTHOORN, 45 jaar oud, geboren op -11-10-1869 te Delft, overleden op -29-06-1946 te Delft op 76-jarige leeftijd, dochter van Adrianus OLSTHOORN en Adriana TANGEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Catharina, geboren op -17-03-1916 te Wateringen, overleden op -03-12-1957 te Vlaardingen op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -20-04-1951 te Delft met Johannes Martinus VOLLERING, 31 jaar oud, geboren op -30-05-1919 te Vlaardingen, zoon van Gijsbertus Josephus VOLLERING en Cornelia Aplonia van MIL.
   2.  Adrianus Maria (zie VIII.128).

VII.159    Anthonij Johannes van ZEIJL, geboren op -21-03-1897 te Wateringen, overleden op -06-02-1967 te Wateringen op 69-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van ZEIJL (zie VI.80) en Wilhelmina van DIJK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -05-06-1925 te Berkel met Petronella Helena van der BURG, 27 jaar oud, geboren op -22-06-1897 te Berkel, overleden op -05-03-1966 te Wateringen op 68-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus Johannes van der BURG en Clasina van WINDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Margaretha, geboren op -04-08-1926 te Wateringen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -10-10-1952 te Wateringen met Hendricus Josephus COEVERING, 25 jaar oud, geboren op -15-03-1927 te Loosduinen, gem. 's-Gravenhage, zoon van Franciscus Jacobus van de COEVERING en Cecilia Maria Wilhelmina NEDERPEL.
   2.  Clazina Johanna, geboren op -12-09-1927 te Wateringen, overleden op -11-12-1993 te ? op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op -12-09-1963 te Akersloot met Theodorus Cornelis KAANDORP, 42 jaar oud, geboren op -03-05-1921 te Bergen, overleden op -01-01-1999 te Akersloot op 77-jarige leeftijd, zoon van Theodorus KAANDORP en Maria Antonia TELLEMAN.
   3.  Hendricus Wilhelmus, geboren op -15-11-1928 te Wateringen.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op -31-08-1967 te Berkel-Roodenrijs met Cornelia Anna KOOT, 34 jaar oud, geboren op -01-10-1932 te Berkel, dochter van Arnoldus Petrus KOOT en Maria Luduina van der MAAREL.
   4.  Arnoldus Laurentius (Arnold) (zie VIII.136).
   5.  Franciscus Cornelis, geboren op -22-03-1931 te Wateringen.
   6.  Antonius Andreas (zie VIII.139).
   7.  Johannes Josephus, geboren op -09-12-1933 te Wateringen, overleden op -10-04-1966 te Rijswijk op 32-jarige leeftijd, begraven op -15-04-1966 te Wateringen.
   8.  Johanna Maria, geboren op -01-07-1935 te Wateringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -28-10-1959 te Wateringen met Nicolaas Petrus VLAAR, 28 jaar oud, geboren op -30-07-1931 te Wognum, zoon van Pieter VLAAR en Cornelia Maria LAKEMAN.
   9.  Cornelis Anthonius (Cor) (zie VIII.144).

VII.161    Wilhelmus Johannes van ZEIJL, geboren op -31-08-1898 te Wateringen, overleden op -11-09-1966 te Delft op 68-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van ZEIJL (zie VI.80) en Wilhelmina van DIJK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -08-05-1925 te Wateringen met Maria Johanna Huberta VIS, 22 jaar oud, geboren op -05-01-1903 te Wateringen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius Adrianus, geboren op -05-12-1919 te 's-Gravenhage, erkend op 08-05-1925.
   2.  Hendrikus Leonardus (zie VIII.147).
   3.  Adrianus Leonardus (zie VIII.149).
   4.  Petrus Antonius (zie VIII.151).
   5.  Michael Gerardus (zie VIII.153).
   6.  Willemina Maria, geboren op -24-12-1931 te Wateringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -25-05-1956 te Wateringen met Petrus Antonius WAAIJER, 28 jaar oud, geboren op -08-09-1927 te Stompwijk, zoon van Martinus Johannes WAAIJER en Johanna Margaretha de JONG.
   7.  Jacobus Cornelis (zie VIII.157).
   8.  Johannes Josephus (zie VIII.159).
   9.  Maria Gerdina, geboren op -05-07-1936 te Wateringen.
   10.  Engelina Maria, geboren op -17-11-1937 te Wateringen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -18-10-1961 te Wateringen met Petrus Cornelis ROELING, 25 jaar oud, geboren op -01-10-1936 te Schipluiden, zoon van Thomas Antonius ROELING en Catharina Gertruda AMMERLAAN.
   11.  Wilhelmus Florentinus, geboren op -09-04-1939 te 's-Gravenhage, overleden op -20-08-1939 te Wateringen, 133 dagen oud.
   12.  Wilhelmus Florentinus Maria, geboren op -11-12-1940 te 's-Gravenhage.
   13.  Franciscus Jacobus, geboren op -10-05-1944 te 's-Gravenhage.

VII.169    Jacobus Marinus van ZEIJL, geboren op -12-02-1886 te Wateringen, zoon van Wilhelmus van ZEIJL (zie VI.85) en Anna Catharina van MEURS.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op -13-02-1925 te Wateringen met Johanna Cornelia HOLIERHOEK, 24 jaar oud, geboren op -11-07-1900 te Overschie, dochter van Cornelius HOLIERHOEK en Christina van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Johannes Gerardus (zie VIII.167).
   2.  Cornelis Christianus Petrus (zie VIII.169).
   3.  Johanna Helena Wilhelmina, geboren op -02-09-1929 te Honselersdijk, gem. Naaldwijk.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -20-08-1964 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -22-08-1964 te Honselersdijk met Leonardus Johannes van UFFELEN, 33 jaar oud, geboren op -06-10-1930 te Delft, zoon van Cornelis Johannes van UFFELEN en Helena Maria KUSTER.
   4.  Johannes Christianus Cornelis (zie VIII.173).
   5.  Catharina Adriana Josephina, geboren op -28-03-1933 te Jonselersdijk, gem. Naaldwijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -18-10-1955 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -20-10-1955 te Honselersdijk met Adrianus Hendrikus VOSKUIL, 33 jaar oud, geboren op -20-03-1922 te Honselersdijk, gem. Naaldwijk, zoon van Cornelis Adrianus VOSKUIL en Agnes van der SMAN.
   6.  Leonardus Hendricus (zie VIII.177).
   7.  Wilhelmina Johanna Hendrica, geboren op -15-02-1937 te 's-Gravenhage.
   8.  Christina Maraia Josephina, geboren op -28-03-1939 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -19-04-1964 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -22-05-1964 te Honselersdijk met Nicolaas Hendricus Johannes SPAANS, 25 jaar oud, geboren op -08-03-1939 te Naaldwijk, zoon van Arie SPAANS en Maria Leonarda Gerarda van der ENDE.

VII.171    Wilhelmus Michael van ZEIJL, geboren op -06-05-1887 te Wateringen, overleden op -20-08-1964 te Noordwijkerhout op 77-jarige leeftijd, begraven op -24-08-1964 te Kwintsheul, zoon van Wilhelmus van ZEIJL (zie VI.85) en Anna Catharina van MEURS.
Gehuwd 29-02-1915 te Stompwijk met Helena ENZE, geboren op -31-03-1886 te Wilsveen, Gem. Stompwijk, overleden op -09-02-1968 te Kwintsheul, Gem. Wateringen op 81-jarige leeftijd, dochter van Theodorus ENZE en Helena de WINTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Theodorus Joachim (zie VIII.182).
   2.  Helena Johanna, geboren op -11-09-1918 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -18-04-1946 te Wateringen met Nicolaas Petrus VIS, 29 jaar oud, geboren op -02-12-1916 te Wateringen, zoon van Laurens VIS en Clasina Maria van der ZANDE.
   3.  Jacobus Cornelis (zie VIII.186).
   4.  Theodora Elisabeth, geboren op -06-05-1922 te Wateringen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -24-12-1948 te Wateringen met Johan Gerardus JANSEN, 24 jaar oud, geboren op -03-09-1924 te Wijk bij Duurstede, zoon van Johannes JANSEN en Elisabeth Johanna HERMSEN.
   5.  Adrianus Cornelis, geboren op -11-12-1923 te Wateringen.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -09-04-1958 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -10-04-1958 te Honselersdijk (RK) met Hubertha Theresia HULSPAS, 29 jaar oud, geboren op -14-10-1928 te Honselersdijk, gem. Naaldwijk, dochter van Hendrikus Johannes HULSPAS en Elizabeth Gerarda HOGERVORST.

VII.173    Adrianus Cornelis van ZEIJL, geboren op -05-04-1889 te Wateringen, overleden op -07-05-1945 te Delft op 56-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus van ZEIJL (zie VI.85) en Anna Catharina van MEURS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -28-09-1920 te Maasland met Catharina Magdalena van ADRICHEM, 32 jaar oud, geboren op -24-07-1888 te Maasland, overleden op -27-07-1953 te Kwintsheul, Gem. Wateringen op 65-jarige leeftijd, dochter van Antonius van ADRICHEM en Martina ROMEIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Martina Maria, geboren op -23-07-1922 te Wateringen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -01-05-1948 te Wateringen met Cornelis Leonardus Franciscus TETTEROO, 25 jaar oud, geboren op -26-09-1922 te Delft, zoon van Hendricus Petrus TETTEROO en Helena Maria FRANSEN.
   2.  Martina Johanna Maria, geboren op -15-07-1924 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -11-07-1952 te Wateringen met Cornelius Petronella THOEN, 28 jaar oud, geboren op -17-09-1923 te Wateringen. Tweede naam: zie 'Van Zeijl' pag. 30!! Zoon van Wilhelmus Adrianus THOEN en Johanna B TOL.
   3.  Wilhelmus Gerardus Jozef, geboren op -01-06-1927 te Wateringen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -01-07-1952 te Hoofddorp met Johanna Wilhelmina SUIDGEEST, 27 jaar oud, geboren op -14-10-1924 te Nieuw-Vennep, gem. Hoofddorp, dochter van Johannes SUIDGEEST en Theodora KRACHTWIJK.

VII.176    Hendrikus Wilhelmus van ZEIJL, geboren op -14-03-1894 te Wateringen, overleden op -23-08-1943 te Wateringen op 49-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus van ZEIJL (zie VI.85) en Anna Catharina van MEURS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -30-04-1919 te Wateringen met Johanna Clasina VIS, 24 jaar oud, geboren op -02-05-1894 te Wateringen, dochter van Arnoldus VIS en Alida Johanna van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Johanna Clasina, geboren op -21-01-1921 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -22-07-1948 te Wateringen met Antonius Hendrikus ANGENENT, 25 jaar oud, geboren op -30-09-1922 te Leidschendam, zoon van Antonius Johannes Wilhelmus ANGENENT en Hendrika Cornelia Maria HOLTKAMP.
   2.  Wilhelmus Arnoldus Joannes (zie VIII.200).
   3.  Arnoldus Jacobus Maria (zie VIII.202).
   4.  Gerardus Quirinus Johannes (zie VIII.204).
   5.  Nicolaas Wilhelmus Maria (zie VIII.206).
   6.  Johanna Jacoba Maria, geboren op -03-08-1929 te Delft.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -04-06-1958 te Wateringen met Jacobus Petrus Antonius de BOOIJ, 32 jaar oud, geboren op -01-04-1926 te Amersfoort, zoon van Jacobus de BOOIJ en Cornelia Martina BLOM.
   7.  Cornelis Johannes (zie VIII.210).
   8.  Helena Wilhelmina Theresia, geboren op -17-11-1936 te Delft.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -16-12-1964 te Wateringen met Johannes Cornelis Maria STEIJN, 26 jaar oud, geboren op -13-05-1938 te Monster, zoon van Bernardus Leonardus Anthonius STEIJN en Cornelia KRUIK.
   9.  Theodora Johanna Arnolda, geboren op -28-04-1940 te Delft.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -24-03-1965 te Wateringen met Frederik Hendrik STOKKERS, 24 jaar oud, geboren op -13-04-1940 te 's-Gravenhage.

VII.184    Wilhelmus Michael van ZEIJL, geboren op -07-03-1887 te Wateringen, overleden op -30-03-1957 te Rijswijk op 70-jarige leeftijd, zoon van Leonardus van ZEIJL (zie VI.89) en Joanna Catharina PERSOON.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -09-11-1918 te Monster, gehuwd voor de kerk op -19-11-1918 te Poeldijk met Maria Geertuda SCHOUW, 31 jaar oud, geboren op -09-03-1887 te Poeldijk, Gem. Monster, overleden op -23-12-1965 te Voorburg op 78-jarige leeftijd, begraven op -28-12-1965 te Rijswijk, dochter van Jacobus SCHOUW en Catharina Maria OLSTHOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus Jacobus (zie VIII.216).
   2.  Catharina Anna, geboren op -25-02-1921 te Wateringen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -04-07-1944 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op -04-07-1944 te Wassenaar met Adrianus Wilhelmus OLSTHOORN, 45 jaar oud, geboren op -04-09-1898 te Stompwijk, zoon van Arie OLSTHOORN en Johanna Theodora van NOORT.
   3.  Jacobus Hubertus, geboren op -26-03-1922 te Wateringen, overleden op -31-03-1923 te Wateringen op 1-jarige leeftijd.
   4.  Jacobus Leonardus (zie VIII.221).
   5.  Wilhelmus Hubertus (zie VIII.223).
   6.  Johannes Adrianus (zie VIII.225).
   7.  Johanna Petronella Dorothea, geboren op -23-01-1928 te Wateringen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -02-10-1957 te Rijswijk, gehuwd voor de kerk op -28-11-1957 te Rijswijk (RK) met Johannes Cornelis van DORP, 28 jaar oud, geboren op -03-10-1928 te Nootdorp, zoon van Cornelis Franciscus van DORP en Adriana Cornelia van EIJK.
   8.  Marinus Cornelis (Rinus) (zie VIII.229).

VII.186    Hubertus Theodorus van ZEIJL, geboren op -11-07-1888 te Wateringen. Emigreerde naar Zuid-Afrika, waar hij op 04-01-1928 te Kaapstad aankwam. Zijn gezin volgde in juni 1928. Zoon van Leonardus van ZEIJL (zie VI.89) en Joanna Catharina PERSOON.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -11-01-1918 te Delft met Geertruida Sophia KAPPSTEIN, 23 jaar oud, geboren op -01-04-1894 te Vrijenban, overleden op -09-02-1967 te Winkelhaak, distr. Ceres, Z-Af op 72-jarige leeftijd, dochter van Friedrich Anton KNAPPSTEIN en Sophia AHRENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus (zie VIII.231).
   2.  Fredericus Everardus (Frits) (zie VIII.233).
   3.  Michael Hubertus, geboren op -23-04-1923 te Wateringen, overleden op -08-04-1944 te Kooiie (Thailand) op 20-jarige leeftijd, begraven te Ereveld Kanchanaburi, Thailand. Na het uitbreken van de oorlog met Japan (dec./ 1941' gingen 63 Zuid/Afrikaanse vrijwilligers naar Indië om zich aan te melden bij het KNIL. Zij traden op 1 jan. 1942 in dienst. Onder hen Michael, die eerst werd ingedeeld bij de Genie en daarna overgeplaatst naar het depot van de Luchtvaartafdeling, met vliegbasis 'Andir' bij Bandoeng als standplaats. Volgde vliegopleiding. Na capitulatie van het KNIL 17 mrt '42) gevenagen genomen en geinterneerd. Op transport gesteld naar Japan. Moest meewerken aan aanleg Birma/spoorlijn. Overleed op 8 april '44. Begraven op Ereveld Kanchanaburi in Thailand )vak 3 B 66).
   4.  Cornelis Everardus (zie VIII.236).
   5.  Johanna Maria, geboren op -14-10-1925 te 's-Gravenhage.
   6.  Henrietta Anna Wilhelmina, geboren op -03-04-1928 te Dordrecht.

VII.190    Michael Wihelmus (Giel) van ZEIJL (code: J-IX13.bl 32), beroepsmilitair; tuinder, geboren op -18-01-1893 te Wateringen, overleden op -13-06-1977 om 18.30 uur te Delft op 84-jarige leeftijd, begraven op -18-06-1977 te Wateringen. In militaire dienst was hij ingedeeld bij het 3e Regiment Huzaren Tijdens de Eerste Wereldoorlog gelegerd in Well, Zuid-Limburg en Dongen,Noord-Braband in 1918 afgezwaaid als wachtmeester Geboren Zwetkadenoord 5 Wateringen .in 1929 verhuisde hij naar Zwetkadezuid 46A Schipluiden en 13-04-1953 naar de Marijkestraat 1 Wateringen, zoon van Leonardus van ZEIJL (zie VI.89) en Joanna Catharina PERSOON.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op -12-07-1929 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -17-07-1929 te Wateringen met Gerardina Johanna Maria (Dina) VIS, 24 jaar oud, Huisvrouw, geboren op -21-05-1905 te Wateringen, overleden op -19-12-1977 te Delft op 72-jarige leeftijd, begraven op -23-12-1977 te Wateringen, dochter van Anthonius Adrianus VIS en Maria Helena BELLEKOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus Adrianus (Leo) (zie VIII.240).
   2.  Adrianus Wilhelmus (Adriaan) (zie VIII.242).
   3.  Johanna Maria (Jopie), geboren op -14-09-1932 te Schipluiden, overleden op -10-08-1938 te Leiden op 5-jarige leeftijd, begraven op -13-08-1938 te Wateringen.
   4.  Maria Geertruda (Riet) (zie VIII.246).
   5.  Dorothea Maria (Door), adm. medewerkster Min. van Defensie, geboren op -11-01-1935 te Schipluiden.
   6.  Wilhelmus Michael (Wim) (zie VIII.248).
   7.  Johanna Maria (Joke) (zie VIII.251).
   8.  Jacobus Cornelis (Koos) (zie VIII.252).
   9.  Antonia Cornelia (Toos), huisvrouw, geboren op -03-03-1942 te Schipluiden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -23-10-1967 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -09-11-1967 te Wateringen (Wateringen) met Joannes Martinus (Jan) LEMMERS, 26 jaar oud, modelmaker-gereedschapcontroleur, geboren op -01-08-1941 om 20.10 uur te Noordwijkerhout, gedoopt (rk) op -01-08-1941 te De Zilk, zoon van Antonius Wilhelmus LEMMERS en Petronella ROMEIJN.
   10.  Gerardina Alida (Lida), winkelierster; herbergierster, geboren op -24-08-1944 te Schipluiden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -10-10-1966 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -18-10-1966 te Wateringen (Wateringen) met Jules Wolfram Antonius Karel STRUIJK, 23 jaar oud, banketbakkerk; kok; hoteleigenaar, geboren op -13-05-1943 te Delft, zoon van Wolfram Theo Gustav STRUIJK en Elisabeth Antoinette GROSSET.
   11.  Nicolaas Martinus (Niek) (zie VIII.258).
   12.  Hubertus Gertrudus (Bert) (zie VIII.260).

VIII.4    Daniel (Daan) van ZIJL, geboren op -07-06-1936 te Rotterdam, zoon van Cornelis Hendrikus van ZIJL (zie VII.32) en Elisabeth HEYLIGERS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -30-01-1960 te Rotterdam met Jannetje Pieternella (Jenny) PIJL, 19 jaar oud, huisvrouw, geboren op -03-09-1940 te Rotterdam, dochter van Aart PIJL en Hilletje FAASSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anja, geboren op -05-01-1962 te Rotterdam.
Gehuwd ± 1988 met Frans KUYPERS, geboren op -22-05-1958 te Rotterdam.
   2.  René Marcel, geboren op -26-01-1966 te Rotterdam.
Gehuwd ± 1991 met Christine ROOS, geboren op -24-01-1963 te Bergschenhoek.

VIII.6    Sier Adriaan (Aad) van ZIJL, metselaar, geboren op -14-11-1935 te Rotterdam (gezindte: NH), zoon van Johannes van ZIJL (zie VII.39) en Pieternella KRIJGSMAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -01-07-1959 te Rotterdam met Pieternella Johanna (Nel) KLEYN, 19 jaar oud, geboren op -12-03-1940 te Rotterdam, dochter van Hubertus Jacobus (Bertus) KLEYN en Johanna (Jo) NEUTIGEM.
Uit dit huwelijk:
   1.  John, geboren op -16-11-1959 te Rotterdam.
   2.  Jolanda, geboren op -16-10-1966 te Rotterdam.
   3.  Sier Adriaan, geboren op -27-08-1971 te Rotterdam.

VIII.16    Willem Cornelis (Wim) van ZIJL, division manager; account manager, geboren op -11-04-1954 om 20.55 uur te Rotterdam, gedoopt (Ger) ± 05-1954 te Rotterdam, zoon van Gerard van ZIJL (zie VII.41) en Sietje BOER, huisvrouw.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -05-09-1979 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op -05-09-1979 te Rotterdam met Geertruida (Gerda) VERLOOP, 21 jaar oud, verpleegkundige, geboren op -15-06-1958 om 00.05 uur te Rotterdam, gedoopt (NH) ± 08-1958 te Rotterdam, dochter van Jan VERLOOP en Dirkje Adriana van WIJGERDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Iris Ilse, geboren op -27-06-1982 te Rotterdam, gedoopt (Ger.) op -25-07-1984 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -26-05-2006 te Rotterdam met Sjoerd HOUBEN, 27 jaar oud, geboren op -21-05-1979 te Oud-Beijerland, zoon van Hubertus Martinus Maria HOUBEN en Margaretha Maria PONTEN.
   2.  Judy Marith (Judith), geboren op -29-11-1984 te Rotterdam, gedoopt (Ger) op -10-02-1985 te Capelle a/d IJssel. Tweelingzus van Roland [3257].
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -12-09-2007 te Gouda met Jorrit VERMEULEN, 22 jaar oud, geboren op -09-01-1985 te Gouda.
   3.  Roland Guido (zie IX.12).
   4.  Marnix Sylvester, geboren op -12-03-1991 te Rotterdam, gedoopt (NH) op -26-05-1991 te Nieuwerkerk a/d IJssel.

VIII.34    Adrianus (Arie) van ZEIJL, geboren op -02-03-1890 te Loosduinen, overleden ?? Zoon van Jacobus van ZIJL (zie VII.80) en Petronella Maria van DORP.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -05-08-1914 te Loosduinen met Maria Johanna van der VALK, 25 jaar oud, geboren op -01-04-1889 te Loosduinen, overleden op -28-03-1964 te Loosduinen op 74-jarige leeftijd, dochter van Athanasius van der VALK en Christina LANDSWEERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus, geboren op -23-11-1915 te Loosduinen.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op -05-02-1958 te Loosduinen met Johanna Petronella van der MAREL, 39 jaar oud, geboren op -29-04-1918 te 's-Gravenhage, dochter van Wilhelmus Gerardus van der MAAREL en Emerentia van der KLEIJ. In 1968 geen kinderen.
   2.  Christina Petronella, geboren op -16-06-1918 te Loosduinen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -22-01-1941 te Loosduinen met Cornelis van OS, 25 jaar oud, geboren op -16-11-1915 te Poeldijk (gem. Monster), zoon van Hendrikus Antonius van OS en Maria Adriana BARENDSE.
   3.  Arnoldus Hendricus (zie IX.19).
   4.  Nicolaas Petrus (zie IX.21).
   5.  Petrus Hendrikus, geboren op -08-03-1923 te Loosduinen, overleden op -15-05-1923 te Loosduinen, 68 dagen oud.
   6.  Petrus Adrianus, geboren op -21-02-1925 te Loosduinen (gem.'s-Gravenhage). In 1968 ongehuwd.
   7.  Johannes Joseph (zie IX.25).

VIII.38    Adrianus Petrus (Janus) van ZEIJL, geboren op -13-09-1892 te Loosduinen, zoon van Jacobus van ZIJL (zie VII.80) en Petronella Maria van DORP.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -09-05-1919 te Monster met Maria Adriana REIJGERSBERG, 24 jaar oud, geboren op -01-12-1894 te Monster, dochter van Martinus REIJGERSBERG en Cornelia Adriana SMITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Martinus (zie IX.27).
   2.  Cornelia Petronella, geboren op -16-03-1921 te Monster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -25-07-1946 te Monster met Joannes Lambertus Gerardus VEERKAMP, 24 jaar oud, geboren op -12-11-1921 te Monster, zoon van Antonius Hendricus VEERKAMP en Ida Gerarda JANSEN.
   3.  Petronella Maria, geboren op -19-03-1922 te Monster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -14-12-1945 te Monster met Adrianus Henricus BERKHOUT, 30 jaar oud, geboren op -02-01-1915 te Schipluiden, zoon van Simon Petrus BERKHOUT en Geertruida HOLIERHOEK.
   4.  Martinus Gerardus (zie IX.33).
   5.  Nicolaas Petrus, geboren op -18-05-1924 te Monster (gezindte: RK), overleden op -30-03-1945 te Fritzlar (Dld) op 20-jarige leeftijd.
   6.  Johanna Cornelia, geboren op -30-09-1925 te Monster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -20-10-1951 te Monster met Gerardus Antonius HULSPAS, 29 jaar oud, geboren op -07-08-1922 te Honselersdijk, zoon van Adolfus HULSPAS en Gerarda LAARMAN.
   7.  Petrus Joseph, geboren op -04-05-1927 te Monster.
   8.  Petrus Josephus (zie IX.39).
   9.  Adriana Hillegonda Maria, geboren op -21-12-1928 te Monster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -02-05-1952 te Monster met Nicolaas Adrianus KESTER, 26 jaar oud, geboren op -30-04-1926 te Naaldwijk, zoon van Gregorius Petrus KESTER en Maria Geertruida VIJVERBERG.
   10.  Adriana Maria, geboren op -06-04-1930 te Monster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -21-08-1954 te Monster met Petrus Maria MEIJER, 29 jaar oud, geboren op -02-02-1925 te 's-Gravenhage, zoon van Hendrikus Johannes Jacobus MEIJER en Johanna Maria van der BEEK.
   11.  Gerardus Cornelis (zie IX.45).
   12.  Maria Theresia, geboren op -28-06-1934 te Monster. Zij emigreerde met haar man in 1961 naar Canada per SS Rijndam, waar zij op 01-06-1961 aankwamen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -06-05-1961 te Monster met Adrianus Johannes van der MEER, 28 jaar oud, geboren op -18-12-1932 te Monster, zoon van Petrus Wilhelmus van der MEER en Maria Alida van der VALK.
   13.  Johanna Cornelia, geboren op -19-01-1936 te Monster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -24-01-1959 te Monster met Petrus Antonius KOENE, 26 jaar oud, geboren op -05-05-1932 te Naaldwijk, zoon van Adrianus Hubertus Maria KOENE en Petronella HARING.
   14.  Jacoba Petronella, geboren op -21-10-1938 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -26-01-1962 te Monster met Marius Maria KOENE, 22 jaar oud, geboren op -27-07-1939 te Naaldwijk, zoon van Adrianus Hubertus Maria KOENE en Petronella HARING.

VIII.40    Petrus Johannes van ZEIJL, geboren op -18-08-1894 te Loosduinen, zoon van Jacobus van ZIJL (zie VII.80) en Petronella Maria van DORP.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -28-01-1921 te De Lier, gehuwd voor de kerk op -01-02-1921 te Naaldwijk met Cornelia Johanna van der STAP, 24 jaar oud, geboren op -06-04-1896 te De Lier, dochter van Leonardus van der STAP en Petronella Maria NOUWENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Leonardus Adrianus, geboren op -18-11-1921 te Monster, ongehuwd in 1968.
   2.  Petronella Maria Wilhelmina, geboren op -15-04-1925 te Monster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -29-07-1950 te Naaldwijk met Cornelis Theodorus Maria ALSEMGEEST, 25 jaar oud, geboren op -15-04-1925 te Monster, zoon van Nicolaas Josephus ALSEMGEEST en Adriana NEERSCHOLTEN.
   3.  Leonardus Petrus (zie IX.56).
   4.  Petronella Maria Clazina, geboren op -04-08-1927 te Monster.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -18-08-1956 te Naaldwijk met Adrianus Leonardus Maria VIJVERBERG, 29 jaar oud, geboren op -10-02-1927 te Naaldwijk, zoon van Petrus Cornelis VIJVERBERG en Clazina Maria van der VOORT.
   5.  Adrianus Petrus Maria (zie IX.60).
   6.  Wilhelmus Maria (zie IX.62).
   7.  Adriana Maria Petronella, geboren op -09-10-1931 te Naaldwijk, overleden op -13-05-1941 te Delft op 9-jarige leeftijd.
   8.  Hendrika Adriana Maria, geboren op -16-09-1933 te Naaldwijk, ongehuwd in 1968.

VIII.61    Adrianus (Arie) van ZEIJL, geboren op -30-10-1930 te Sassenheim, zoon van Marcelis (Marcel) van ZEIJL (zie VII.89) en Adriana (Jaan) van der VOORT.
Gehuwd ± 1962 te Sassenheim met Miep van VEEN, geboren op -03-01-1930 te Sassenheim?
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana (Adrianneke), geboren ± 1965 te Sassenheim?
   2.  Marcelis (Marcel), geboren op -12-03-1967 te Sassenheim.

VIII.70    Johannes Petrus van ZEIJL, geboren op -16-07-1919 te Egmond aan Zee, zoon van Leonardus Jacobus van ZEIJL (zie VII.94) en Lamberdina GUTTE.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -27-07-1948 te 's-Gravenhage met Edith Margot HORSCHT, 18 jaar oud, geboren op -14-12-1929 te 's-Gravenhage, dochter van Robert Emihl Wilhelm HORSCHT en Hedwig Klara Anna NEUMANN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kitty Ingrid, geboren op -25-09-1949 te 's-Gravenhage.
   2.  Hans Robert, geboren op -27-03-1952 te 's-Gravenhage.
   3.  Anita Elfrida, geboren op -03-11-1956 te 's-Gravenhage.

VIII.76    Magchiel van ZEIJL, geboren op -02-05-1899 te 's-Gravenhage. Van 04-05-1911 tot 09-08-1917 woonde Magchiel bij zijn grootouders aan de Zweth onder Wateringen, zoon van Cornelis Jacobus van ZEIJL (zie VII.115) en Cornelia BLOMMENSTEIJN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -03-08-1923 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -09-08-1923 te Honselersdijk met Cornelia Johanna HULSPAS, 26 jaar oud, geboren op -28-06-1897 te Honselersdijk, Gem. Naaldwijk, dochter van Pieter HULSPAS en Johanna TETTEROO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jacobus Maria, geboren op -28-06-1928 te Loosduinen (gem. 's-Gravenhage), overleden op -23-08-1945 te 's-Gravenhage op 17-jarige leeftijd.
   2.  Petrus Wilhelmus (zie IX.72).

VIII.84    Johannes Adrianus van ZEIJL, geboren op -13-07-1905 te 's-Gravenhage, zoon van Cornelis Jacobus van ZEIJL (zie VII.115) en Cornelia BLOMMENSTEIJN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -05-06-1929 te 's-Gravenhage met Johanna Catharina MOLENWIJK, 24 jaar oud, geboren op -05-05-1905 te 's-Gravenhage, dochter van Hendrikus MOLENWIJK en Johanna FASE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jacobus (zie IX.74).
   2.  Hendrikus Johannes (zie IX.76).
   3.  Johannes Adrianus (zie IX.78).
   4.  Johanna Maria, geboren op -26-08-1937 te 's-Gravenhage.

VIII.90    Petrus Engelbertus van ZEIJL, geboren op -14-12-1911 te 's-Gravenhage, zoon van Cornelis Jacobus van ZEIJL (zie VII.115) en Cornelia BLOMMENSTEIJN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -28-07-1937 te 's-Gravenhage met Helena Theodora van den BERG, 21 jaar oud, geboren op -02-12-1915 te 's-Gravenhage, dochter van Adrianus Jacobus van den BERG en Cornelia Hendrika HEEMSKERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella Cornelia, geboren op -08-08-1938 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -03-09-1959 te 's-Gravenhage met Cornelis Johannes HELDERMAN, 26 jaar oud, geboren op -02-11-1932 te 's-Gravenhage, zoon van Leonardus Johannes HELDERMAN en Cornelia Theodora PETERS.

VIII.92    Cornelis Jacobus van ZEIJL, geboren op -09-03-1916 te 's-Gravenhage, zoon van Cornelis Jacobus van ZEIJL (zie VII.115) en Cornelia BLOMMENSTEIJN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -06-11-1946 te 's-Gravenhage met Attilia Catharina HUYBENS, 26 jaar oud, geboren op -10-11-1919 te 's-Gravenhage, dochter van Franciscus HUYBENS en Anna KNIPS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Hendricus Maria, geboren op -15-08-1948 te 's-Gravenhage.
   2.  Franciscus, geboren op -06-11-1949 te 's-Gravenhage, overleden op -22-09-1957 te Venlo op 7-jarige leeftijd.
   3.  Maria Anna, geboren op -22-06-1951 te 's-Gravenhage.

VIII.97    Michael Jacobus Cornelis van ZEIJL, geboren op -17-12-1921 te Wateringen, zoon van Petrus Engelbertus van ZEIJL (zie VII.118) en Hendrika Jacoba Johanna van RIJN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op -14-10-1955 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -24-10-1955 te Kwintsheul met Johanna Maria Beatrix ZWINKELS, 31 jaar oud, geboren op -12-02-1924 te Kwintsheul, gem. Wateringen, dochter van Franciscus Everhardus Josephus ZWINKELS en Beatrix Maria Adriana van der KNAAP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Jacobus Cornelis, geboren op -16-08-1956 te Poeldijk (gem. Monster).
   2.  Beatrix Alida Maria, geboren op -15-05-1958 te Poeldijk (gem. Monster).
   3.  Hendrika Laurentia Maria, geboren op -05-08-1960 te Poeldijk (gem. Monster).

VIII.99    Jacobus Laurentius van ZEIJL, geboren op -04-01-1924 te Wateringen, vgl dochter: 1923! Zoon van Petrus Engelbertus van ZEIJL (zie VII.118) en Hendrika Jacoba Johanna van RIJN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -06-02-1952 te Delft, gehuwd voor de kerk op -30-04-1952 te Delft (RK) met Cornelia Wilhelmina Theresia van KOPPEN, 24 jaar oud, geboren op -06-09-1927 te Delft, overleden op -21-10-1986 te Wateringen op 59-jarige leeftijd, dochter van Johannes Cornelis Maria van KOPPEN en Catharina Petronella Maria van WINDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Johanna Jozepha, geboren op -07-07-1953 te Wateringen.
   2.  Petrus Hendrik Michael, geboren op -29-09-1954 te Wateringen.
   3.  Joannes Wilhelmus Teresia, geboren op -03-01-1956 te Wateringen.
   4.  Hendrika Wilhelmina Bernarda (Riny), boekverkoper, geboren op -19-04-1957 om 00:30 uur te Delft.
   5.  Josephus Christianus Petrus, geboren op -08-07-1958 te Wateringen.

VIII.113    Adrianus Gerardus Marie van ZEIJL, geboren op -02-01-1908 te Loosduinen, zoon van Adrianus Wilhelmus van ZEIJL (zie VII.135) en Geertruida Maria HEGGE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -27-04-1934 te Wateringen met Anna Maria van LUIJK, 29 jaar oud, geboren op -31-10-1904 te Wateringen, dochter van Cornelis van LUIJK en Petronella Maria van SCHIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Cornelis Gerardus (zie IX.94).
   2.  Cornelis Adrianus Maria (zie IX.96).
   3.  Geertruida Adriana Petronella, geboren op -18-01-1938 te Wateringen.
   4.  Petronella Johanna Geertruida, geboren op -10-02-1939 te Wateringen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -10-11-1962 te Naaldwijk met Arnoldus Lucas Johannes BUT, 25 jaar oud, geboren op -15-01-1937 te Naaldwijk, zoon van Gerrit BUT en Lucia Johanna FOKS.
   5.  Johanna Maria Gerarda, geboren op -25-04-1940 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -01-12-1967 te Hoogkarspel met Petrus Jozef SINNIGE, 25 jaar oud, geboren op -28-03-1942 te Hoogkarspel, zoon van Frederica Maria SINNIGE en Catharina Maria KAMPER.
   6.  Martinus Cornelis Maria, geboren op -27-11-1941 te Wateringen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -19-06-1967 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -01-07-1967 te Kwintsheul met Cornelia Francina Maria VIJVERBERG, 22 jaar oud, geboren op -15-09-1944 te Kwintsheul (gem. Naaldwijk), dochter van Jacobus Johannes Petrus VIJVERBERG en Cornelia Francina Maria van RUIJVEN.
   7.  Catharina Cornelia Maria, geboren op -20-04-1943 te Wateringen.
   8.  Gerardus Petrus Maria, geboren op -17-12-1944 te Wateringen, overleden op -20-01-1945 te Delft, 34 dagen oud.
   9.  Adriana Johanna Gerarda, geboren op -11-08-1947 te Wateringen.

VIII.121    Adrianus Josephus van ZEIJL, geboren op -21-12-1914 te Wateringen, zoon van Adrianus Wilhelmus van ZEIJL (zie VII.135) en Geertruida Maria HEGGE.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -17-07-1946 te Rijswijk met Alida Gerarda Maria van STEEKELENBURG, 26 jaar oud, geboren op -28-08-1919 te Wateringen, dochter van Cornelis Georgius van STEEKELENBURG en Gerarda Cornelia ZWINKELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Gerarda Adriana Maria, geboren op -18-05-1947 te Wateringen.
   2.  Gerarda Cornelia Martina, geboren op -15-06-1949 te Wateringen.
   3.  Maria Carolina, geboren op -18-08-1950 te Wateringen.
   4.  Christina Petronella Maria, geboren op -26-10-1952 te Wateringen.
   5.  Catharina Cornelia Maria, geboren op -01-01-1954 te Wateringen.
   6.  Wilhelmina Maria Hendrica, geboren op -21-06-1955 te Wateringen.
   7.  Adriana Alida Margaretha, geboren op -10-06-1957 te Wateringen.
   8.  Jozef Cornelis Adrianus Theodorus, geboren op -17-03-1959 te Wateringen.

VIII.128    Adrianus Maria van ZEIJL, geboren op -05-01-1918 te Wateringen, zoon van Wilhelmus van ZEIJL (zie VII.140) en Johanna Maria OLSTHOORN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -31-12-1946 te Wervershoof met Catharina RUITER, 30 jaar oud, geboren op -02-10-1916 te Wervershoof, dochter van Cornelis RUITER en Martha KOMEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Cornelis Adrianus Maria, geboren op -17-11-1947 te Delft.
   2.  Cornelis Johannes Adrianus Maria, geboren op -26-05-1950 te Delft.

VIII.136    Arnoldus Laurentius (Arnold) van ZEIJL, tuinder, geboren op -27-01-1930 te Wateringen, gedoopt (RK) te Wateringen, overleden op -15-02-1989 te Wateringen op 59-jarige leeftijd, begraven op -18-02-1989 te Wateringen, zoon van Anthonij Johannes van ZEIJL (zie VII.159) en Petronella Helena van der BURG.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -11-12-1960 te Monster, gehuwd voor de kerk op -07-01-1961 te Poeldijk (RK) met Johanna Maria Magdalena (Jos) van LUIJK, 27 jaar oud, huisvrouw, geboren op -09-09-1933 te Poeldijk, gem. Monster, gedoopt (RK) op -10-09-1933 te Poeldijk, dochter van Adrianus Cornelis Maria van LUIJK en Adriana Johanna Maria VIJVERBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robertus Antonius Maria, geboren op -15-06-1964 te Wateringen, gedoopt (RK) op -16-06-1964 te Wateringen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -11-09-1992 te Wateringen, leven duurzaam gescheiden sinds 14-08-1993 met Jacoba Hendrika Maria van der KNAAP, 26 jaar oud, geboren op -29-06-1966 te Maasdijk.
   2.  Renatus Cornelis Maria, geboren op -08-06-1966 te Wateringen, gedoopt op -11-06-1966 te Wateringen.
   3.  Astrid Adriana Maria, geboren op -29-07-1968 te Wateringen, gedoopt (RK) op -30-08-1968 te Wateringen.
Gehuwd met N.N. Geboren ± 1968, samenwonend.

VIII.139    Antonius Andreas van ZEIJL, geboren op -28-05-1932 te Wateringen, zoon van Anthonij Johannes van ZEIJL (zie VII.159) en Petronella Helena van der BURG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -11-12-1960 te Monster, gehuwd voor de kerk op -26-01-1961 te Monster met Francina Maria Luduina van den ENDEN, 27 jaar oud, geboren op -22-05-1933 te Monster, dochter van Johannes Henricus Joseph van den ENDEN en Theodora Henrica van der MEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella Johanna Maria, geboren op -14-07-1962 te Wateringen.
   2.  Theodora Margaretha Maria, geboren op -27-06-1964 te Wateringen.
   3.  Edwin Antonius Johannes, geboren op -30-11-1967 te Wateringen.

VIII.144    Cornelis Anthonius (Cor) van ZEIJL, tuinder, geboren op -23-07-1937 te Wateringen, gedoopt (RK) op -24-07-1937 te Wateringen, zoon van Anthonij Johannes van ZEIJL (zie VII.159) en Petronella Helena van der BURG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -07-01-1964 te Monster, gehuwd voor de kerk op -07-01-1964 te Poeldijk met Adriana Gerarda Maria (Jeanne) LELIEVELD, 23 jaar oud, huisvrouw, geboren op -07-01-1941 te Poeldijk, gem. Monster, gedoopt op -08-01-1941 te Poeldijk, dochter van Petrus Nicolaas LELIEVELD en Anna Maria Jacoba MEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael Antonius Arnoldus, geboren op -01-03-1965 te Wateringen, gedoopt (RK) op -02-03-1965 te Wateringen.
   2.  Ingrid Anna Cornelia, geboren op -31-05-1965 te Wateringen, gedoopt (RK) op -18-06-1967 te Wateringen, overleden op -16-02-1968 te Delft op 2-jarige leeftijd.
   3.  Ingrid Anna Cornelia, geboren op -13-11-1968 te Wateringen, gedoopt (RK) op -01-12-1968 te Wateringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -26-03-1993 te Wateringen met Johannes Cornelis van LEEUWEN, geboren op -25-10-1993 te Naaldwijk.
   4.  Patrick Petrus Hendrikus, geboren op -29-06-1971 te Wateringen, gedoopt (RK) op -01-08-1971 te Wateringen.

VIII.147    Hendrikus Leonardus van ZEIJL, geboren op -05-05-1926 te Wateringen, zoon van Wilhelmus Johannes van ZEIJL (zie VII.161) en Maria Johanna Huberta VIS.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -28-06-1960 te Pijnacker met Wilhelmina Theodora Maria TAS, 28 jaar oud, geboren op -07-09-1931 te Pijnacker, dochter van Wilhelmus Gerardus TAS en Ludewina Anna RUIJGT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Gerardus Hendrikus Maria, geboren op -30-03-1961 te Lopik.
   2.  Wilhelmus Antonius Clemens Maria, geboren op -11-03-1962 te Lopik.
   3.  Maria Johanna Apolonia Adriana, geboren op -24-02-1963 te Lopik.
   4.  Ludwina Anna Geertruida Maria, geboren op -18-03-1964 te Lopik.
   5.  Silvia Wilhelmina Petronella Maria, geboren op -23-05-1967 te Lopik.

VIII.149    Adrianus Leonardus van ZEIJL, geboren op -28-01-1928 te Wateringen, zoon van Wilhelmus Johannes van ZEIJL (zie VII.161) en Maria Johanna Huberta VIS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -17-12-1953 te Pijnacker, gehuwd voor de kerk op -29-04-1954 te Pijnacker (RK) met Apolonia Maria Theresia van WINDEN, 24 jaar oud, geboren op -05-10-1929 te Pijnacker, dochter van Gerardus Jacobus van WINDEN en Anna Maria HEINSBROEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Petrus Jozef, geboren op -27-02-1955 te Wateringen.

VIII.151    Petrus Antonius van ZEIJL, geboren op -24-05-1929 te Wateringen, zoon van Wilhelmus Johannes van ZEIJL (zie VII.161) en Maria Johanna Huberta VIS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -20-12-1957 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -08-05-1958 te Kwintsheul (RK) met Petronella Johanna Gerardina van der KNAAP, 24 jaar oud, geboren op -15-06-1933 te Wateringen, dochter van Johannes Petrus van der KNAAP en Maria Clasina VIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Johannes Maria (Hans) (zie IX.137).
   2.  Maria Johanna Gemma, geboren op -06-10-1961 te Zoeterwoude.
   3.  Richard Michael Petrus, geboren op -28-08-1965 te Zoeterwoude.

VIII.153    Michael Gerardus van ZEIJL, geboren op -05-10-1930 te Wateringen, zoon van Wilhelmus Johannes van ZEIJL (zie VII.161) en Maria Johanna Huberta VIS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -22-11-1957 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -28-12-1957 te Kwintsheul (RK) met Catharina Petronella Alida SCHULTE, 24 jaar oud, geboren op -01-08-1933 te 's-Gravenzande, dochter van Petrus Jacobus SCHULTE en Anna Maria VIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna Catharina, geboren op -07-12-1958 te De Lier.
   2.  Anna Petronella Agnes, geboren op -13-02-1960 te De Lier.
   3.  Yvonne Apolonia Bernadette, geboren op -02-04-1962 te De Lier.

VIII.157    Jacobus Cornelis van ZEIJL, geboren op -24-05-1933 te Wateringen, zoon van Wilhelmus Johannes van ZEIJL (zie VII.161) en Maria Johanna Huberta VIS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -21-12-1957 te Schipluiden, gehuwd voor de kerk op -20-05-1958 te Schipluiden (RK) met Gijsbertha Cornelia Theodora ROELING, 24 jaar oud, geboren op -04-12-1933 te Schipluiden, dochter van Thomas Antonius ROELING en Catharina Gertruda AMMERLAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Theresia Cornelia, geboren op -21-01-1959 te Schipluiden.
   2.  Catharina Theodora Maria, geboren op -19-02-1961 te Schipluiden.
   3.  Johannes Hendrikus Maria, geboren op -20-07-1962 te Schipluiden.
   4.  Robertus Cornelis Maria, geboren op -18-11-1964 te Schipluiden.
   5.  Astrid Catharina Gerarda Maria, geboren op -10-06-1967 te Schipluiden.

VIII.159    Johannes Josephus van ZEIJL, geboren op -15-12-1934 te Wateringen, zoon van Wilhelmus Johannes van ZEIJL (zie VII.161) en Maria Johanna Huberta VIS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -31-08-1966 te Noordwijk met Petronella Alida Maria KOEMAN, 22 jaar oud, geboren op -17-02-1944 te Noordwijk, dochter van Cornelis Franciscus KOEMAN en Jacoba Agatha van de SLOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella Jacoba Maria, geboren op -24-08-1967 te Wateringen.

VIII.167    Wilhelmus Johannes Gerardus van ZEIJL, geboren op -21-11-1926 te Wateringen, zoon van Jacobus Marinus van ZEIJL (zie VII.169) en Johanna Cornelia HOLIERHOEK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -22-09-1952 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op -18-02-1954 te Berkel (RK) met Nelly Theresia SCHOLTE, 23 jaar oud, geboren op -23-04-1929 te Berkel-Rodenrijs, dochter van Bernardus Petrus SCHOLTE en Maria de WIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius Jacobus Cornelis, geboren op -25-12-1954 te Naaldwijk.
   2.  Jacobus Franciscus Bernardus, geboren op -01-04-1957 te Naaldwijk.
   3.  Bernardus Petrus Cornelis, geboren op -29-06-1961 te Kwintsheul.
   4.  Johanna Catharina Adriana, geboren op -09-06-1964 te Kwintsheul.

VIII.169    Cornelis Christianus Petrus van ZEIJL, geboren op -14-01-1927 te Honselersdijk, gem. Naaldwijk, zoon van Jacobus Marinus van ZEIJL (zie VII.169) en Johanna Cornelia HOLIERHOEK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -18-06-1954 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -04-04-1956 te Wateringen (RK) met Antonia Theodora van der HOEVEN, 24 jaar oud, geboren op -01-12-1929 te Wateringen, dochter van Cornelis Johannes van der HOEVEN en Aplonia Catharina BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Johannes, geboren op -09-02-1957 te Honselersdijk.
   2.  Cornelis Johannes, geboren op -30-05-1958 te Honselersdijk.
   3.  Wilhelmus Petrus, geboren op -26-10-1964 te Honselersdijk.

VIII.173    Johannes Christianus Cornelis van ZEIJL, geboren op -07-02-1931 te Honselersdijk, gem. Naaldwijk, zoon van Jacobus Marinus van ZEIJL (zie VII.169) en Johanna Cornelia HOLIERHOEK.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -20-05-1963 te Monster met Clasina Alida BOL, 27 jaar oud, geboren op -13-04-1936 te Monster, dochter van Hendricus Johannes BOL en Maria Cornelia van VLIET.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria, geboren op -08-03-1962 te Honselersdijk.
   2.  Cornelia Maria Johanna, geboren op -19-07-1963 te Honselersdijk.
   3.  Maria Cornelia, geboren op -13-01-1965 te Honselersdijk.
   4.  Petra Hendrica Jacoba, geboren op -30-08-1968 te Honselersdijk.

VIII.177    Leonardus Hendricus van ZEIJL, geboren op -26-11-1934 te Honselersdijk, gem. Naaldwijk, zoon van Jacobus Marinus van ZEIJL (zie VII.169) en Johanna Cornelia HOLIERHOEK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -26-11-1958 te De Lier met Cornelia Jacoba OVERGAAG, 24 jaar oud, geboren op -23-05-1934 te Delft, dochter van Johannes Adrianus OVERGAAG en Maria Jacoba de VETTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rudolf Arnoldus Maria, geboren op -07-10-1963 te 's-Gravenhage.

VIII.182    Wilhelmus Theodorus Joachim van ZEIJL, geboren op -26-08-1917 te Wateringen, zoon van Wilhelmus Michael van ZEIJL (zie VII.171) en Helena ENZE.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op -28-12-1954 te Naaldwijk met Jacoba Frederika Johanna KRIJGER, 33 jaar oud, geboren op -01-02-1921 te 's-Gravenzande, dochter van Leonardus KRIJGER en Cornelia Jacoba Maria van VELDHOVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Maria, geboren op -24-12-1955 te Kwintsheul.
   2.  Cornelia Martina Maria, geboren op -12-07-1958 te Kwintsheul.

VIII.186    Jacobus Cornelis van ZEIJL, geboren op -09-12-1920 te Wateringen, zoon van Wilhelmus Michael van ZEIJL (zie VII.171) en Helena ENZE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -19-09-1951 te Rijswijk, gehuwd voor de kerk op -11-10-1951 te 's-Gravenhage met Elisabeth Pieternella JANSEN, 24 jaar oud, geboren op -02-04-1927 te Rijswijk, dochter van Johannes Quirinus JANSEN en Engelina Johanna van der VOORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Michael Maria, geboren op -27-06-1952 te Delft.
   2.  Engelina Petronella Maria, geboren op -09-04-1954 te Kwintsheul.
   3.  Helena Theodora Maria, geboren op -27-07-1957 te Kwintsheul.
   4.  Joannes Adrianus Maria, geboren op -12-10-1958 te Kwintsheul.

VIII.200    Wilhelmus Arnoldus Joannes van ZEIJL, geboren op -18-07-1923 te Delft, zoon van Hendrikus Wilhelmus van ZEIJL (zie VII.176) en Johanna Clasina VIS.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -09-10-1957 te Wateringen met Antonia Henriette Maria STRIK, 28 jaar oud, geboren op -17-11-1928 te 's-Gravenhage, dochter van Hugo Philippus STRIK en Maria Francina van ROOIJEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Wilhelmus, geboren op -26-09-1958 te Wateringen.
   2.  Hugo Philippus, geboren op -03-08-1962 te Wateringen.
   3.  Franciscus Fredreik, geboren op -10-08-1965 te Wateringen.

VIII.202    Arnoldus Jacobus Maria van ZEIJL, geboren op -10-09-1924 te Delft, zoon van Hendrikus Wilhelmus van ZEIJL (zie VII.176) en Johanna Clasina VIS.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -03-08-1955 te 's-Gravenhage met Petronella Maria SCHOUTEN, 23 jaar oud, geboren op -20-11-1931 te Scheveningen, gem. 's-Gravenhage, dochter van Gomarus Johannes Hendricus SCHOUTEN en Maria Anthonia BREHM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Wilhelmus Arnoldus Maria, geboren op -07-10-1956 te 's-Gravenhage.
   2.  Arnold Gomair Maria, geboren op -24-05-1962 te Burnaby, British Columbia (Canada).

VIII.204    Gerardus Quirinus Johannes van ZEIJL, geboren op -18-02-1926 te Delft, zoon van Hendrikus Wilhelmus van ZEIJL (zie VII.176) en Johanna Clasina VIS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -28-11-1953 te Lindsay, Ontario (Canada) met Wilhelmina Catharina Johanna van der HORST, 21 jaar oud, geboren op -17-12-1931 te Wateringen, dochter van Johannes Anthonius Casper van der HORST en Maria Elisabeth Aloysia van VEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Wilhelmina, geboren op -08-01-1955 te Lindsay (Canada).
   2.  Yvonne Maria Ludwina, geboren op -18-11-1956 te Lindsay (Canada).
   3.  Clemens Johannes Gerardus, geboren op -24-07-1958 te Lindsay (Canada).
   4.  Gerardus Maria Jacobus, geboren op -09-02-1960 te Lindsay (Canada).
   5.  Rose Marie Teresia, geboren op -29-01-1961 te Lindsay (Canada).

VIII.206    Nicolaas Wilhelmus Maria van ZEIJL, geboren op -10-09-1927 te Delft, zoon van Hendrikus Wilhelmus van ZEIJL (zie VII.176) en Johanna Clasina VIS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -14-12-1951 te Wateringen met Sophia Eva THOEN, 25 jaar oud, geboren op -18-11-1926 te Wateringen, dochter van Wilhelmus Adrianus THOEN en Johanna Barbara TOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Wilhelmus Maria, geboren op -14-11-1955 te Wateringen.
   2.  Nicolaas Cornelius Wilhelmus Maria, geboren op -24-10-1957 te Wateringen.

VIII.210    Cornelis Johannes van ZEIJL, geboren op -15-07-1932 te Delft, zoon van Hendrikus Wilhelmus van ZEIJL (zie VII.176) en Johanna Clasina VIS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -10-06-1964 te Gorinchem met Geertruida Hendrica van der BURG, 28 jaar oud, geboren op -24-04-1936 te Gorinchem, dochter van Quirinus Johannes van der BURG en Cornelia LUITEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Hendrikus Quirinus, geboren op -08-04-1965 te Wateringen.
   2.  Anna Cornelia Maria, geboren op -08-08-1967 te Delft.

VIII.216    Leonardus Jacobus van ZEIJL, geboren op -04-02-1920 te Wateringen, zoon van Wilhelmus Michael van ZEIJL (zie VII.184) en Maria Geertuda SCHOUW.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -01-06-1944 te Hannover (Dld), gehuwd voor de kerk op -08-05-1947 te Hannover (RK) met Zwaantje BEKKEMA, 21 jaar oud, geboren op -01-08-1922 te Opende, gem. Grootegast, overleden op -03-06-1995 te Rijswijk op 72-jarige leeftijd, begraven op -07-06-1995 te Rijswijk, dochter van Pieter BEKKEMA en Rienje WOUDA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Pieter (Wim) (zie IX.182).
   2.  Pieter Wilhelmus (Piet) (zie IX.184).
   3.  Fokke Johannes, geboren op -22-01-1958 te Rijswijk, overleden op -02-04-1958 te 's-Gravenhage, 70 dagen oud.
   4.  Fokke Johannes (zie IX.187).
   5.  Rienje Hildegard, geboren op -03-02-1964 te 's-Gravenhage.

VIII.221    Jacobus Leonardus van ZEIJL, geboren op -26-06-1923 te Wateringen, zoon van Wilhelmus Michael van ZEIJL (zie VII.184) en Maria Geertuda SCHOUW.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -12-09-1958 te Rijswijk met Maria Johanna van der SLUIJS, 24 jaar oud, geboren op -05-05-1934 te Rotterdam, dochter van Cornelis Johannes van der SLUIJS en Elisabeth Maria JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael Johannes Wilhelmus, geboren op -24-06-1960 te Rijswijk.
   2.  Jacinta Maria Wilhelmina, geboren op -25-08-1963 te Rijswijk.
   3.  Angela Maria Johanna, geboren op -04-05-1966 te Rijswijk.

VIII.223    Wilhelmus Hubertus van ZEIJL, geboren op -04-07-1924 te Wateringen, zoon van Wilhelmus Michael van ZEIJL (zie VII.184) en Maria Geertuda SCHOUW.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -01-09-1954 te Rijswijk met Agnes Margaretha TAP, 31 jaar oud, geboren op -21-01-1923 te 's-Gravenhage, dochter van Wilhelmus Johannes Joseph TAP en Margaretha Elisabeth Maria HULSKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Margaretha Maria, geboren op -06-03-1955 te Jutphaas.
   2.  Agnes Maria, geboren op -25-04-1956 te Jutphaas.
   3.  Wilhelmus Michael Cornelis, geboren op -12-09-1957 te Jutphaas.
   4.  Pauline Wilhelmina, geboren op -26-04-1959 te Rotterdam.
   5.  Maria Johanna, geboren op -06-07-1960 te Rotterdam.
   6.  Roland Hendrikus, geboren op -16-11-1963 te Rotterdam.

VIII.225    Johannes Adrianus van ZEIJL, geboren op -28-08-1926 te Wateringen, zoon van Wilhelmus Michael van ZEIJL (zie VII.184) en Maria Geertuda SCHOUW.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -29-10-1952 te Schipluiden met Wilhelmina Maria ALSEMGEEST, 22 jaar oud, geboren op -05-10-1930 te Schipluiden, dochter van Jacobus Bonifacius ALSEMGEEST en Maria Catharina van OOSTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Maria Susanna, geboren op -28-09-1953 te Rijswijk.
   2.  Johanna Maria Agatha, geboren op -18-02-1955 te Rijswijk.
   3.  Johannes Wilhelmus Christianus, geboren op -24-08-1956 te Rijswijk.
   4.  René Jacobus Maria, geboren op -05-09-1959 te Rijswijk.
   5.  Franciscus Johannes Maria, geboren op -07-11-1961 te Rijswijk.
   6.  Nicolette Frederika Maria, geboren op -04-12-1964 te Delft.

VIII.229    Marinus Cornelis (Rinus) van ZEIJL, bankbediende, geboren op -21-09-1932 om 12:35 uur te Rijswijk, gedoopt (RK) op -22-09-1932 te Rijswijk, zoon van Wilhelmus Michael van ZEIJL (zie VII.184) en Maria Geertuda SCHOUW.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op -15-06-1966 te Pijnacker, gehuwd voor de kerk op -15-06-1966 te Pijnacker met Gerarda Margaretha Maria (Grarda) DUYNISVELD, 31 jaar oud, huisvrouw, geboren op -14-06-1935 om 04:00 uur te Pijnacker, gedoopt (RK) op -14-06-1935 te Pijnacker, dochter van Johannes Adrianus DUYNISVELD en Maria Jacoba Wilhelmina SMITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoinette Theodora Maria, geboren op -07-03-1968 te Delft, gedoopt (RK) op -24-03-1968 te Rijswijk.
   2.  Lidwina Johanna Maria, geboren op -17-08-1972 te Rijswijk, gedoopt (RK) op -24-08-1972 te Rijswijk.

VIII.231    Leonardus van ZEIJL, geboren op -30-04-1919 te Wateringen, zoon van Hubertus Theodorus van ZEIJL (zie VII.186) en Geertruida Sophia KAPPSTEIN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -30-10-1945 te Haastrecht met Agnes Margaretha Maria de LANGE, geboren ± 1945, dochter van Johannes Antonius de LANGE en Klazina Maria de LANGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren op -09-10-1946 te Schoonhoven.
   2.  Paul, geboren op -06-06-1950 te Worcester (Z-Afrika).
   3.  Agnes, geboren op -30-10-1952 te Pretoria (Z-Afrika).

VIII.233    Fredericus Everardus (Frits) van ZEIJL, geboren op -14-04-1921 te Wateringen, zoon van Hubertus Theodorus van ZEIJL (zie VII.186) en Geertruida Sophia KAPPSTEIN.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op -14-03-1968 te Kaapstad (Z-Afrika) met Pamela BURCH, 31 jaar oud, geboren op -11-07-1936 te Shanghai (China), dochter van Reginald Thomas BURCH en Alice Loise DANIELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  ??

VIII.236    Cornelis Everardus van ZEIJL, geboren op -09-06-1924 te Wateringen, zoon van Hubertus Theodorus van ZEIJL (zie VII.186) en Geertruida Sophia KAPPSTEIN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -30-08-1952 te Rondebosch, Kaapstad (Z-Afrika) met Francesca Hope Sydney HARMER, 21 jaar oud, geboren op -06-01-1931 te Penang, Straits Settlements, dochter van Francis Edward HARMER en Emily Mabel MASON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christopher Theodorus, geboren op -19-07-1953 te Wynberg, Kaapstad (Z-Afrika).
   2.  Rosemary Ann, geboren op -07-05-1955 te Wynberg, Kaapstad (Z-Afrika).
   3.  Michael Edwardus, geboren op -25-10-1956 te Ceres, Kaap Prov (Z-Afrika).
   4.  Francesca Jane, geboren op -28-07-1959 te Ceres, Kaap Prov. (Z-Afrika).

VIII.240    Leonardus Adrianus (Leo) van ZEIJL (code: J-X39x), bouwvakker, geboren op -05-05-1930 te Schipluiden. Geemigreerd naar Deniliquin.N.S.W Australië,, zoon van Michael Wihelmus (Giel) van ZEIJL (code: J-IX13.bl 32) (zie VII.190) en Gerardina Johanna Maria (Dina) VIS, Huisvrouw.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -06-10-1954 te Wakool, New Shouth Wales (Australië), gehuwd voor de kerk op -06-10-1954 te Wakool (St.Josehp`s) (getuige(n): Mr and Mrs Howitt) met Maria Jozina (Rita) BRABANDER, 21 jaar oud, naaister; huisvrouw, geboren op -06-12-1932 te Wateringen, geemigreed naar Deniliquin.N.S.W Australië,, dochter van Anthonius Leonardus BRABANDER en Maria Jozina HALKES.
Uit dit huwelijk:
   1.  William Michael (Wim) (zie IX.215).
   2.  Maria Diane (zie IX.218).
   3.  Michelle Aileen, geboren op -10-05-1958 te Deniliquin (NSW-Australië), overleden op -03-05-1982 op 23-jarige leeftijd, begraven op -05-05-1982 te Canberra A.T.C.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -24-10-1981, gehuwd voor de kerk op -24-10-1981 te Deniliquin.N.S.W Australië, (St.Michael) met John REIS, geboren ca 1958.
   4.  Anthony Leo (Tony), engineer, geboren op -11-04-1960 te Deniliquin (NSW-Australië).
Gehuwd met Jo MILLER, Engineer.
   5.  Matthew John (zie IX.223).

VIII.242    Adrianus Wilhelmus (Adriaan) van ZEIJL (code: J-X40x), Contractor ,Loonwerker, geboren op -01-08-1931 te Schipluiden, overleden op -09-06-1993 om 09.50 uur te Box Hill op 61-jarige leeftijd, begraven op -11-06-1993 te Lixdale Cemetery. Getuige M.McLean, B. van ZEIJL. Geemigreerd 1953 naar Australië
De eerste kennismaking met Australië speelde zich af in de plaatsen. St James ,Devenish en Tungamah Victoria, zoon van Michael Wihelmus (Giel) van ZEIJL (code: J-IX13.bl 32) (zie VII.190) en Gerardina Johanna Maria (Dina) VIS, Huisvrouw.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -26-04-1958 te Villa Maria Basonia, Melbourne, gehuwd voor de kerk op -26-04-1958 te Boronia,Victoria (st.Joseph's) met Beverley June GROBBECKER, 24 jaar oud, geboren op -10-04-1934 te Footocray ,Melbourne,.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dennis Michael (Pieter) (zie IX.225).
   2.  Caroline Joy (Carol), Kapster, geboren op -23-11-1960 te Warragul,Victoria.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op -03-08-1986. Gescheiden 07-09-1996, gescheiden na 10 jaar op -07-09-1996 te Melbourne van David Alan GRESIK, Engineer, geboren op -20-10-1956 te Sandringham VIC.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op -07-09-1997 te Melbourne Victoria, gescheiden ca 2000 van Roger Peter LLOYD, Communication Officer, geboren ca 1960.
   3.  Glenn Stephen (zie IX.230).
   4.  Nicolaas Christophor (Nick) (zie IX.232).

VIII.246    Maria Geertruda (Riet) van ZEIJL, geboren op -29-11-1933 te Schipluiden, 08-04-1961 geemigreerd naar Ausralië, dochter van Michael Wihelmus (Giel) van ZEIJL (code: J-IX13.bl 32) (zie VII.190) en Gerardina Johanna Maria (Dina) VIS, Huisvrouw.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -05-01-1963 te Wakool, N.S.W, gehuwd voor de kerk op -05-01-1963 (Wakool) met Everardus Leonardus Adrianus (Evert) BRABANDER, 26 jaar oud, Farmer, geboren op -13-04-1936 te Wateringen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul (zie IX.234).
   2.  Diana (zie IX.237).
   3.  Adriaan, Famer, geboren op -01-01-1968 te Wakool. N.S.W.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -24-03-1990 met Gabrielle STINGER, 20 jaar oud, Agriculture Advisor, geboren op -27-07-1969 te Deniliquin.N.S.W.

VIII.248    Wilhelmus Michael (Wim) van ZEIJL (code: J-X41x), Machinist poldergemaal, geboren op -18-10-1936 te Schipluiden, zoon van Michael Wihelmus (Giel) van ZEIJL (code: J-IX13.bl 32) (zie VII.190) en Gerardina Johanna Maria (Dina) VIS, Huisvrouw.
Ondertrouwd op -27-04-1960 te Kwintsheul, gehuwd op 23-jarige leeftijd op -20-05-1960 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -21-05-1960 te Kwintsheul (H.Andreas) met Anna Petronella Maria (An) VIS, 24 jaar oud, Huisvrouw, geboren op -23-05-1935 te Wateringen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michaël Wilhelmus Maria (Marchel) (zie IX.240).
   2.  Margaretha Johanna Helena (Marjan) (zie IX.244).

VIII.251    Johanna Maria (Joke) van ZEIJL, Huisvrouw, geboren op -03-06-1939 te Schipluiden, dochter van Michael Wihelmus (Giel) van ZEIJL (code: J-IX13.bl 32) (zie VII.190) en Gerardina Johanna Maria (Dina) VIS, Huisvrouw.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -12-06-1964 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -01-06-1965 te Wateringen St Joseph. (R.K) met Leonardus Gerardus (Loek) Van UFFELEN, 23 jaar oud, Tuinbouw Consulent, geboren op -03-01-1941 te Maasland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rudolf Leonardus Maria (Ruud) (zie IX.245).
   2.  Alexandra Antonia Johanna (Sandra), geboren op -10-04-1968 te Maasdijk.
Samenwonend sinds -17-04-1990 te De Lier met John Johannes Leonardus Van PAASSEN, 25 jaar oud, Verkoper, geboren op -25-04-1964.
   3.  Jacobus Maria (Marcus), Ing Electronica, geboren op -20-02-1971 te Maasdijk.
   4.  Richard Johannes Maria (zie IX.250).

VIII.252    Jacobus Cornelis (Koos) van ZEIJL (code: JX42x), werkvoorbereider, geboren op -12-10-1940 te Schipluiden, zoon van Michael Wihelmus (Giel) van ZEIJL (code: J-IX13.bl 32) (zie VII.190) en Gerardina Johanna Maria (Dina) VIS, Huisvrouw.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -25-05-1966 te Maasland, gehuwd voor de kerk op -25-05-1966 te Maasland met Maria Joanna Francisca (Ria) VERMEULEN, 24 jaar oud, geboren op -27-05-1941 te Maasland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Erica Maria Alexandra, verpleegkundige, geboren op -17-05-1967 te Maassluis. Eigenares Kinderopascentrum in Rotterdam.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -05-06-1998 te Rotterdam met Koenraad Hendricus Maria (Koen) BRABANDER, 29 jaar oud, pb-technicus tuinbouw, geboren op -19-01-1969 te Wateringen.
   2.  Stefan Michaël Johannes, geboren op -22-02-1972 te Maassluis.

VIII.258    Nicolaas Martinus (Niek) van ZEIJL, cartograaf, geboren op -23-10-1946 te Schipluiden, zoon van Michael Wihelmus (Giel) van ZEIJL (code: J-IX13.bl 32) (zie VII.190) en Gerardina Johanna Maria (Dina) VIS, Huisvrouw.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -28-09-1973 met Margreet van der ZWAN, 22 jaar oud, geboren op -11-12-1950 te 's Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel Nicolaas, geboren op -26-03-1978 te Papendrecht.
   2.  Ruben Dominik, geboren op -08-10-1981 te De Lier.
   3.  Olga Jacoba, geboren op -01-06-1985 te De Lier.

VIII.260    Hubertus Gertrudus (Bert) van ZEIJL, melkboer; stukadoor, geboren op -26-01-1948 te Schipluiden, zoon van Michael Wihelmus (Giel) van ZEIJL (code: J-IX13.bl 32) (zie VII.190) en Gerardina Johanna Maria (Dina) VIS, Huisvrouw.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -07-10-1971 te Poeldijk, gehuwd voor de kerk op -07-10-1971 te Poeldijk (R.K) met Petronella Wilhelmina Clazina Maria (Nel) VERBEEK, 23 jaar oud, huisvrouw, geboren op -22-11-1947 te Poeldijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simone, geboren op -22-09-1972 te Kwintsheul.
Samenwonend sinds -01-10-1997 te Wateringen, gehuwd op 33-jarige leeftijd op -10-01-2006 te Wateringen met Frank de VRIES, 31 jaar oud, geboren op -01-04-1974 te Schipluiden.
   2.  Judith Everina Clazina Maria, onderwijzeres, geboren op -19-02-1976 te Kwintsheul.
Samenwonend sinds -04-07-1997 te Wateringen, gehuwd op 27-jarige leeftijd op -19-04-2003 te Wateringen met Corné Cornelis Nicolaas de JONG, 36 jaar oud, verzekeringsadviseur, geboren op -15-06-1966 te Wateringen.

IX.12    Roland Guido van ZIJL, geboren op -29-11-1984 te Rotterdam, gedoopt (Ger.) op -10-02-1985 te Capelle a/d IJssel. Tweelingbroer van Judy [3256], zoon van Willem Cornelis (Wim) van ZIJL (zie VIII.16) en Geertruida (Gerda) VERLOOP, verpleegkundige.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -18-10-2013 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op -18-10-2013 te Rotterdam ('Noors Zeemanskerkje') met Marrigje (Martine) HOEK, 25 jaar oud, geboren op -05-12-1987 te Gouda, dochter van Hendrik Johannes HOEK en Jozina KOSTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Seth Elijah, geboren op -26-03-2015 te Rotterdam, gedoopt (Herv) op -27-09-2015 te Rotterdam. Pelgrimsvaderkerk.

IX.19    Arnoldus Hendricus van ZEIJL, geboren op -28-09-1919 te Loosduinen, zoon van Adrianus (Arie) van ZEIJL (zie VIII.34) en Maria Johanna van der VALK.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -03-11-1948 te Monster, gehuwd voor de kerk op -10-11-1948 te Poeldijk met Aplonia Wilhelmina Maria van der VOORT, 24 jaar oud, geboren op -16-12-1923 te Poeldijk, dochter van Arnoldus Wilhelmus van der VOORT en Cornelia Jacoba Maria van der BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Josef Maria, geboren op -27-01-1950 te 's-Gravenhage.
   2.  Cornelia Maria, geboren op -28-08-1951 te Poeldijk (gem. Monster).
   3.  Maria Elisabeth Aplonia, geboren op -22-02-1954 te 's-Gravenhage.

IX.21    Nicolaas Petrus van ZEIJL, geboren op -24-10-1920 te Loosduinen, zoon van Adrianus (Arie) van ZEIJL (zie VIII.34) en Maria Johanna van der VALK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -12-10-1949 te Loosduinen met Leonarda Maria van der LANS, 25 jaar oud, geboren op -10-07-1924 te Loosduinen, dochter van Johannes Cornelis van der LANS en Cornelia Elisabeth DUYVESTEIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Cornelis Maria, geboren op -10-07-1950 te Loosduinen (Gem.'s-Gravenhage).
   2.  Cornelia Clasina Elisabeth, geboren op -07-10-1951 te Loosduinen (Gem 's-Gravenhage).
   3.  Maria Adriana Johanna, geboren op -21-08-1954 te Loosduinen (Gem.'s-Gravenhage).
   4.  Nicoline Cornelia Maria, geboren op -14-03-1966 te Loosduinen (Gem.'s-Gravenhage).

IX.25    Johannes Joseph van ZEIJL, geboren op -21-05-1930 te Loosduinen (gem.'s-Gravenhage), zoon van Adrianus (Arie) van ZEIJL (zie VIII.34) en Maria Johanna van der VALK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -22-11-1958 te Monster, gehuwd voor de kerk op -26-11-1958 te Poeldijk (RK) met Johanna Maria Theresia PAALVAST, 28 jaar oud, geboren op -13-07-1930 te Poeldijk (gem. Monster).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Christina, geboren op -05-12-1959 te Loosduinen (Gem.'s-Gravenhage).
   2.  Paula Maria, geboren op -27-05-1961 te Loosduinen (Gem.'s-Gravenhage).
   3.  Leonarda Maria, geboren op -24-04-1963 te Loosduinen (Gem.'s-Gravenhage).
   4.  Arie Johannes Nicolaas, geboren op -22-02-1965 te Loosduinen (Gem.'s-Gravenhage).

IX.27    Jacobus Martinus van ZEIJL, geboren op -13-02-1920 te Monster (gezindte: RK), zoon van Adrianus Petrus (Janus) van ZEIJL (zie VIII.38) en Maria Adriana REIJGERSBERG.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -15-12-1949 te Monster, gehuwd voor de kerk op -13-04-1950 te Monster (RK) met Wilhelmina Martina Hendrika ZUIJDERWIJK, 28 jaar oud, geboren op -17-04-1921 te Monster (gezindte: RK), dochter van Anthonie Adrianus ZUIJDERWIJK en Hendrika Maria THOEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Cornelis, geboren op -16-01-1951 te Monster.
   2.  Maria Hendrika, geboren op -14-12-1951 te Monster.
   3.  Anthonius Martinus Maria, geboren op -11-02-1953 te Monster.
   4.  Franciscus Adrianus Maria, geboren op -02-02-1954 te Monster, overleden op -03-02-1954 te Monster, 1 dag oud.
   5.  Franciscus Simon Jacobus, geboren op -30-08-1955 te Monster.
   6.  Willibrordus Adrianus, geboren op -17-12-1956 te Monster.
   7.  Anita Johanna, geboren op -22-02-1958 te Monster.
   8.  Petronella Cornelia, geboren op -22-02-1958 te Monster. Deel van een tweeling.
   9.  Suzanna Adriana, geboren op -10-08-1961 te Monster.

IX.33    Martinus Gerardus van ZEIJL, geboren op -23-03-1923 te Monster (gezindte: RK), zoon van Adrianus Petrus (Janus) van ZEIJL (zie VIII.38) en Maria Adriana REIJGERSBERG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -23-12-1948 te Monster, gehuwd voor de kerk op -15-02-1949 te Poeldijk met Maria Johanna BAUMAN, 21 jaar oud, geboren op -09-11-1927 te Poeldijk (gem. Monster), dochter van Jacobus BAUMAN en Gerarda Hendrica HULSPAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Maria, geboren op -19-12-1949 te Honselersdijk.
   2.  Gerarda Johanna, geboren op -25-07-1952 te Honselersdijk, Gem. Naaldwijk.
   3.  Cornelia Johanna, geboren op -27-01-1954 te Honselersdijk, Gem. Naaldwijk.
   4.  Nicolaas Adrianus, geboren op -28-02-1956 te Honselerdijk, Gem. Naaldwijk.
   5.  Martinus Jacobus, geboren op -08-09-1965 te HOnselersdijk, Gem. Naaldwijk.

IX.39    Petrus Josephus van ZEIJL, geboren op -04-05-1927 te Monster, zoon van Adrianus Petrus (Janus) van ZEIJL (zie VIII.38) en Maria Adriana REIJGERSBERG.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -26-10-1956 te Naaldwijk met Wilhelmina Maria van der VOORT, 26 jaar oud, geboren op -16-07-1930 te Naaldwijk, dochter van Antonius van der VOORT en Adriana Elisabeth VEENMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Antonius Michael, geboren op -29-09-1957 te Monster.
   2.  Adriana Johanna Maria, geboren op -29-11-1958 te Monster.
   3.  Maria Theresia, geboren op -25-04-1960 te Monster.
   4.  Antonius Johannes, geboren op -27-07-1961 te Monster.
   5.  Marcellus Joseph, geboren op -13-09-1963 te Delft.
   6.  Frederik Hubertus, geboren op -15-04-1965 te Monster.
   7.  Petrus Leonardus, geboren op -29-05-1967 te Monster.

IX.45    Gerardus Cornelis van ZEIJL, geboren op -08-01-1932 te Monster, zoon van Adrianus Petrus (Janus) van ZEIJL (zie VIII.38) en Maria Adriana REIJGERSBERG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -23-08-1957 te Naaldwijk met Alida Anna Maria OLSTHOORN, 23 jaar oud, geboren op -11-05-1934 te Naaldwijk, dochter van Gerardus Hendrikus OLSTHOORN en Maria Anna KOELINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Christina Petronella, geboren op -29-06-1958 te Naaldwijk.
   2.  Adrianus Petrus, geboren op -20-09-1958 te Monster.
   3.  Gerardus Nicolaas Maria, geboren op -18-05-1960 te Monster.
   4.  Paulus Thomas Maria, geboren op -10-11-1961 te Monster.
   5.  Maria Adriana Alida, geboren op -16-03-1963 te Monster.
   6.  Lidwina Adriana Maria, geboren op -03-06-1964 te Monster.
   7.  Markus Arnoldus Maria, geboren op -16-06-1966.

IX.56    Leonardus Petrus van ZEIJL, geboren op -25-04-1926 te Monster, zoon van Petrus Johannes van ZEIJL (zie VIII.40) en Cornelia Johanna van der STAP.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -18-01-1957 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -30-04-1957 te Naaldwijk (RK) met Wilhelmina Johanna Maria van HOLSTEIJN, 26 jaar oud, geboren op -25-02-1930 te Naaldwijk, dochter van Hendrikus Leonardus van HOLSTEIJN en Christina Maria van der KLAAUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christina Anna Maria, geboren op -22-05-1961 te Naaldwijk.
   2.  Leonardus Petrus Adrianus, geboren op -10-03-1965 te Naaldwijk.

IX.60    Adrianus Petrus Maria van ZEIJL, geboren op -17-12-1928 te De Lier, zoon van Petrus Johannes van ZEIJL (zie VIII.40) en Cornelia Johanna van der STAP.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -09-02-1961 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -25-07-1961 te Kwintsheul (RK) met Catharina Petronella RAAPHORST, 26 jaar oud, geboren op -16-03-1934 te Kwintsheul (gem. Wateringen), dochter van Adrianus Petrus RAAPHORST en Adriana Clazina ENTHOVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Naria Adriana Catharina, geboren op -13-06-1962 te Kwintsheul (Gem. Wateringen).
   2.  Richard Petrus, geboren op -28-02-1964 te Kwintsheul (Gem. Wateringen).
   3.  Franciscus Adrianus, geboren op -22-04-1965 te Kwintsheul (Gem. Wateringen).

IX.62    Wilhelmus Maria van ZEIJL, geboren op -21-08-1930 te De Lier, zoon van Petrus Johannes van ZEIJL (zie VIII.40) en Cornelia Johanna van der STAP.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -06-03-1959 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -27-04-1959 te Wateringen met Theodora Maria JUTTE, 23 jaar oud, geboren op -16-05-1935 te Wateringen, dochter van Cornelis Petrus JUTTE en Theodora Johanna van der ZIJDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Catharina Maria, geboren op -14-05-1960 te Honselersdijk (Gem. Naaldwijk).
   2.  Petrus Johannes Maria, geboren op -16-02-1962 te Honselersdijk (Gem. Naaldwijk).
   3.  Theodora Hendrica Maria, geboren op -08-03-1964 te Honselersdijk (Gem. Naaldwijk).

IX.72    Petrus Wilhelmus van ZEIJL, geboren op -23-12-1932 te 's-Gravenhage, zoon van Magchiel van ZEIJL (zie VIII.76) en Cornelia Johanna HULSPAS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -03-08-1955 te 's-Gravenhage met Catharina Elisabeth van den BRANDE, 24 jaar oud, geboren op -18-01-1931 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Jacobus van den BRANDE en JohannaMaria van OS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rudolph Michael, geboren op -09-01-1955 te 's-Gravenhage.
   2.  Ingeborg Cornelia Johanna, geboren op -17-11-1957 te 's-Gravenhage.

IX.74    Cornelis Jacobus van ZEIJL, geboren op -04-06-1930 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Adrianus van ZEIJL (zie VIII.84) en Johanna Catharina MOLENWIJK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -08-01-1954 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op -18-02-1954 te 's-Gravenhage met Adelphina Catharina SIMONS, 20 jaar oud, geboren op -25-09-1933 te 's-Gravenhage, dochter van Cornelis SIMONS en Petronella BROUWERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Cornelis, geboren op -13-08-1956 te 's-Gravenhage.
   2.  Petronella Maria, geboren op -10-12-1958 te 's-Gravenhage.
   3.  Maria Theresia, geboren op -19-03-1960 te 's-Gravenhage.

IX.76    Hendrikus Johannes van ZEIJL, geboren op -17-02-1934 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Adrianus van ZEIJL (zie VIII.84) en Johanna Catharina MOLENWIJK.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -20-02-1963 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op -24-08-1963 te 's-Gravenhage met Hendrica Allegonda Francisca SIES, 24 jaar oud, geboren op -06-09-1938 te 's-Gravenhage, dochter van Antonius Maria SIES en Hendrica Helena de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Monique Maria Theresia, geboren op -20-03-1964 te 's-Gravenhage.
   2.  Hendricus Johannes, geboren op -19-12-1966 te 's-Gravenhage.

IX.78    Johannes Adrianus van ZEIJL, geboren op -16-01-1936 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Adrianus van ZEIJL (zie VIII.84) en Johanna Catharina MOLENWIJK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -16-01-1963 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op -17-12-1963 te 's-Gravenhage met Maria Johanna Petronella van den BERG, 18 jaar oud, geboren op -23-03-1944 te 's-Gravenhage, dochter van Antonius Johannes Marinus Willibrord van den BERG en Johanna Maria de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella Maria Johanna, geboren op -03-04-1965 te 's-Gravenhage.
   2.  Wijnanda Johanna Frederika, geboren op -06-08-1966 te 's-Gravenhage.
   3.  Saskia Maria, geboren op -02-11-1968 te Leidschendam.

IX.94    Adrianus Cornelis Gerardus van ZEIJL, geboren op -05-07-1935 te Wateringen, zoon van Adrianus Gerardus Marie van ZEIJL (zie VIII.113) en Anna Maria van LUIJK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -09-10-1959 te 's-Gravenzande, gehuwd voor de kerk op -22-10-1959 te Naaldwijk met Roselina Johanna Maria VIJVERBERG, 21 jaar oud, geboren op -10-06-1938 te 's-Gravenzande, dochter van Petrus Cornelis VIJVERBERG en Clazina Maria van der VOORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Cornelis, geboren op -11-01-1961 te Wateringen.
   2.  Marinus Wilhelmus, geboren op -31-08-1963 te Wateringen.
   3.  Yvonne Geertruida, geboren op -29-07-1967 te Wateringen.

IX.96    Cornelis Adrianus Maria van ZEIJL, geboren op -14-11-1936 te Wateringen, zoon van Adrianus Gerardus Marie van ZEIJL (zie VIII.113) en Anna Maria van LUIJK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -11-10-1961 te Delft met Johanna Margaretha Adriana van der MAAREL, 25 jaar oud, geboren op -25-07-1936 te Abtswoude (gem. Schipluiden), dochter van Cornelis Gabriel Anthonius van der MAAREL en Margaretha Adriana van der HELM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Roselina Johanna, geboren op -07-10-1962 te Wateringen.
   2.  Cornelis Anthonius Leonardus, geboren op -05-10-1963 te Wateringen.
   3.  Paulus Adrianus Arnoldus, geboren op -22-09-1967 te Wateringen.

IX.137    Wilhelmus Johannes Maria (Hans) van ZEIJL, ingenieur chemie, geboren op -17-03-1959 om 17:00 uur te Zoeterwoude, gedoopt (RK) op -18-03-1959 te Zoeterwoude, zoon van Petrus Antonius van ZEIJL (zie VIII.151) en Petronella Johanna Gerardina van der KNAAP.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -19-09-1985 te Voorschoten, gehuwd voor de kerk op -19-09-1985 te Zoeterwoude met Carla Josina Margaretha VISSER, 21 jaar oud, kapster, geboren op -24-12-1963 om 08:20 uur te Leiden (gezindte: Ger), dochter van Frits Charles VISSER en Annigje van HOFWEGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nathalie Annenel, geboren op -30-03-1989 te Vlaardingen, gedoopt (Ger) op -17-09-1989.
   2.  Krista Sabine, geboren op -03-11-1990 te Zoetermeer, gedoopt op -25-05-1990.

IX.182    Wilhelmus Pieter (Wim) van ZEIJL, installatietechnicus, geboren op -27-07-1949 te Rijswijk, gedoopt (RK) te Rijswijk, zoon van Leonardus Jacobus van ZEIJL (zie VIII.216) en Zwaantje BEKKEMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -18-12-1973 te Rijswijk met Hendrika (Ria) de KAMPER, 23 jaar oud, huisvrouw, geboren op -23-11-1950 te Utrecht. Geboren als Hendrika van Garderen. Gedoopt (NH) op -29-04-1951 te Overberg, dochter van Willem Cornelis de KAMPER en Hendrika van GARDEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus Wilhelmus (Leen), geboren op -07-10-1975 te Voorburg.
   2.  Charlotte Elisabeth, geboren op -03-03-1990 te Voorburg.

IX.184    Pieter Wilhelmus (Piet) van ZEIJL, geboren op -09-02-1956 te Rijswijk, zoon van Leonardus Jacobus van ZEIJL (zie VIII.216) en Zwaantje BEKKEMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -12-12-1980 te Zeven (Dld) met Heike INTEMANN, 22 jaar oud, geboren op -22-04-1958 te Zeven (Dld), dochter van Hans Hermann INTEMANN en Marga Sophie Ella DOVE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokke Harm, geboren op -06-02-1984 te Vorwerk, gem. Tarmstedt (Dld).
   2.  Femke Zwaantje, geboren op -12-10-1985 te Vorwerk, gem. Tarmstedt (Dld).
   3.  Freerk Pieter, geboren op -08-08-1988 te Vorwerk, gem. Tarmstedt (Dld).
   4.  Frauke Birte, geboren op -10-08-1990 te Vorwerk, gem. Tarmstedt (Dld).

IX.187    Fokke Johannes van ZEIJL, geboren op -30-04-1959 te Rijswijk, zoon van Leonardus Jacobus van ZEIJL (zie VIII.216) en Zwaantje BEKKEMA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -27-05-1987 te Enkhuizen met Ina TROOST, 28 jaar oud, geboren op -29-01-1959 te Texel De Cocksdorp, dochter van Gerrit TROOST en Corrie de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan, geboren op -17-06-1988 te Hoorn.
   2.  Erik, geboren op -20-07-1990 te Velsen.
   3.  Marloes, geboren op -29-10-1993 te Velsen.

IX.215    William Michael (Wim) van ZEIJL, metselaar, geboren op -01-02-1956 te Deniliquin (NSW-Australië), zoon van Leonardus Adrianus (Leo) van ZEIJL (code: J-X39x) (zie VIII.240) en Maria Jozina (Rita) BRABANDER, naaister; huisvrouw.
Ondertrouwd te Deniliquin.N.S.W, gehuwd 07-1980 met Wendy LARGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Benjamin, geboren op -12-01-1982.
   2.  Leonie, geboren op -07-07-1984.

IX.218    Maria Diane van ZEIJL, onderwijzeres, geboren op -09-03-1957 te Deniliquin (NSW-Australië), dochter van Leonardus Adrianus (Leo) van ZEIJL (code: J-X39x) (zie VIII.240) en Maria Jozina (Rita) BRABANDER, naaister; huisvrouw.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -22-12-1979, gehuwd voor de kerk op -22-12-1979 te St Michael's Church (R.K) met Bryce REEVES, 23 jaar oud, Militair,Colonel, geboren op -06-09-1956, overleden op -24-08-1994 op 37-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachel, geboren op -30-09-1982.
   2.  Joshua, geboren op -28-12-1983.
   3.  Emily Kate, geboren op -16-01-1988, 3850 gr.

IX.223    Matthew John van ZEIJL, fotograaf, geboren op -10-03-1963 te Deniliquin (NSW-Australië), zoon van Leonardus Adrianus (Leo) van ZEIJL (code: J-X39x) (zie VIII.240) en Maria Jozina (Rita) BRABANDER, naaister; huisvrouw.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -21-03-1987 te Shepparton Australië,, gehuwd voor de kerk op -21-03-1987 te Shepparton Brendan`s Churh (Catolic) met Chris HARRIS, 23 jaar oud, geboren op -20-09-1963 te Shepparton. Adres 228 Waring Street Deniliquin.N.S.W Australië 2710 0061 35881 4665.
Uit dit huwelijk:
   1.  Olivia, geboren op -16-10-1999.
   2.  Harrison-John (Harrisson), geboren op -28-12-2002.

IX.225    Dennis Michael (Pieter) van ZEIJL, geboren op -13-10-1959 te Warragul, zoon van Adrianus Wilhelmus (Adriaan) van ZEIJL (code: J-X40x) (zie VIII.242) en Beverley June GROBBECKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -01-11-1986, gehuwd voor de kerk op -01-11-1986 te St.Joseph`s Church,Boronia (RK), gescheiden ca 2000 van Anne Maureen SCOTT-DAVIES, geboren ca 1966.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael, geboren op -15-04-1988.
   2.  Amelija, geboren op -16-04-1992.
   3.  Alexander Michael (Alex), geboren op -15-04-1998 te Healesville Hospital. Is geboren op de zelfde dag als zijn Broer Michael en qua datum een dag eerder, dan zijn zus Ameliaja ,alle drie zijn geboren binnen 24 uur t.o.v.elkaar,maar met 10 jaar verschil.

IX.230    Glenn Stephen van ZEIJL, geboren op -26-05-1963 te Warragul,Victoria, zoon van Adrianus Wilhelmus (Adriaan) van ZEIJL (code: J-X40x) (zie VIII.242) en Beverley June GROBBECKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -22-04-1990 met Carolyne Joy MILLEDGE, 26 jaar oud, geboren op -05-08-1963 te Knox Private Hospital Wantirna.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harrison Adriaan, geboren op -05-01-1994 te Knox Private Hospital Wantirna.
   2.  Lincoln, geboren op -19-10-1995 te Knox Private Hospital Wantirna.

IX.232    Nicolaas Christophor (Nick) van ZEIJL, geboren op -27-08-1966 te Warragul, zoon van Adrianus Wilhelmus (Adriaan) van ZEIJL (code: J-X40x) (zie VIII.242) en Beverley June GROBBECKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -18-04-1994 met Leane Joy THORN, 29 jaar oud, Aquarium Shop, geboren op -02-10-1964 te Melbourne,Victoria. Verkoop van siervissen en aquarium benodigheden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cassandra Joy, geboren op -23-11-1993 te Knox Private Hospital. Wantirna.
   2.  Brandon Adrian Gordon, geboren op -01-10-1997 te Knox Private Hospital. Wantirna.
   3.  Taylor Jake (Talor).

IX.234    Paul BRABANDER, geboren op -23-10-1963 te Wakool. N.S.W, zoon van Everardus Leonardus Adrianus (Evert) BRABANDER, Farmer, en Maria Geertruda (Riet) van ZEIJL (zie VIII.246).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op -12-10-2002 met Debby BRABANDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lany, geboren op -18-08-2004.
   2.  Wil Evert, geboren 09-2006.

IX.237    Diana BRABANDER, geboren op -16-02-1966 te Wakool N.S.W, dochter van Everardus Leonardus Adrianus (Evert) BRABANDER, Farmer, en Maria Geertruda (Riet) van ZEIJL (zie VIII.246).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -22-09-1990 te Shepparton, gehuwd voor de kerk op -22-09-1990 te Sheppatton Sint Brendan's (R.k) met Andrew ARNOLD, 27 jaar oud, Carterer.Hospitalety, geboren op -05-03-1963 te Greensbourgh.
Uit dit huwelijk:
   1.  Laura, geboren op -08-04-1992 te Mubgee N.S.W.
   2.  Kate, geboren op -22-03-1994 te Sepperton Victoria.
   3.  Megan Joanna (Meg), geboren op -13-05-1996 te Sepperton Victoria.

IX.240    Michaël Wilhelmus Maria (Marchel) van ZEIJL, Aannemer, geboren op -21-02-1961 te Wateringen, zoon van Wilhelmus Michael (Wim) van ZEIJL (code: J-X41x) (zie VIII.248) en Anna Petronella Maria (An) VIS, Huisvrouw.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op -05-10-1981 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -05-10-1981 te Naaldwijk (Adrianus Kerk), gescheiden na 8 jaar op -18-02-1990 van Maria Helena Wilhelmina (Marijke) van LEEUWEN, geboren op -21-03-1962 te Naaldwijk.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op -16-12-1994 te Naaldwijk met Angelien Maria Magdalena KLUMPERS, 35 jaar oud, Onderwjzeres, geboren op -15-08-1959 om 1500 uur te Naaldwijk, gedoopt (R.K) op -15-08-1959 te Naaldwijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Susanne Margretha Maria (Suzan), geboren op -31-12-1986 te Wateringen (gezindte: RK).

IX.244    Margaretha Johanna Helena (Marjan) van ZEIJL, Adm. mederwerkster. RABO.bank, geboren op -01-08-1968 te Wateringen, dochter van Wilhelmus Michael (Wim) van ZEIJL (code: J-X41x) (zie VIII.248) en Anna Petronella Maria (An) VIS, Huisvrouw.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -23-09-1994 te Wateringen met Arjan Bernardus Maria van der ENDEN, 23 jaar oud, Account Manager, geboren op -16-03-1971 te Wateringen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jennifer Sussane (Jenny), geboren op -24-09-1997 te Delft.
   2.  Daisy Robin Rianna, geboren op -09-05-2001 te Delft.

IX.245    Rudolf Leonardus Maria (Ruud) Van UFFELEN, Tuinbouwkundig Ir, geboren op -07-08-1966 te Maasdijk, zoon van Leonardus Gerardus (Loek) Van UFFELEN, Tuinbouw Consulent, en Johanna Maria (Joke) van ZEIJL (zie VIII.251).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -26-08-1998 te Delft, gehuwd voor de kerk op -26-08-1998 te De Lier (R.K) met Mariëlle van den BERG, 25 jaar oud, Verpleegster, geboren op -01-11-1972.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wietske Jonneke, geboren op -31-07-2004 om 21.37 uur te De Lier (gezindte: R.K) (getuige(n): Eric van den Berg. Carola Kraus).

IX.250    Richard Johannes Maria Van UFFELEN, Drs.Communicatiewetenschap, geboren op -20-02-1971 te Maasdijk, zoon van Leonardus Gerardus (Loek) Van UFFELEN, Tuinbouw Consulent, en Johanna Maria (Joke) van ZEIJL (zie VIII.251).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -19-03-2005 te Delft met Adele OWARISH, geboren ca 1973.
Uit dit huwelijk:
   1.  Enya, geboren op -17-10-2005.

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software